Relvadirektiivi tahetakse muuta, anna oma protestihääl

Relvadirektiivi tahetakse muuta, anna oma protestihääl

7203
Foto petitsiooni kodulehelt
 title=


Ettepanek: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ relvade omandamise ja valduse kontrolli kohta, nüüd ka eestikeelsena loetav SIIT 

Kõigil, kes nõustuvad, et seadusekuulekatele relvaomanikele lisapiirangute pealepanemine ei aita soovitud eesmärki – terrorismivastane võitlus – täita, on võimalik relvadirektiivi muudatuste vastasele petitsioonile alla kirjutada. Kogunud on u 285 000 allkirja, eesmärk 300 000 (kaaskiri on nüüd ka eesti keeles loetav) https://www.change.org/p/council-of-the-european-union-eu-you-cannot-stop-terrorism-by-restricting-legal-gun-ownership/u/14509618 

Oktoobri keskpaigas edastasime oma liikmetele info, et Euroopa Komisjon (EK) hakkab muutma relvade omandamise ja valduse kontrolli direktiivi (Firearms Directive (91/477/EEC)).  

18. novembril pärast Pariisis toimunud traagilisi sündmusi kiirustas Euroopa Komisjon ettepanekuga relvadirektiiv üle vaadata. Euroopa jahimeeste katuseorganisatsioon FACE tegi pöördumise Euroopa Komisjoni poole, milles tuuakse välja vastuseis teatud muudatustele. Kõigepealt juhitakse tähelepanu probleemile, et valdav osa kuritegusid pannakse toime illegaalsete tulirelvadega, mis on enamasti saabunud väljastpoolt EL-i. FACE on seisukohal, et planeeritavad muudatused ei lahenda probleeme seoses terrorismiga, kuna püütakse reguleerida seaduslikku osa relvade kaubanduses ja omamises ning probleeme tekitab hoopis illegaalne osa. Samal ajal mõjutavad planeeritud muudatused seaduslikke relvaomanikke ebaproportsionaalselt ning on äärmiselt vale siduda seaduskuulekaid kodanikke terroristidega.

Probleemid.

 • Keelata seaduslikult omandatud tulirelvade müük sidevahendi vahendusel. See hõlmab kõiki kanaleid, kus kaks inimest ei ole otsekontaktis, näiteks otsepostitus, tavakiri, telefoni vahendusel tehtavad pakkumised, videokõned, e-post, faks jne. Seega, kui keegi paneks ajakirja Eesti Jahimees kuulutuse või kirjutaks e-kirja kellelegi, et soovib oma relva müüa, siis ta juba rikuks seda seadust.
 • Summutid tulirelva lahutamatuks osaks. EK ettepanek on summuti tulirelva ’osa’ asemel klassifitseerida ’lahutamatuks osaks’, mis tähendab, et summuti kasutamiseõiguse saamiseks tuleb seda eraldi taotleda (nagu tulirelva) ning summuti kantakse koos relvaga maha (st et ei oleks võimalik oma ühe relva summutit oma teisele relvale panna, vaid see tuleb maha kanda).
 • Poolautomaatsete tulirelvade kasutamise keeld. Ettepanekus nõutakse, et automaatrelvi meenutavad poolautomaatsed tulirelvad (kategooria B7) lisatakse keelatud relvade kategooriasse ja tuleks konfiskeerida praegused litsentseeritud tulirelvad, millel on samad tehnilised kirjeldused nagu teistel B-kategooria tulirelvadel, mis on igati seaduslikud. Ainuüksi Soomes ja Rootsis tähendaks see vähemalt 100 000 relva konfiskeerimist. Eestis (ja Eestisse) müüakse seda tüüpi relvi aastas sadu ehk meil on tuhandeid selliste relvade omanikke.
 • Kehtestada tulirelvade kasutajatele ELis ühtne standardiseeritud arstlik kontroll. See Eesti relvaomanikke väga tõsiselt ei mõjutaks, kuna relvaloa taotlemiseks ja uuendamiseks on nagunii vaja esitada tervisetõend. Saksamaal ja Suurbritannias sellist kontrolli ei nõuta, kuid FACE argumenteerib, et psühholoogiliste häiretega inimesed võivad vabalt relvad mustalt turult omandada ja ei näe otsest seost terrorismiga võitlemisel.
 • Ühtne kehtivusaeg (artikkel 7(4)). Ettepanekus nähakse ette, et B kategooria tulirelvade lubadele kehtestatakse 5-aastane kehtivusaeg. Taaskord Eestit see ei puuduta, sest meil on juba 5-aastane kehtivusaeg, kuid põhjustab probleeme teiste riikide jahimeestele ja jahilaskuritele.
 • Euroopa tulirelvapass. FACE kiidab heaks, et EK ettepanekus oli ka punkt, kus sooviti anda vastavatele asutustele piisavalt vahendeid, et piirata ebaseaduslike tulirelvade ringlusse sattumist ja parandada piirikontrolli. FACE näeb ennekõike seda, et need eesmärgid saavutatakse seaduslikke relvakandjaid silmas pidades Euroopa tulirelvapassi süsteemi kaudu ning ei oleks piiratud inimeste õigust vabale liikumisele. Probleeme võib aga tekkida taolise üle-euroopalise andmebaasiga – see sisaldab täiendavat võimalust tundlike andmete ebaseaduslikule levikule.
 • Erandid noorjahimeestele. EK tahab piirata alla 18-aastaste jahimeeste ja sportlaskurite võimalust relvi kasutada. Piirang on põhjendamata ja ebaproportsionaalne. Tänane seadusandlus piirab selle vanusegrupi võimalust relvi osta ning lubab neid kasutada vastutava järelevaataja juuresolekul. Plaanitaval piirangul puudub igasugune seos terrorismiga.
 • Planeeritava direktiivimuudatuse ettepaneku viimane versioon SIIT
 • FACE tagasiside ettepanekutele on leitav SIIT
 • Euroopa jahimehed on petitsiooni teinud muudatuste vastu, 300 000 häält on vaja. Lisainfo SIIT
 • Euroopa Komisjoni lehel on võimalik tagasisidet anda, oma vastuargumente tuua SIIT
 • Menetluse käiku saab jälgida SIIT
 • EJSi kiri Euroopa Parlamendi saadikutele SIIT
 • Facebookis võtab aktiivselt sõna ja koondab materjale Firearms United – Estonia. 
 • Urmas Reinsalu (justiitsminister): “On ju veider sõda terroriga alustada sellest, et korjata relvad nende käest, kes selles sõjas peaksid meid kaitsma.” Loe artiklit SIIT

Suur aitäh Arles Taalile, kes tõlke tegemise ja lisainfo andmisega aitas! 
JAGA