Jahinduslikud õigusaktid

Jahinduslikud õigusaktid

Seadused  |  Määrused  |  Euroopa õigusaktid  | Kohtupraktika  |  Jahindusnõukogud  |  Muud materjalid  | SAKiga seotud seadusandlikud muudatused | Käskkirjad

Seadused

Jahiseadus – Elektriooniline Riigi Teataja (jõustumise kp 01.06.2013)

Metsaseadus – ERT (15.01.2011)

Looduskaitseseadus – ERT (31.05.2011)

Loomakaitseseadus – ERT (1.06.2013)

Relvaseadus – ERT (01.06.2011)

Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus – ERT (01.07.2018)

Määrused

Jahieeskiri – ERT (12.03.2024, muudetud 15.03.2024), jahieeskirja muutmise määrus (28.05.2015), muutmise määrus (16.01.2016), muutmise määrus (18.07.2016), muutmise määrus (18.08.2017), muutmise määrus (07.09.2018), muutmise määrus (28.01.2019)

Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus (25.08.2023)

Jahiuluki ebaseadusliku hukkamise või jahiuluki elupaiga hävitamise või kahjustamisega keskkonnale tekitatud kahju arvestamise alused ja kahjumäärad (23.05.2013)

Kahjumäärade lisa 1 Jahiuluki ebaseadusliku hukkamisega keskkonnale tekitatud kahju määrad

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadus (17.03.2023)

Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord (1.06.2013)

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine metskitsejahi osas (23.12.2019)

Keskkonnaministri määrus “Nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse maht ja läbiviimise kord (6.08.2018)

Keskkonnaministri 19. juuni 2013. a määruse nr 35 „Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm” muutmine (01.05.2018)

Keskkonnaministri määrus “Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” (16.01.2016)

Keskkonnaministri määrus “Põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud kahju hindamise alused ja metoodika, nõuded hindamisakti kohta, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning hüvitatavate okaspuude nimekiri” (7.04.2014)

Kliimaministri määrus “Looma tekitatud kahju hindamise metoodika, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning kahjustuste ennetamise abinõudele tehtud kulutuste hüvitamise täpsustatud ulatus ja kord” (06.02.2024)

Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord – ERT (28.05.2013)

Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord – ERT (28.05.2013)

Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda (28.05.2013)

Jahiloa vorm – ERT (28.05.2013)

Jahikoerapassi taotlemise ja andmise kord ning passi vorm – ERT (1.06.2013)

Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm – ERT (29.06.2013)

Euroopa õigusaktid

Nõukogu direktiiv 92/43/EMÜ, 21. mai 1992, looduslike elupaikade ning loodusliku loomastiku ja taimestiku kaitse kohta

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2009/147/EÜ, 30. november 2009, loodusliku linnustiku kaitse kohta

KOMISJONI MÄÄRUS (EL) 2021/57, 25. jaanuar 2021, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH)) XVII lisa seoses pliid sisaldava laskemoonaga märgaladel või nende ümbruses

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1200/2009, 30. 09. 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1166/2008, mis käsitleb põllumajandusettevõtete struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut, loomühikute koefitsientide ja karakteristikute määratluste osas.

Kohtupraktika

2023. aasta kohtuotsused:

Kohtuotsus 3-20-2368
Kohtuotsus 2-23-3661
Kohtuotsus 3-23-1659
Kohtuotsus 2-19-1852
Kohtuotsus 3-22-1089
Kohtuotsus 3-22-1507
Kohtuotsus 2-19-103765
Kohtuotsus nr 4-22-3424

2022. aasta kohtuotsused:

Kohtuotsus 3-21-797
Kohtuotsus 2-19-1852
Kohtuotsus 3-22-1424
Kohtuotsus 3-21-1688
Kohtuotsus 4-22-767
Kohtuotsus 2-19-103769
Kohtuotsus 3-21-1572
Kohtuotsus 2-20-13551

2021. aasta kohtuotsused:

Kohtuotsus 4-21-950
Kohtuotsus 1-21-7919
Kohtuotsus 4-21-2324
Kohtuotsus 3-21-1688
Kohtuotsus nr 3-21-755
Kohtuotsus nr 4-20-2803

2020. aasta kohtuotsused:

Kohtuotsus nr 4-20-2666
Kohtuotsus nr 4-20-1054
Kohtuotsus nr 4-20-2838 
Kohtuotsus nr 2-20-1726

2019. aasta kohtuotsused:

Kohtuotsus nr 4-18-6355 
Kohtuotsus nr 4-19-1911
Kohtuotsus nr 4-18-6621
Kohtuotsus nr 4-19-3325
Kohtuotsus nr 4-19-2839
Kohtuotsus nr 3-18-88
Kohtuotsus nr 3-17-1268 
Kohtuotsus nr 2-17-18167
Kohtuotsus nr 3-17-2282
Kohtuotsus nr 3-17-1132
Kohtuotsus nr 4-18-6120

2018. aasta kohtulahendid:

Kohtuotsus nr 4-18-2979 
Kohtuotsus nr 4-18-6355 
Kohtuotsus nr 4-17-2370
Kohtuotsus nr 2-18-14055
Kohtuotsus nr 3-18-1234
Kohtuotsus nr 3-18-670
Kohtuotsus nr 3-18-533
Kohtuotsus nr 3-17-1266
Kohtuotsus nr 3-16-2255
Kohtuotsus nr 2-16-13427/34
Kohtuotsus nr 2-16-18287 
Kohtuotsus nr 4-17-2370

2017. aasta kohtulahendid:

Kohtuotsus nr 3-15-3103
Kohtuotsus nr 4-17-2432
Kohtuotsus nr 3-15-2905
Kohuotsus nr 3-16-89 
Kohtuotsus nr 3-15-2905 

2016. aasta kohtulahendid:

Kohtuotsus nr 3-16-997 
Kohtuotsus nr 2-15-11503
Kohtuotsus nr 2-16-16333
Kohtuotsus nr 3-15-2167
Kohtuotsus nr 4-16-5368 
Kohtuotsus nr 3-1-1-85-16
Kohtuotsus nr 3-15-1155

2015. aasta kohtulahendid:

Kohtuotsus nr 3-15-2359 
Kohtuotsus nr 3-14-53089
Kohtuotsus nr 3-1-1-15-15
Kohtuotsus nr 3-15-1719 
Kohtuotsus nr 4-15-4133
Kohtuotsus nr 4-14-3900

 

Jahindusnõukogud

Keskkonnaministri 14. juuli 2014. a käskkirja nr 583 “Jahindusnõukogu moodustamine” muutmine

Info jahindusnõukogudest

Jahindusnõukogude protokollid (jahindusnõukogude koosolekute protokolle Keskkonnaameti dokumendiregistris. Vali esimesest rippmenüüst Keskkonnaamet, teisest rippmenüüst dokumendi liigiks “protokoll”, pealkirja lahtrisse kirjuta “jahindusnõukogu” ning seejärel vajuta nupule “otsi”).

Muud materjalid

Kinnisasja jahindusliku kasutamise näidisleping 

Kinnisasja kasutamise nõusolek

RMK jahimaade kasutamise tüüpleping

Eesti Erametsaliidu poolt soovitatud jahimaade kasutamise leping

Ulukikahju ennetamise leping

Põllumajandus- ja Toiduameti juhend kuidas võtta, säilitada ja saata sigade Aafrika katku (SAK) proove (PDF)

Keskkonnaameti 29-03.2019 korraldus “Luba haneliste küttimiseks väljaspool jahiaega” (PDF)

Ettepanek hundi küttimise korraldamiseks 2018. aastal (PDF)

Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil – KeA_käskkirja_2016_mall 
Lisa1_2016_KeA_SAK_metssiga  (2016/2017 jahiaasta metssigade küttimismaht ning -struktuur maakondade kaupa
Lisa_2_Lisas88tmiskoha registreerimisvorm 

Ulukikahjude kompenseerimise taotluste juhendmaterjalid (SA KIK)

Käskkiri: “Metssigade küttimise korraldamine sigade aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil”

Jahiseaduse õppepäeva ettekanne A. Talijärv 

Informatsioon jahikeeluaktsiooni jahikeeldude lõpetamise kohta

Informatsioon jahilubade vormide kohta

Väikeulukite küttimise jahiloa taotlemiseks vajalikud materjalid ning jahiloa väljastamise soovituslik juhis oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikule

Jahirelvade ja laskemoona tollikontrollist (EMTA)

Relvade ja laskemoona sisse- ja väljatoimetamine Eestist (EMTA)

Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava 2012-2021

Tähnik- ja kabehirve loodusest eemaldamise korraldamine (KeA)

SAKiga seotud seadusandlikud muudatused
Käskkirjad