Põhikiri

Põhikiri

EESTI JAHIMEESTE SELTSI PÕHIKIRI
Kinnitatud 15. juuni 2022 EJS volinike üldkoosolekul.

Vaata PDF-i siit.

1. ÜLDSÄTTED

1.1 Eesti Jahimeeste Selts on Eesti Vabariigis jahindusega tegelevate ja jahindusest huvitatud vabatahtlikult liitunud juriidiliste isikute ühendus ning on 1967.aastal asutatud Eesti Jahimeeste Seltsi õigusjärglane.

1.2 Eesti Jahimeeste Selts on mittetulundusühing (edaspidi nimetatud – Selts).

1.3 Selts on eraõiguslik juriidiline isik.

1.4 Seltsi asukoht on: Eesti Vabariik, Tallinn.

1.5 Seltsi eesmärgiks onoma liikmete huvide ja õiguste esindamine jahindusalases tegevuses ning riigile aktiivseks partneriks ollesning suuremat osa Eesti jahimehi koondades oma liikmete ühistegevuse kaudu loodustsäästva ning rekreatsioonivõimalusi pakkuva jahipidamise ja jahindusalase koolituse korraldamine ning jahinduskultuuri arendamine.

1.6 Seltsi põhitegevuseks ei ole majandustegevuse kaudu tulu saamine. Selts kasutab oma tulu vaid põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ega jaota oma kasumit oma liikmete vahel.

1.7 Seltsi majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

2. SELTSI TEGEVUSE EESMÄRGID

2.1 Seltsi liikmete huvide ja õiguste esindamine jahindusalases tegevuses, koostöös partneritega ja õigusloomes

2.2. koondada kõiki Eesti jahimehi ühistegevusse

2.3.  arendada seltsi liikmeid läbi koolituste ja jahindusalase kirjanduse levitamise lähtuvalt jahinduse arengust, jahinduskultuurist ja ulukihooldest

3. SELTSI PÕHILISED ÜLESANDED

3.1 Seltsi põhiline ülesanne oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks on koostöös riigi ja partneritega  arengukava väljatöötamine ja ellurakendamine, sealhulgas:

3.1.1 ulukihoolde ja jahindusalaste koolituste, s.h laskekoolituse korraldamine;

3.1.2 jahindusalaste ürituste läbiviimine;

3.1.3 sportliku jahilaskmise ning teiste jahindusega seotud spordialade arendamine;

3.1.4 jahindusorganisatsioonide tegevuse arendamine;

3.1.5 jahindusega seotud huvi- ja erialaühenduste loomine ning arendamine;

3.1.6 avalik-õiguslike asutuste poolt delegeeritud kohustuste ja õiguste täitmine avalikes huvides, s.h halduslepingute sõlmimine ja täitmine;

3.1.7 riigi ja kohalike omavalitsuste, avalik-õiguslike ja eraõiguslike isikutega tsiviillepingute sõlmimine ja täitmine;

3.1.8 koostöö arendamine riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega, kaitseväe ja Kaitseliidu struktuurüksustega ning teiste riiklike ja ühiskondlike organisatsioonidega;

3.1.9oma liikmete esindamine suhetes teiste isikutega, sealhulgas riigiasutuste ja kohalike omavalitsustega;

3.1.10 jahindusega seotud dokumentide väljastamine ning sellekohaste registrite pidamine

3.1.11 jahikülaliste vastuvõtmine ja jahiturismi korraldamine;

3.1.12 jahindusalase teabe kogumine ja levitamine;

3.1.13 jahindusalaste trükiste väljaandmine ja muu kirjastustegevuse korraldamine;

3.1.14 jahindusalaste eetiliste ja kultuurilooliste väärtuste tutvustamine ning jahiteaduse arendamine;

3.1.15 osavõtt looduskaitsealasest tegevusest ja maaelu korraldamisest;

3.1.16 osavõtt  ulukikahjustuste ennetamise, vähendamise ja hüvitamisega seotud tegevuse korraldamisest;

3.1.17 osalemine jahindusega seotud teadustöös;

3.1.18 osalemine jahindusega seotud õigusaktide väljatöötamisel;

3.1.19 Seltsi esindamine Euroopa Liidu Jahindusorganisatsioonis (FACE) ning teistes rahvusvahelistes organisatsioonides ja institutsioonides ning koostöö arendamine nendega;

3.1.20 jahitarvete ning jahisaaduste vahendamine ning realiseerimine;

3.1.21 relva- ja lõhkematerjaliseadusest tulenevate tegevusluba nõudvate tegevuste teostamine, sealhulgasrelva ja laskemoona käitlemise ning lõhkematerjali ja pürotehnilise toote käitlemisega seotud teenuste osutamine Seltsi liikmetele ja teistele isikutele.

4. SELTSI VARA

4.1 Seltsi vara tekib tema liikmete sisseastumismaksudest, liikmemaksudest, sihtotstarbelistest maksetest, Seltsi tegevusest saadavast tulust ja muudest laekumistest.

4.2 Selts vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.

5. SELTSI LIIKMED

5.1 Seltsi liikmeskond koosneb juriidilistest isikutest liikmetest (edaspidi nimetatud Seltsi liikmed).

5.2 Seltsi liikmeteks võivad olla kõik juriidilised isikud, kelle üheks põhikirjaliseks tegevuseks on jahindus, kes tunnustavad Seltsi põhikirja ja kohustuvad seda täitma.

5.3 Seltsi liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise/väljaarvamise otsustab Seltsi juhatus.

5.4 Seltsi liikmeks astuda soovija peab esitama Seltsi juhatusele kirjaliku avalduse.

5.5 Seltsi liikmeks astuda soovija peab avaldusele lisama oma organisatsiooni kirjaliku otsuse Seltsi liikmeks astumise kohta ning nimekirja oma Eesti Vabariigis kehtivat jahitunnistust omavatest füüsilistest liikmetest.

5.6 Kui juhatus keeldub Seltsi uut liiget vastu võtmast, saadetakse juhatuse vastava otsuse ärakiri taotluse esitajale viie (5) päeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates. Juhatus ei pea Seltsi uue liikme vastuvõtmisest keeldumise otsust selgitama.

5.7 Seltsi liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Seltsist välja astuda. Seltsist väljaastumise soovist peab Seltsi liige juhatusele ette teatama vähemalt kuus (6) kuud.

5.8 Juhatus peab langetama otsuse Seltsi liikme väljaastumise avalduse kohta hiljemalt kolmekümne (30) päeva jooksul alates avalduse esitamise päevast, tehes eelnevalt kindlaks Seltsist väljaastuva liikme ning Seltsi vastastikused varalised õigused ja kohustused. Juhatuse otsuse ärakiri saadetakse Seltsist väljaastumise avalduse esitajale viie (5) päeva jooksul otsuse vastuvõtmise päevast arvates.

5.9 Seltsi liige loetakse Seltsist väljaastunuks juhatuse poolt vastavas otsuses määratud päevast.

5.10 Juhatusel on õigus oma otsusega Seltsi liige Seltsist välja arvata järgmistel juhtudel:

5.10.1 Seltsi liige ei vasta põhikirjas, eelkõige põhikirja punktis 5.2 Seltsi liikmele esitatud tingimustele;

5.10.2 Seltsi liige ei täida Seltsi põhikirjas sätestatud kohustusi;

5.10.3 Seltsi liige põhjustab oma tegevusega kahju Seltsi tegevusele.

5.11 Seltsi liikmest väljaarvamise otsus peab sisaldama põhjenduse Seltsi liikmest väljaarvamise kohta.

5.12 Põhikirja punktis 5.7 ja 5.10 ettenähtud alustel Seltsi liikmest väljaastumise/väljaarvamise korral säilib Seltsi endise liikme kohustus täita Seltsi ees enne liikmelisuse lõppemist tekkinud kohustused.

5.13 Seltsi liikmel või liikmeks astuda soovijal on õigus kolmekümne (30) päeva jooksul alates Seltsi juhatuse vastava otsuse kättesaamisest edasi kaevata Seltsi volikogule Seltsi juhatuse otsuse peale tema Seltsi liikmeks vastuvõtmisest keeldumise või Seltsist väljaarvamise kohta.

5.14 Seltsi liikmelisusest tulenevate õiguste ja kohustuste teostamist ei saa Seltsi liige edasi anda, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

5.15 Seltsi liikmelisus lõpeb:

5.15.1 liikme Seltsist väljaastumisega;

5.15.2 liikme Seltsist väljaarvamisega;

5.15.3 seaduses sätestatud muudel juhtudel.

5.16 Seltsi juhatus peab Seltsi liikmete registrit, millesse kantakse järgmised andmed:

5.16.1 liikme nimi ja registrikood;

5.16.2 liikme asukoht;

5.16.3 liikmeks vastuvõtmise kuupäev;

5.16.4 liikme füüsilisest isikust liikmete arv;

5.16.5 liikmelisuse lõppemise kuupäev ning selle põhjus;

5.16.7 muud Seltsi tegevuseks vajalikud andmed Seltsi liikme kohta.

6. SELTSI LIIKMETE ÕIGUSED JA KOHUSTUSED

6.1 Seltsi liikme õigused ja kohustused tekivad tema liikmeks vastuvõtmise päevast alates.

6.2 Seltsi liikmel on õigus:

6.2.1 esitada oma esindajad (volinikud) Seltsi juhtimis- ja kontrollorganitesse;

6.2.2 saada teavet Seltsi tegevuse kohta;

6.2.3 Seltsist välja astuda;

6.2.4 võtta osa Seltsi tegevusest;

6.2.5 kasutada teisi seaduses ja Seltsi põhikirjas sätestatud õigusi.

6.3 Seltsi liikmel on kohustus:

6.3.1 järgida seadusest ja Seltsi põhikirjast tulenevaid kohustusi; täita volikogu ja teiste juhtimis- ning kontrollorganite otsuseid, olenemata Seltsi liikme seisukohast otsuste langetamisel;

6.3.2 esitada iga aasta 1.aprilli seisuga Seltsi juhatusele nimekirja oma Eesti Vabariigis kehtivat jahitunnistust omavatest füüsilises isikust liikmetest;

6.3.3 tasuda õigeaegselt sisseastumis- ja liikmemaksud ja sihtotstarbelised maksed Seltsi juhtivate organite poolt kinnitatud suuruses ning tähtajal.

6.4 Seltsi igapäevase (majandus)tegevuse raamest väljuvate toimingutega seotud täiendavaid kohustusi võib Seltsi liikmetele kehtestada ainult volikogu otsusega. Seltsi igapäevase tegevusega seotud täiendavaid mitterahalisi kohustusi võib Seltsi liikmetele kehtestada Seltsi juhatuse otsusega.

6.5 Juhul, kui Seltsist väljaastunud või väljaarvatud Seltsi liikmel on liikmelisuse lõppemise päeva seisuga Seltsi ees täitmata kohustusi või Seltsil on tema vastu varalisi nõudeid, siis rakendab Seltsi juhatus tema suhtes vastavad meetmed kohustuste täitmiseks või varaliste nõuete sissenõudmiseks õigusaktidega ettenähtud korras.

6.6 Isikul, kelle liikmelisus Seltsis on lõppenud, ei ole õigust Seltsi varale.

7. SELTSI JUHTIMINE

7.1 Seltsi juhtivateks organiteks on:

7.1.1 Seltsi volikogu;

7.1.2 Seltsi juhatus.

7.2 Seltsi volikogu või juhatus võib vastavalt oma pädevusele Seltsi tegevuse juhtimiseks moodustada:

7.2.1 Seltsi alalisi või ajutisi töörühmi, komisjone ning teisi tööorganeid;

7.2.2 asutada äriühinguid ja Seltsi majanduslikke struktuuriüksusi

8. SELTSI VOLIKOGU

8.1 Seltsi kõrgeim juhtimisorgan on Seltsi liikmete poolt delegeeritud volinike koosolek – Seltsi volikogu. Volinikud delegeeritakse esindusnormiga lähtuvalt põhimõtetest, et üks (1) volinik Seltsi liikme iga seitsmekümne (70) füüsilisest isikust liikme kohta (1 – 70 liiget: 1 volinik; 71 – 140 liiget: 2 volinikku jne).Liikmete poolt volinike valimise protseduuri kehtestab iga Seltsi liige enda jaoks iseseisvalt. Liikme poolt valitud volinike arvu korrigeeritakse iga aasta 1.aprilli seisuga iga Seltsi liikme poolt.

8.2 Seltsi volikogu täidab Seltsi üldkoosoleku ülesandeid. Volikogu ainupädevusse kuulub:

8.2.1 põhikirja muutmine, täiendamine ja uue põhikirja vastuvõtmine;

8.2.2 muudatuste tegemine Seltsi eesmärkides;

8.2.3 Seltsi ühinemise, jagunemise ja lõpetamise otsustamine;

8.2.4 majandusaasta eelarve kinnitamine;

8.2.5 majandusaasta aruande kinnitamine;

8.2.6 järelevalve Seltsi juhatuse tegevuse üle ja sellele hinnangu andmine;

8.2.7 juhatuse liikmete tasustamise aluste ja korra kehtestamine;

8.2.8 Seltsi juhatuse esimehe (presidendi) ja juhatuse teiste liikmete valimine ja ennetähtaegne tagasikutsumine;

8.2.9 Seltsi liikmetele Seltsi igapäevase (majandus)tegevuse raamest väljuvate toimingutega seotud täiendavate kohustuste kehtestamine;

8.2.10 Seltsi liikmetele liikmemaksu ning sihtotstarbeliste maksete suuruse ja tasumise tähtaja kehtestamine;

8.2.11. Seltsi igapäevase tegevuse raamest väljuvate toimingute, investeeringute ja tehingute tegemise ning Seltsile kuuluvate kinnisasjade võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine;

8.2.12. Seltsi juhtivate organite kohta esitatud kaebuste ja pretensioonide läbivaatamine, sealhulgas kaebuste arutamine Seltsi liikmeks vastuvõtmise keeldumise või Seltsi liikmest väljaarvamise kohta;

8.2.13. muude küsimuste lahendamine, mida seaduse või põhikirjaga ei ole antud juhatuse või mõne teise organi pädevusse.

8.3. Seltsi volikogu teostab järelevalvet juhatuse tegevuse üle, kusjuures selle ülesande täitmiseks võib volikogu määrata revisjoni või/ja audiitorkontrolli.

8.4. Seltsi volikogu koosolekud on korralised ja erakorralised.

8.5. Korralise volikogu kutsub kokku Seltsi juhatus vähemalt üks (1) kord aastas kuue kuu jooksul arvates Seltsi majandusaasta lõppemisest.

8.6. Erakorralise volikogu kutsub juhatus kokku järgmistel asjaoludel:

8.6.1. juhatuse initsiatiivil, kui seda nõuavad Seltsi huvid;

8.6.2. vähemalt 1/10 volikogu liikmete nõudmisel.

8.7. Erakorralise volikogu kokkukutsumisel põhikirja punktis 8.6.2 sätestatud alusel tuleb vastav volinike nõue esitada juhatusele kirjalikult, näidates ära selle kokkukutsumise põhjused.

8.8. Juhatus peab käesoleva põhikirja punktis 8.6 nimetatud asjaolude ilmnemisel kutsuma erakorralise volikogu kokku ühe (1) kuu jooksul vastava nõude esitamise päevast arvates.

8.9. Juhul, kui juhatus ei ole volikogu ühe (1) kuu jooksul kokku kutsunud, on koosoleku kokkukutsumist taotlenud volikogu liikmetel õigus volikogu ise kokku kutsuda samas korras juhatusega.

8.10 Volikogu kokkukutsumisest tuleb ette teatada vähemalt viisteist (15) päeva enne koosoleku toimumist, kusjuures koosoleku kutses peab olema näidatud koosoleku toimumise aeg, koht ja selle päevakord ning kutsele peavad olema lisatud asjakohase koosoleku materjalid.

8.11 Volikogu on otsustusvõimeline, kui koosolekul osaleb või selles on esindatud vähemalt 1/2 volikogu liikmetest

8.12 Juhul, kui volikogu ei ole käesoleva põhikirja punktis 8.11 ettenähtud tingimuste kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus kolme (3) nädala jooksul kokku uue volikogu sama päevakorraga. Uus volikogu on pädev vastu võtma otsuseid, kui volikogus osaleb või sellel on esindatud vähemalt kaks (2) volikogu liiget.

8.13 Volikogu on pädev vastu võtma otsuseid küsimustes, mis on volikogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud. Juhul, kui volikogu kokkukutsumisel on rikutud Seltsi põhikirja nõudeid, samuti küsimustes, mida ei ole volikogu kokkukutsumisel teatavaks tehtud, ei ole volikogu õigustatud otsuseid vastu võtma, välja arvatud siis, kui volikogus on esindatud kõik volinikud.

8.14 Volikogu igal liikmel on koosolekul otsuse vastuvõtmisel üks hääl.

8.15 Volikogu liige ei saa osa võtta hääletamisest järgmiste küsimuste otsustamisel:

8.15.1 temaga kohtuvaidluse alustamine või lõpetamine;

8.15.2 Seltsi nõue tema vastu või tema vabastamine varalistest või muudest kohustustest;

8.15.3 voliniku või temaga võrdset majanduslikku huvi omava isikuga tehingu tegemine.

8.16 Volikogu otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletas üle poole koosolekul osalenud volinikest, kui Seltsi põhikirjast või seadusest ei tulene suurema häälteenamuse nõuet.

8.17 Volikogu otsuse vastuvõtmiseks on vaja üle 2/3 koosolekul osalenud volinike poolthäält, kui otsustatakse:

8.17.1. Seltsi põhikirja muutmist, täiendamist või uue põhikirja vastuvõtmist;

8.17.2. Seltsi ühinemist, jagunemist või lõpetamist.

8.18 Volikogu otsuse vastuvõtmiseks on vajalik vähemalt 9/10 Seltsi liikmete nõusolek, kui otsustatakse põhikirjas ettenähtud  Seltsi eesmärgi muutmist. Volikogul mitteosalenud volinike nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.

8.19 Volikogu otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui otsuse poolt hääletavad kirjalikult kõik volikogu liikmed.

8.20 Volikogu koosoleku kohta koostatakse protokoll, millele kirjutavad alla koosoleku juhataja ja protokollija. Seltsi liikmetel on võimalik volikogu koosoleku protokolliga tutvuda Seltsi asukohas.

8.21 Volikogu liikmel või juhatuse liikmel on õigus kolme (3) kuu jooksul seadusele või põhikirjale mittevastava volikogu otsuse vastuvõtmisest esitada kohtule avaldus selle kehtetuks tunnistamiseks.

9. SELTSI JUHATUS

9.1 Juhatus on Seltsi alaliselt tegutsev juhtimis- ja esindusorgan.

9.2 Juhatus koosneb juhatuse esimehest (presidendist) ja teistest juhatuse liikmetest. Juhatusse kuulub kokku kolm (3) kuni kakskümmend viis (25) liiget.

9.3 Juhatus valitakse volikogu poolt neljaks (4) aastaks. Volikogu valib presidendi, kes nimetab juhatuse liikmekandidaadid arvestades regionaalset printsiipi. Volikogu valib presidendi poolt nimetatud juhatuse.

9.4 Volinike koosolekul on õigus nii president kui teised juhatuse liikmed, sõltumata põhjusest, ennetähtaegselt tagasi kutsuda. Presidendil on õigus oma volituste kehtivuse jooksul teha Seltsi volikogule ettepanek mõne juhatuse liikme tagasikutsumiseks.

9.5 Presidendi ennetähtaegsel tagasikutsumisel kutsutakse tagasi juhatus täies koosseisus ja valitakse tema asemele uus president ja teised juhatuse liikmed. Presidendiks mitteoleva juhatuse liikme tagasikutsumisel on presidendil õigus või juhul, kui juhatuse liikme tagasikutsumise tagajärjel langes juhatuse liikmete arv alla põhikirja punktis 9.2 sätestatud minimaalse arvu, kohustus teha volikogule ettepanek tagasi kutsutud juhatuse liikme asemele uue juhatuse liikme valimiseks. Uus juhatuse liige on valitud, kui tema valimise poolt on antud üle poole volinike koosolekul esindatud häältest. Vastavalt käesolevale punktile valitud juhatuse täiendava liikme volitused kehtivad mitte kauem kui presidendi, kelle ettepanekul vastav juhatuse liige valiti, volitused.

9.6 Juhatuse tööd korraldab Seltsi president. Vajadusel valib juhatus oma liikmete hulgast ühe või mitu asepresidenti (juhatuse aseesimeest), kes korraldavad juhatuse tegevust presidendi äraolekul.

9.7 Kõikides õigustoimingutes esindab Seltsi president või üks juhatuse poolt määratud juhatuse liige üksinda või ülejäänud juhatuse liikmed ühiselt.

9.8 Juhatuse pädevusse kuulub:

9.8.1 Seltsi majandusaasta eelarve ning tegevuskavade ettevalmistamine;

9.8.2 Seltsi juhtimine ning Seltsi tegevuseks vajalike toimingute ja tehingute tegemine, kusjuures Seltsi igapäevase (majandus)tegevuse raamest väljuvate toimingute ning tehingute tegemiseks on nõutav volikogu nõusolek;

9.8.3 Seltsi vahendite kasutamise korra kehtestamine;

9.8.4 Seltsi liikmete sisseastumismaksude suuruse ja tasumise tähtaja ning Seltsi poolt osutatavate teenuste hinna ja nende tasumise korra kehtestamine;

9.8.5 Seltsi siseste majandusüksuste moodustamine ja nende tegevusprogrammide kinnitamine, otsuste tegemine ühistegevuses osalemiseks;

9.8.6 Seltsi sümboolika kinnitamine;

9.8.7 Seltsi liikmete ja liikmesorganisatsioonide füüsiliste liikmete registri pidamine;

9.8.8 Seltsi raamatupidamise korraldamine;

9.8.9 Seltsi töötajate töölevõtmine ja vabastamine;

9.8.10 raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande koostamine ning nende esitamine volikogule;

9.8.11 muude seaduse või põhikirja alusel juhatuse pädevusse kuuluvate küsimuste otsustamine.

9.9 Juhatuse koosoleku kutsub kokku Seltsi president vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kord kvartalis või Seltsi volikogu või juhatuse 1/3 liikmete kirjalikul nõudmisel.

9.10 Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

9.11 Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamus.

9.12 Pärast majandusaasta lõppemist koostab juhatus Seltsi raamatupidamise aastaaruande ja tegevusaruande seaduses sätestatud korras. Juhatus esitab aruanded volikogule kuue (6) kuu jooksul, arvates majandusaasta lõppemisest. Majandusaasta aruande kinnitamise otsustab volinike koosolek. Kinnitatud majandusaasta aruandele kirjutavad alla kõik juhatuse liikmed.

9.13 Juhatuse liikmed vastutavad juhatuse pädevusse kuuluvate otsuste vastuvõtmise või vastuvõetud otsuste täitmata jätmise tagajärjel Seltsile tekitatud varalise kahju eest solidaarselt.

9.14 Juhatuse liikme vabastab vastutusest:

9.14.1 tema poolt esitatud eriarvamus vastuvõetud otsuse kohta, mis on protokollitud;

9.14.2 tema puudumine juhatuse koosolekult mõjuval põhjusel (haigus, lähetus ja muu selline), millel käesoleva põhikirja punktis 9.13 viidatud otsus vastu võeti.

10 SELTSI TEGEVUSE LÕPETAMINE

10.1 Seltsi tegevus lõpetatakse:

10.1.1 Volikogu otsusega:

10.1.2 pankrotimenetluse alustamisel Seltsi vastu;

10.1.3 juhul, kui Seltsi on jäänud vähem kui kaks (2) liiget;

10.1.4 muudel seaduses ettenähtud alustel.

10.2 Seltsi lõpetamise võib alati otsustada volikogu otsusega, kui selle poolt on hääletanud vähemalt 2/3 volinikest .

10.3 Seltsi tegevuse lõpetamine ja lõpetamise korral selle likvideerimine toimub seaduses ettenähtud korras ja viisil.

10.4 Seltsi tegevuse lõpetamise korral  antakse vara üle sarnastel eesmärkidel tegutsevatele ühingutele.

11 SELTSI ÜHINEMINE JA JAGUNEMINE

11.1 Seltsi ühinemine ja jagunemine toimub seaduses sätestatud korras.