Euroopas plaanitakse muuta tulirelvade impordiloa andmise korda

Euroopas plaanitakse muuta tulirelvade impordiloa andmise korda

170
Foto: Torrey Wiley/Flickr

23. aprillil hääletas Euroopa Parlament poolt EL-i tulirelvade määruse uue teksti osas, millega tahetakse ühtsustada impordiloa andmise korda ja muuta EL-i tulirelvaga reisijate korda.

Seda määrust tuntakse ametlikult kui määrust 258/2012 tulirelvade, nende oluliste osade ja laskemoona impordi-, ekspordi- ja transiidimeetmete kohta. Uus määruse tekst lepiti kokku juba institutsioonidevahelistel läbirääkimistel (nn kolmepoolsel kohtumisel) Euroopa Parlamendi ja nõukogu läbirääkimisrühmade vahel. Eeldatakse, et nõukogu annab lähinädalatel tekstile rohelise tule.

Muudetud tekstiga kehtestatakse uued menetlused EL-i jahimeestele, laskuritele või kollektsionääridele, kes reisivad oma tulirelvadega (ja laskemoonaga) väljaspool EL-i. Sarnased sätted sisalduvad juba kehtivas määruses 258/2012. Uudsus seisneb ühtse impordiloa kasutuselevõtus, mis on lihtsustatud kord jahimeestele, laskuritele või tulirelvade kollektsionääridele, kes reisivad EL-i koos oma tulirelvade ja laskemoonaga.

See on oluline samm, et tagada ühtne impordiloa andmise kord. Tulirelvadega EL-i reisivale isikule esitatavad nõuded võivad olla üsna koormavad, kuna ta peab esitama:

  • Teabe tulirelvade kavandatava väljumispunkti ja väljumiskuupäeva kohta,
  • Tõendi või avalduse karistusregistri puudumise kohta nõukogu raamotsuse 2002/584/JSK artikli 2 lõikes 2 loetletud süüteo või mis tahes muu käitumise kohta, kui see kujutab endast süütegu, mille eest karistatakse maksimaalse karistusega vähemalt nelja-aastane vangistus lisaks muu teabe hulgas, mida ta peab esitama.

Uue teksti järgi võivad liikmesriigid siiski anda riikliku üldise impordiloa erijuhtudel, kui jahimehed, kollektsionäärid või laskurid on kutsutud korraldaja alal toimuvale tegevusele. Sel juhul peavad need isikud järgima riiklikus üldises impordiloas määratletud tingimusi. Praktikas on jahimeestel valida, kas taotleda EL-i impordiluba (ja täita ülaltoodud nõudeid) või taotleda riiklikku impordiluba.

Oluline on meeles pidada, et artikkel 11.6 annab Euroopa Komisjonile volitused (rakendus-aktidega) täpsustada riiklikesse üldlubadesse lisatavate tingimuste miinimumnõudeid, et see tooks kaasa riiklike impordilubade teatava ühtlustamise. Aeg näitab, kuidas see mõjutab neid liikmesriike, kus on kehtestatud lihtsustatud kord kolmandatest riikidest tulnud jahimeestele ja laskesportlastele, kes reisivad tulirelvade ja laskemoonaga.