Jahinduslikud õigusaktid

Jahinduslikud õigusaktid

Seadused  |  Määrused  |  Euroopa õigusaktid  | Kohtupraktika  |  Jahindusnõukogud  |  Muud materjalid  | SAKiga seotud seadusandlikud muudatused | Käskkirjad

Seadused

Jahiseadus – Elektriooniline Riigi Teataja (jõustumise kp 01.06.2013)

Jahiseaduse ja halduskoostöö seaduse muutmise seadus – ERT (01.08.2018)

Metsaseadus – ERT (15.01.2011)

Looduskaitseseadus – ERT (31.05.2011)

Relvaseadus – ERT (01.06.2011)

Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus – ERT (01.07.2018)

Määrused

Jahieeskiri – ERT (01.06.2013, muudetud 13.01.2016), jahieeskirja muutmise määrus (28.05.2015), muutmise määrus (16.01.2016), muutmise määrus (18.07.2016), muutmise määrus (18.08.2017), muutmise määrus (07.09.2018), muutmise määrus (28.01.2019)

Keskkonnaministri 28. mai 2013. a määruse nr 32 „Jahieeskiri” muutmine metskitsejahi osas (23.12.2019)

Keskkonnaministri määrus “Nõuded välisriigis antud kehtiva jahitunnistuse alusel jahitunnistuse saanud isikule veelinnujahiks väikeuluki jahiloa andmisel läbitavale koolitusele, koolitajale ning koolituse maht ja läbiviimise kord (30.07.2018)

Keskkonnaministri 19. juuni 2013. a määruse nr 35 „Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm” muutmine (01.05.2018)

Jahitunnistuse vorm, jahiteooriaeksami ja laskekatse sooritamise ning jahitunnistuse taotlemise ja andmise kord, jahindusalasele koolitusele ja koolitajale esitatavad nõuded ning koolitamise kord – ERT (16.09.2017)

Keskkonnaministri määrus “Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus” (16.01.2016)

Põllumajanduskultuuridele ning metsamaal kasvavatele okaspuudele uluksõraliste tekitatud kahju hindamise alused ja metoodika, nõuded hindamisakti kohta, kahju hüvitamise täpsustatud ulatus ja hüvitamise kord ning hüvitatavate okaspuude nimekiri – ERT (1.04.2014)

Jahipidamisõiguse tasu suurus, selle maksmise ja maksmise kontrollimise kord – ERT (28.05.2013)

Jahiulukite tehiskeskkonnas hoidmise koha registreerimise taotluse esitamise, läbivaatamise ja registreerimise kord – ERT (28.05.2013)

Jahipidamise korraldamise alused kaitstaval loodusobjektil, mis ei ole liidetud jahipiirkonnaga, või kasutusse andmata jahipiirkonnas või jahimaal või riigi veekogu osas, mis jääb väljapoole jahipiirkonda – ERT (28.05.2013)

Jahiloa vorm – ERT (28.05.2013)

Jahiulukite seireandmete loetelu ja kogumise kord ning seiret korraldama volitatud asutus – ERT (23.05.2013)

Jahikoerapassi taotlemise ja andmise kord ning passi vorm – ERT(21.05.2013)

Suuruluki laskekatse tunnistuse vorm ja vibujahi laskekatse tunnistuse vorm – ERT (19.06.2013)

Euroopa õigusaktid

KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1200/2009, 30. 09. 2009, millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 1166/2008, mis käsitleb põllumajandusettevõtete struktuuriuuringuid ja põllumajanduslike tootmismeetodite uuringut, loomühikute koefitsientide ja karakteristikute määratluste osas.

Kohtupraktika

2019. aasta jahindusalased kohtuotsused:
Kohtuotsus nr 4-18-6355
Kohtuotsus nr 4-19-1911
Kohtuotsus nr 4-18-6621
Kohtuotsus nr 4-19-3325
Kohtuotsus nr 4-19-2839

Jahindusnõukogud

Keskkonnaministri 14. juuli 2014. a käskkirja nr 583 “Jahindusnõukogu moodustamine” muutmine

Info jahindusnõukogudest

Jahindusnõukogude protokollid

Muud materjalid

Keskkonnaameti 29-03.2019 korraldus “Luba haneliste küttimiseks väljaspool jahiaega” (PDF)

Ettepanek hundi küttimise korraldamiseks 2018. aastal (PDF)

Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil – KeA_käskkirja_2016_mall 
Lisa1_2016_KeA_SAK_metssiga  (2016/2017 jahiaasta metssigade küttimismaht ning -struktuur maakondade kaupa
Lisa_2_Lisas88tmiskoha registreerimisvorm 

Ulukikahjude kompenseerimise taotluste juhendmaterjalid (SA KIK)

Käskkiri: “Metssigade küttimise korraldamine sigade aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil”

RMK jahimaade kasutamise tüüpleping

Jahiseaduse õppepäeva ettekanne A. Talijärv 

Informatsioon jahikeeluaktsiooni jahikeeldude lõpetamise kohta

Informatsioon jahilubade vormide kohta

Väikeulukite küttimise jahiloa taotlemiseks vajalikud materjalid ning jahiloa väljastamise soovituslik juhis oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikule

Kinnisasja jahindusliku kasutamise näidisleping 

Jahirelvade ja laskemoona tollikontrollist (EMTA)

Relvade ja laskemoona sisse- ja väljatoimetamine Eestist (EMTA)

Suurkiskjate kaitse- ja ohjamiskava 2012-2021

Tähnik- ja kabehirve loodusest eemaldamise korraldamine (KeA)

SAKiga seotud seadusandlikud muudatused
Käskkirjad