Informatsioon jahikeeluaktsiooni jahikeeldude lõpetamise kohta

Informatsioon jahikeeluaktsiooni jahikeeldude lõpetamise kohta

4147

Lugupeetud EJS liikmesorganisatsioonide juhid, seltside esimehed ja liikmed,

Küsisime informatsiooni Keskkonnaametist selle kohta, kuidas toimub jahikeeluaktsiooni käigus kehtestatud jahikeeldude mahavõtmine. Saime hr. Jaanus Kalalt alljärgnevad selgitused:

Maaomanike poolt algatatud jahikeelu aktsiooni käigus esitatud keeldumis otsuse saab tühistada maaomanik. Samas on võimalik ka algatus jahipiirkonna kasutaja poolt, kes siis sõlmib lepingu maaomanikuga maaomandi jahinduslikuks kasutamiseks. Kõigil jahipiirkonna kasutajatel on keeluavalduses olemas omanike andmed. 06.05.13 saatis Keskkonnaamet oma seisukoha Erametsaliidule. Lisan saadetud kirja teksti:

Jahipidamise lubamise avalduste edastamine

Austatud härra Põllumäe

MTÜ Eesti Erametsaliit (edaspidi: Erametsaliit) lõpetas 25.04.2013 jahipidamist keelava aktsiooni. Aktsiooni lõppemisega seoses on Keskkonnaametile erinevad isikud edastanud dokumente, mis on pealkirjastatud avaldusena Keskkonnaametile, kuid sisust võib järeldada, et kirja adressaadiks on Erametsaliit ja ilmselt jahipiirkonna kasutaja. Kirjaga lubatakse uuesti jahipidamine avalduse esitaja kinnistutel.

Keskkonnaamet on seisukohal, et nii kirja sisust kui erinevatest õigusaktidest tulenevalt ei tee Keskkonnaamet ega saagi teha dokumendi suhtes mingeid haldustoiminguid, siis käsitleb ta avaldust märgukirjana. Märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise seaduse § 2 lg 2 p 2 järgi on märgukiri käesoleva seaduse tähenduses isiku pöördumine, millega isik annab adressaadile teavet. Jahiseaduse § 3 lg 1 kohaselt on jahiõigus maaomaniku õigus seadusega sätestatud ulatuses ja korras oma maal jahinduse korraldamiseks tingimusi seada, jahti pidada või jahipidamist keelata. Järelikult peab maaomanik oma maal jahipidamise keelamiseks või lubamiseks tegema vastava tahteavalduse jahipiirkonna kasutajale. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 69 lg 1 kohaselt tuleb kindlale isikule (tahteavalduse saaja) suunatud tahteavaldus tahteavalduse tegija poolt väljendada ja see muutub kehtivaks kättesaamisega. Eeltoodust järeldub, et maaomanikul on õigus oma maal jahti lubada ning loa jõustumiseks tuleb vastav otsus jahipiirkonna kasutajale teatavaks teha. Keskkonnaametil puudub igasugune õigus ja võimalus mõjutada või muuta lepingu või avalduse sisu. Samuti ei kontrolli Keskkonnaamet vastavate kokkulepete täitmist jahipiirkonna kasutaja või omaniku poolt. Seega puudub täielikult vajadus Keskkonnaameti vahenduseks jahipiirkonna kasutaja ja maaomaniku vahel.

Keskkonnaamet ei saa avaldust muul viisil menetleda kui võtta dokumendis avaldatu teadmiseks. Keskkonnaamet soovitab saata kõnealused avaldused Erametsaliidu vahendusel või maaomanikul otse jahipiirkonna kasutajatele ning võimalusel teadmiseks Keskkonnaametile.

Jahipiirkonna kasutaja kontaktandmed on kättesaadavad veebilehel https://eteenus.keskkonnaamet.ee/nimekiri/44089.

Lugupidamisega

Tõnis Korts
EJS tegevjuht

JAGA