Mootor- või maastikusõidukiga võõral maal viibimise uus kord

Mootor- või maastikusõidukiga võõral maal viibimise uus kord

6435
Foto on illustratiivne ja pärineb ühisjahist "Jahis ainult naised 2014"Riigikogu võttis 11. veebruaril vastu Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muudatuse, mille järele peab olema mootor- või maastikusõidukiga võõral maal viibimise puhul olema olemas omaniku luba. See muudatus puudutab otseselt ka jahipidamist, täpsemalt sõidukite kasutamist jahil. Enne kui sõidetakse võõrale maale või erateele, peab selleks olema luba. Eeldatakse, et luba on kaasas ehk siis seda on võimalik kontrollida. Senini seda nõuet ei olnud. Seadusemuudatuse vastuvõtmist põhjendati omanike õiguste tagamisega. Loe samal teemal SIIT.

Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (kehtiv)

2. jagu Õigus kasutada võõrast maatükki ja veekogu 
§ 32. Võõral maatükil viibimine
 (1) Teise isiku omandis oleval maatükil (edaspidi võõras maatükk) võib viibida üksnes omaniku loal.

 (2) Luba viibida võõral maatükil, välja arvatud õuemaal, eeldatakse olevat, kui omanik ei ole maatükki piiranud või tähistanud viisil, millest ilmneb tahe piirata võõraste viibimist maatükil, või kui tahe piirata viibimist ei ilmne muudest asjaoludest.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muutmise eelnõu (771 SE, võeti vastu 11.02.2015)

1) paragrahvi 32 täiendatakse lõikega 21 järgmises sõnastuses:

ˮ(21) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud loa olemasolu ei eeldata mootor- või maastikusõidukiga võõral maatükil viibimise puhul.ˮ

 (3) Võõral maatükil viibides tuleb järgida seaduses sätestatud piiranguid ja maatüki omaniku õiguspäraseid nõudeid ning võimalikult suures ulatuses vähendada keskkonnahäiringute teket.

 (4) Võõral maatükil viibides tuleb arvestada maatüki omaniku huve, eelkõige vältida omandi kahjustamist ja kodurahu häirimist.

 (41) Koeraga võõral maatükil liikudes peab koer olema lõastatud, kui maaomanikuga ei ole kokku lepitud teisiti. Lõastatud ei pea olema teenistuskoerad teenistusülesannete täitmisel ja jahikoerad jahipidamise ajal.

 (5) Riik või kohaliku omavalitsuse üksus võib piirata enda omandis oleval maatükil viibimist, kui see on vajalik avalikes huvides või kolmandate isikute, sealhulgas maakasutajate huvide kaitseks.

JAGA