Keskkonnaamet kehtestas osades maakondades metssigade küttimismahu

Keskkonnaamet kehtestas osades maakondades metssigade küttimismahu

1377
Foto: Algy O'Connell/Flickr

Keskkonnaameti muutis 8. novembri korraldusega „Metssigade küttimise korraldamine sigade Aafrika katku tõkestamiseks metssigade asurkonnas Eesti Vabariigi territooriumil ning küttimismahu ja struktuuri määramine 2021/2022 jahiaastaks“ küttimismahtu mitmes maakonnas.

Küttimismaht kehtestati Hiiu, Ida-Viru, Järva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakondades. Hiiumaal tuleb küttida 2000 metssiga, Viljandimaal 1600, Ida-Virus 450, Järvamaal 650, Põlvamaal 600, Valgamaal 850 ja Võrumaal 680 metssiga.

Samuti määrati jahipiirkondade kasutajatele metssigade soovituslik küttimisstruktuur, kus kütitavate kesikute ja täiskasvanud isendite seas peab emiste osakaal olema vähemalt 50% (Hiiumaal vähemalt 55%) ja põrsaste osakaal kütitavate isendite seas 50%.

Jahindusnõukogu analüüsib vajadusel jahiaasta lõppedes metssigade küttimismahu ja -struktuuri täitmist jahipiirkonna kasutaja poolt. Mõjuva põhjuseta küttimismahu täitamata jätmise korral võib jahindusnõukogu esitada Keskkonnaametile ettepaneku vastava jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamiseks.

Saavutamaks riikliku loomatauditõrje komisjoni seatud eesmärki − 1 isend 1000 ha jahimaa kohta, tuleb metssigu küttida minimaalselt Keskkonnaagentuuri poolt seirearuandes etteantud mahus. 2021. jahiaastal tuleb metssigade arvukuse ja uute SAK-i puhangute riskide suurenemise vältimiseks kõikides jahipiirkondades metssigu küttida vähemalt asurkonna juurdekasvu ulatuses.

Seirearuandes soovitab Keskkonnaagentuur täiskasvanute ja kesikute seas küttida emiseid mitte vähem kui kulte ning SAK-ist räsitud aladel ei tohi tegeleda emiste hoiuga, vaid neid tuleb küttida proportsionaalselt nende osakaaluga asurkonnas. SAK-ist puutumata aladel (eelkõige Hiiumaal) tuleb jätkata täiskasvanute ja kesikute seas emiste küttimist kõrgendatud osakaalus.

Kokkulepe metssigade küttimiseks vastavalt Keskkonnaagentuuri seirearuandes toodud soovitustele jäi saavutamata Hiiu, Ida-Viru, Järva, Põlva, Valga, Viljandi ja Võru maakonna jahindusnõukogus, kuna jahindusnõukogud ei nõustunud Keskkonnaagentuuri küttimissoovitusega või ei suutnud seda jahipiirkondade tasemel ära jagada. Hiiu, Põlva, Valga ja Võru maakonna jahindusnõukogus metssigade küttimismahu määramiseks kokkulepet ei saavutatud. Ida-Viru, Järva, ja Viljandi maakonnas lepiti kokku metssigade küttimismahud Keskkonnaagentuuri seirearuandes soovitatust väiksemas mahus.

Lähemalt Keskkonnaameti korraldust näeb siit.