Juhatuse märtsikuu koosolek

Juhatuse märtsikuu koosolek

263326. märtsil toimus EJSi presidendi Margus Puusti juhtimisel juhatuse koosolek, mis suures osas oli Eesti Jahimeeste Seltsi volikogu ettevalmistav. Päevakorras oli kaheksa punkti.

Esimese teemana vaadati läbi laekunud tunnustusavaldused, mida seekord oli rohkesti. Jahiseltside poolt taotleti nii vapimärke metsiseid, teenetemärke ilveseid kui ka tänukirju. Kes missuguse tunnustuse avalduse osaliseks sai, selgub juba volikogul. Edasi vaadati läbi raamatupidamise 2014. a aastaaruanne ja tegevusaruanne ja otsustati need esitada volikogule. Samuti otsustati esitada volikogule kinnitamiseks 2015. majandusaasta eelarve. Eelnevalt esitasid juhatuse liikmed tegevjuhile eelarve kohta küsimusi ja tegid ettepanekuid.

Kinnitati volikogu päevakord. Volikogu päevakorras on üheksa punkti: päevakorra kinnitamine, EJS tunnustusavalduste üleandmine, EJSi presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst, EJS 2014. a majandusaasta aruande kinnitamine, 2015. a eelarve kinnitamine, audiitori määramine, juhatuse uue liikme valimine, informatsioon sigade Aafrika katkust, muud küsimused ja informatsiooni vahetamine. 

Edasi arutati Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse muudatust, mis võib mõjutada ja jahipidamist. Seaduse §32 reguleerib võõral maatükil viibimist. Uue täienduse kohaselt ei või ilma maaomaniku sellekohase loata viibida mootor- või maastikusõidukiga tema maatükil. Kuidas see säte hakkab praktikas rakenduma, seda näitab juba aeg.

Arutati ühisjahtide eest hoiatavate märkide väljatöötamist ja nende tellimist. Sellekohane ettepanek oli tulnud juhatuse Pärnumaa liikmelt Jaanus Põldmaalt. Tutvuti erinevate Euroopa riikide sellekohaste infotahvlite ja märkidega. Juhatus otsustas teemaga tegeleda ja sellekohase logo tellida ja vajadusel see kooskõlastada Maanteeametiga.

Tegevjuht andis informatsiooni kokkutuleku korraldamise kohta Lammasmäel. Kokkutulek tõotab tulla põnev nii jahimeeste jõukatsumiste, meelelahutuse kui ka muu vaba aja kvaliteetse veetmise osas.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 28. mail.

 
JAGA