Euroopa jahinduse ülevaade aastale

Euroopa jahinduse ülevaade aastale

394
Foto: Pixabay

Euroopa jahinduse katusorganisatsioon FACE tegi kokkuvõtte selle aasta võitudest ja kaotustest.

Aasta jooksul tuli tegeleda mitmete bürokraatlike muudatustega ning enamasti võeti jahimeeste ettepanekuid kuulda, kuid oli ka olukordi, kus meie hääl jäi nõrgemaks.

Võit:

 • Surusime läbi otsuse, et Euroopa Parlament peab nõudma elupaikade direktiivi lisade muutmise menetlust resolutsioonis, mis puudutav hunti (link) ja Euroopa maapiirkondi (link). Samal ajal aitasime ära hoida jõustumast paragrahvil, mis kutsus üles lõpetama igasugune suurkiskjate küttimine.
 • Uues jahilindude alases töös tegi FACE tööd selle nimel, et Euroopa Komisjon väldiks üldiste keeldude kehtestamist poolte jahilindude suhtes Euroopas.
 • FACE liikmed tegid positiivseid edusamme turteltuvi jaoks kohandatava populatsiooni haldamise rakendamisel kesk- ja idapoolsetel lindude rändeteedel.
 • Esitasime ombudsmanile kaebuse, mis oli edukas (link) ning mille tulemusena avati uuesti riskihindamise konsultatsioon pliid sisaldava laskemoona keelustamiseks REACH-määruse alusel (link).
 • Tegime oma rahvusvaheliste partneritega head koostööd enne CITESi üldkogu, hoides ära kahju jahipidamisele ning luues suhteid peamiste sidusrühmade ja poliitikakujundajatega.
 • Käivitasime kõigi aegade esimese Euroopa jahimeeste kampaania ja kogusime üle 200 000 allkirja, mis teeb sellest ühe suurima keskkonnakampaania Euroopas.
 • FACE bioloogilise mitmekesisuse manifest jõudis pea 500 jahindusega seotud looduskaitseprojektini (link).
 • FACE-ga liitusid uued patroonid FACE ja liikmete töö toetamiseks (link)
 • aasta jaanuaris avaldatud Euroopa Komisjoni range kaitsealade määramise ja kaitse juhenddokument ei sisalda tänu FACE panusele jahipidamise keeldu range kaitsega aladel.
 • Aitasime tagasi lükata ettepaneku (link), millega keelustatakse teatud antimikroobikumid, mis oleks keelanud peamiste antibiootikumide kasutamist loomade (nt jahikoerte, röövlindude) ravimisel.
 • Euroopa Parlamendi resolutsioonis (link) Euroopa Liidu metsastrateegia osas tunnistatakse vajadust teatud tegevuste järele, nagu näiteks jahipidamise kaudu sõralisi majandada, et kaitsta metsaelupaigatüüpe.
 • FACE mõjutas uut looduse taastamise seaduse ettepanekut, et muuta see elupaigakesksemaks, kuid selle nimel on vaja veelgi rohkem tööd teha.
 • FACE võttis vastu uue strateegia (link), mis kehtib aastani 2027 ning sellel on selged eesmärgid tulevikuks.
 • FACE pälvis LIFE toetuse ja sai rahastuse kaheks aastaks.
 • Katusorganisatsioon sai uue peahoone Brüsselis.
 • FACE avaldas oma seitsmenda bioloogilise mitmekesisuse manifesti aruande (link), mis tutvustab jahipidamise positiivset panust looduskaitsesse Euroopas.
 • Jõustus FACE püüdlus ühise põllumajanduspoliitika (CAP) eeskirju paindlikumaks muuta (link), see võimaldab põllumaale luua rohkem metsloomade elupaiku, ilma et põllumajandustootjaid karistataks, kuid riiklikul tasandil on vaja sellega rohkem tööd teha.
 • Võeti vastu AEWA (Aafrika-Euraasia rändveelindude kaitse leping) hahki puudutav tegevuskava ning jahikorraldus (AHM), mis võimaldab jahipidamist.
 • FACE sai päriselus kohtuda Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni liikmetega, et jätkata meie olulise tööga. See andis neile parema positsiooni Euroopa otsustusprotsessides töötamiseks.
 • FACE jätkas jahimeeste jaoks olulistele teemadele tähelepanu pööramist Euroopa Parlamendis, korraldades intergrupi „Bioloogiline mitmekesisus, jahindus ja maaelu“ raames jahinduspoliitikaga seotud konverentse. 2022. aastal korraldati kuus sündmust, millest võtsid osa parlamendi ja komisjoni liikmed ja akadeemilistest ringkondadest spetsialistid. Kokku osales neis pea 2000 inimest.
 • FACE võttis vastu uue seisukoha metsloomade kuritegevuse kohta Euroopas (link).
 • FACE pani Euroopa Parlamenti Euroopa maapiirkondi käsitlevas resolutsioonis tunnistama: „säästliku ulukimajandamise tähtust sotsiaalse, majandusliku, kultuurilise ja bioloogilise mitmekesisuse säilitamise seisukohalt maapiirkondade tuleviku jaoks“ (link)
 • Mitmed FACE töörühmad olid aasta jooksul väga aktiivsed, andes FACE-le ja liikmetele juhiseid jahindust ja looduskaitset mõjutavatest peamistest teemadest.
 • FACE aitas oma liikmetel terve aasta tegeleda paljude jahindust ja looduskaitset mõjutavate riiklike teemadega.

Kaotus:

 • Euroopa Parlamendi keskkonnakomisjon koostab iga kolme aasta tagant probleemse resolutsiooni CITESE üldkogul trofeejahi osas. Selle aasta resolutsioon ei erinenud eelmistest hoolimata FACE ja partnerite jõupingutustest tuua faktid lauale (link).
 • Suurkiskjate teemal kerkis esile mitmeid rahvuslikke probleeme, nt Läti pidi oma eduka ilvese majandamise lõpetama Euroopa Komisjoni põhjendamatu õigusrikkumise tõttu (link). Hispaania ja Slovakkia kaotasid oma eduka hundiarvukuse majandamise süsteemi ning ka teistes edukates süsteemides nähti probleeme (nt pruunkaru puhul Soomes).
 • Sigade Aafrika katk jõudis Itaaliasse ja Tšehhi.

Ei seda ega teist:

 • Kuigi saavutasime REACH-määruse protsessis edu, nt laiendades lasketiiru pliikuulide kasutamise tingimusi ja tehes erandeid teatud kaliibriga vintpüsside puhul (nt .22 ääretule padrun) otsustas Euroopa Kemikaaliamet ECHA jätta suure osa meie sisendist tähelepanuta.