EJS seab uued arengusuunad aastateks 2021-2025. Arutelu veebis toimub 10.06

EJS seab uued arengusuunad aastateks 2021-2025. Arutelu veebis toimub 10.06

1118
Foto: EJS

Arengusuundade kirjapanemise eesmärk on jätkata Eesti Jahimeeste Seltsi (EJS) arengu pikemaajalise suunamisega.

  • 10. juunil 2021 kell 10.00 kuni 12.00 toimub veebinõupidamine teemal EJS arengusuunad 2021 -2025. Eesmärk on võimalikult laiapõhjaline arengusuundade tutvustamine ja arutamine enne volinike koosolekut.              Arengusuundade tervikteksti leiate volinike koosoleku materjalidest ja k.o. kirjatüki lõpust.                                                                                                      Arutelule saab registreerida lingil https://forms.gle/MCPzDR9VSFN7ti7EA  

Eelmine kava oli koostatud aastateks 2014-2020 ja see on läbi saanud. See käsitles peamiselt uute liikmete kaasamist organisatsiooni, IT lahenduste, sh Jahise loomist, jahinduse hea tava kehtestamist jm ülesandeid. Käesolevad arengusuunad on koostatud viieks aastaks ja nendes käsitletakse seltsi arengu seisukohalt olulisi eesmärke ja tegevusi, mis arvestavad eelmise tegevuskavaga loodu edasi arendamist aga samuti kaasaegse ühiskonna arengut ja toimunud muutuseid.

Arengusuundadega kujundatakse meetmed kindlustamaks EJS-i edasist kestmist ja arengut, jahimeeste huvide kaitsmist, jätkusuutliku ja vastutustundliku jahinduse arendamiseks kaasaegse ja kiirelt areneva ja muutuva ühiskonna tingimustes. Dokumenti koostades on arvestatud nii jahimeeste, maaomanike kui ühiskonna teiste sihtgruppide ootusi, mis tulenevad õigusolustikus, väärtushinnangutes ning keskkonnaalal tegutsemise nõuetes tehtavatest muudatustest.

Arengusuundade koostamisel on lähtutud arusaamast, et kestlik jahindus on kaasaegse keskkonnakaitse meede ja praktiline osa ja seetõttu käsitleme EJS-i kui keskkonnaorganisatsiooni. Arengusuundade määratlemisel tuginesime EJS-i volinike koosolekul 28. aprillil 2016. aastal vastu võetud põhimõtetele ja väärtustele eesti rahvusliku jahinduse arendamisel.

Käesoleva dokumendi kavandamisel arvestati nii EJS-i kui institutsiooni kui ka eesti jahinduse kui terviku arengut. Arvestati ka seda, et Eestis on riigipoolne jahinduse arendus väikesemahuline ja põhiraskus lasub EJS-il kui ühiskondlikul ja jahimeeste katusorganisatsioonil. Samuti asjaolu, et riik on usaldanud osa ülesandeid läbi halduslepingu EJS-ile ja nende kvaliteetne täitmine ja nende täitmise vahendite arendamine on võtmetähtsusega meie arengus.

Arengusuundade tänane versioon on välja pandud kodulehele avalikuks tutvumiseks. Ootame  liikmete ettepanekuid, märkusi ja arvamusi maikuu lõpuni. Seejärel viiakse muutused sisse ja suunatakse see dokument volinike koosolekule kinnitamiseks.

Arengusuundi hakati koostama eelmisel aastal. Alusdokument on kokkupandud EJS-i büroo poolt, sellesse on ettepanekuid teinud juhatuse liikmed, EJS-i liikmed ja eksperdid. Seda on tutvustatud juhatuse liikmetele ja liikmesorganisatsiooni juhtide kevadisel koosolekul. Samuti on see saadetud tutvumiseks ja arvamuse avaldamiseks liikmesorganisatsioonidele.

EJS tänab kõiki, kes on oma arvamused ja ettepanekud juba edastanud. Ootame arvamusi ja ettepanekuid aadressil arengusuunad@ejs.ee.

Arengusuundadega saab tutvuda siin.