VJL sümbolid ja tunnustused

VJL sümbolid ja tunnustused

903

VJL SÜMBOLID JA TUNNUSTUSAVALDUSED

 

VJL sümbolid on lipp ja logo ehk vapp.

VJL lipp on ristkülik, mis koosneb ühest põhjavärvist: roheline ja lippu keskes asetsevast VJL vapist. Lipu normaalmõõrmised on 105 x 165 cm, laiuse ja pikkuse suhe on 7 : 11 ühikut.

VJL logo on tumerohelisel taustal põdra siluett, kaabu, jahipüssi ja kirjaga Viljandimaa Jahimeeste liit.

1. Lipu kasutamine

Lippu kasutatakse VJL pidupäevadel ja tähtsündmustel. VJL liikmetel
on õigus heisata VJL lipp seltside koosviibimistel ja tähtpäevade puhul.
VJL lipp heisatakse Piiri 3a hoone peasissekäigu juurde või mujale selleks sobivasse
kohta koos lipuvardaga vastavasse hoidjasse või lipumasti.

Kommertseesmärgil linnalipu valmistamiseks annab VJL juhatus.

2. VJL logo kasutatakse:

volikogu, linnavalitsuse, linna ametiasutuse hallatavate asutuste pitsatitel ja dokumendiplankidel;
2. VJL pidulikel ürikutel, autasudel, meenetel ja märkidel, VJL asutuste ümbrikel ja muudel ametlikel trükistel;
3.  siltidel, kodulehel ja muul VJL´i esindavates kohtades.
4.  Juhtudel, mis ei ole toodud käesoleva punktis 2, võib VJL logo kasutada VJL´i juhatuse loal. 

3. VJL  tunnustusavaldused

1. VJL avaldab tunnustust VJL teenetemärgi ja tänukirja andmisega.
2. Teenetemärk antakse füüsilisele isikule VJL´le osutatud eriliste teenete eest.
3. VJL teenetemärgi andmise otsustab juhatus.
4.  Tänukiri antakse isikule, kes on toetanud VJL´tu või koostöös VJL´ga organiseeritud
üritust või muudel juhtudel vastavalt VJL juhatuse otsusele.
5.  Tänukirja andmise otsustab VJL Jjuhatus ja VJL juhatuse esimees.
6. VJL  tunnustusavalduste andmise täpsem kord sätestatakse VJL tunnustus avalduse korra kohaselt.

 

Viljandimaa Jahimeeste Liidu tunnustusavalduste andmise kord

Üldsätted

§ 1. Korra reguleerimisala

Käesolev kord sätestab Viljandimaa Jahimeeste Liidu vapimärgi ,(edaspidi vapimärk), VJL tänukirja (edaspidi tänukiri), kirjelduse, taotlemise, andmise ja kandmise alused ja korra.

§ 2. Vapimärk

(1) Vapimärk on VJL kõrgeim autasu. Vapimärk antakse füüsilisele isikule VJL poolse erilise austusavaldusena. Vapimärk antakse kauaaegse ja tulemusrikka töö eest VJL-s või erakordsete teenete või saavutuste eest jahinduse valdkonnas.

(2) Vapimärk antakse aastas reeglina kuni kolmele isikule.

(3) Samalaadsete teenete eest antakse vapimärk isikule üks kord elus, erilaadsete teenete eest võidakse isikule anda vapimärk pärast viie aasta möödumist eelmise vapimärgi andmisest.

§ 3. Tänukiri

(1) Tänukiri antakse füüsilistele isikutele, juriidilistele isikutele ja juriidiliseks isikuks mitteolevate isikute ühendustele ühekordse tunnustusena VJL-i ja jahinduse hüvanguks ja maine kujundamiseks tehtud töö eest ning tänu avaldamiseks.

(2) Tänukirja blanketile (formaat A4) kirjutatakse tänukirja saaja nimi ja andmise põhjendus. Vapimärgi ja tänukirja taotlemine ja kätteandmine

§ 4. Vapimärgi, teenetemärgi ja tunnustusavalduse taotlemine

(1) Taotlusi vapimärgi ja tunnustusavalduse andmiseks on õigus esitada:
1. VJL-i liikmesorganisatsioonidel
2. VJL-i juhatuse liikmetel

(2) Vapimärgi ja tunnustusavalduse taotlused esitatakse kirjalikult VJL juhatusele

(3) Taotluses märgitakse:
1) tunnustamiseks esitatava isiku nimi, elukutse, amet, töö- või teenistuskoht;
2) tunnustamiseks esitatava isiku teenete kirjeldus;
3) formuleering ühe lausega, mille eest tunnustust avaldatakse;
4) tunnustusavalduse nimetus, mille andmist soovitakse;
5) tänukirja kavandatav kätteandmise aeg ja koht;
6) taotluse esitaja nimi, aadress, kontaktandmed
7) taotluse esitamise kuupäev ja taotluse esitaja või tema esindaja allkiri.

§ 5. Taotluste esitamise tähtpäev

(1) Vapimärgi ja tänukirja andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt iga aasta 15. septembriks.

(2) Juhatuse esimehe ettepanekul võib vapimärgi ja tänukikrja andmise taotluse esitada ka jooksvalt.

(3) Tänukirja andmise taotlus tuleb esitada hiljemalt 1 kuu enne tänukirja kavandatavat
kätteandmist.

(4) Juhatus informeerib liikmeid vapimärgi ja tänukirja andmise taotluste esitamise võimalusest vähemalt 3 nädalat enne taotluste esitamise tähtpäeva.

§ 6. Taotluste läbivaatamine

(1) Jahindusnõunik registreerib kõik nõuetekohaselt vormistatud ja tähtajal saabunud taotlused.

(2) Jahindusnõunik vaatab nõuetekohaselt esitatud vapimärgi taotlused läbi. Jahindusnõunik on õigus paluda taotluse esitajalt lisaselgitusi.

§ 7. Ettepaneku tegemine Juhatuse esimehele

(1) Jahindusnõunik võtab esitatud tänukirja taotluste suhtes seisukoha ja esitab Juhatuse esimehele ettepaneku tänukirja andmise kohta.

§ 8 Vapimärgi ja tänukirja andmise otsustamine

(1) Vapimärgi andmise otsustab juhatus.

(2) Tänukirja andmise otsustab Juhatuse esimees. Juhatuse esimees võib volitada tänukirja andmist otsustama Jahindusnõuniku.

§ 9. Vapimärgi tänukirja kätteandmine

(1) Vapimärk antakse kätte reeglina pidulikult jahialguse peol. Juhatus võib otsustada vapimärgi kätteandmise mingil muul ajal.

(2) Tänukiri antakse kätte pidulikul vastuvõtul või mõnel muul pidulikul sündmusel.

§ 10. Avalikustamine

(1) Vapimärgi tänukirja saajate nimed koos teenete kirjeldusega kantakse avalikustatakse VJL veebilehel.

Vapimärgi kandmine

§ 11. Vapimärgi kandmise õigus

Vapimärki võib kanda üksnes isik, kellele see on antud.

§ 12. Vapimärgi kandmine

(1) Vapimärki kantakse üldjuhul ainult pidulike ja seltskondlike EJS-;VJL-i ja jahinduslike sündmuste puhul. Riiklike sündmuste puhul võib aumärki kanda ainult juhul, kui see on kooskõlas teenetemärkide seaduse ja selle alusel antud teiste õigusaktidega.

(2) Vapimärki kantakse vasakul pool rinnal.

(3) Vapimärgi kandmisel koos riiklike au- ja teenetemärkidega juhindutakse teenetemärkide seadusest ja muudest riigi õigusaktidest.

JAGA