VJL Põhikiri

VJL Põhikiri

1321

VILJANDIMAA JAHIMEESTE LIIDU PÕHIKIRI

Põhikiri on kinnitatud 02.06.2022

1  Üldsätted

1.1. Viljandimaa Jahimeeste Liit („Liit”) on Viljandimaal jahindusega tegelevate juriidiliste isikute ühendus.
1.2. Liit on mittetulundusühingu vormis tegutsev eraõiguslik juriidiline isik nimega Viljandimaa Jahimeeste Liit, asukohaga Viljandimaa ja registrikoodiga 80073800.

2  Eesmärk ja ülesanded

2.1. Liidu eesmärgiks on oma liikmete loodus- ja jahindushuvil põhineva klubilise ühistegevuse korraldamine ja koordineerimine ning huvide ja õiguste esindamine.
2.2. Eesmärgi saavutamiseks Liit:
2.2.1. teostab jahindusalast mainekujundust;
2.2.2. korraldab üritusi ökoloogia, loodushoiu ja jahinduse valdkondades;
2.2.3. säilitab ja arendab jahipidamise traditsioone;
2.2.4. korraldab jahindusalast väljaõpet;
2.2.5. arendab sportlikku jahilaskmist;
2.2.6. korraldab Liidu liikmete konsulteerimist loodushoiu ja jahipidamise alal;
2.2.7. arendab jahindusalaseid välissuhteid;
2.2.8. korraldab jahitrofeede hindamisi;
2.2.9. jagab olulist jahindusalast infot;
2.2.10. räägib võimaluse korral kaasa jahindusalases seadusloomes;
2.2.11. seisab jahimeeste õiguste eest EJS-s ja riigiasutustes;
2.2.12. toetab võimaluste olemasolul Liidu liikmete jahindusalast arengut.

3 Liikmed

3.1. Liidu liikmeskond koosneb juriidilistest isikutest liikmetest. Liidu liikmeks võivad olla kõik Viljandimaal tegutsevad juriidilised isikud, kes omavad jahimaa kasutusõiguse luba või kes kasutavad ühte Liidu jahipiirkonda
3.2. Liidu liikmetel on õigus:
3.2.1. esitada Liidu juht- ja kontrollorganitesse kandidaate oma liikmeskonnast. Liikme füüsilisest isikust esindaja juhatuses, üldkoosolekul ja kontrollorganites ei tohi olla sama füüsiline isik. Sama füüsilise isiku kandidatuuri üles seadmisel enne teises organis esindajana tagasi astumist loetakse kandidaat mitte esitatuks või üldkoosolekul liige mitte esindatuks;
3.2.2. esitada juhatusele ja üldkoosolekule Liidu tegevust puudutavates küsimustes ettepanekuid ja arupärimisi;
3.2.3. olla kaasatud Liidu tegevustes ja eesmärkide elluviimisel, osaleda Liidu poolt korraldavatel üritustel ja ühisjahtidel;
3.2.4. kasutada Liidu poolt pakutavaid teenuseid;
3.2.5. taotleda jahipiirkonna kasutusõiguse luba seni Liidu nime alt liikme poolt
kasutatavale jahipiirkonnale;
3.2.6. astuda Liidust välja;
3.2.7. Liit sõlmib halduslepingu järgmiseks jahimaa kasutusõiguse kehtivusperioodiks
jahimaal, mille jahimaa kasutusõiguse luba Liit omab, üksnes Liitu kuuluvate MTÜ-dega,
kelle liikmed on seni faktiliselt kõnealust jahimaad kasutanud.
3.3. Liidu liikmed on kohustatud:
3.3.1. tutvuma Liidu põhikirjaga ning seda täitma;
3.3.2. täitma Liidu juht- ja kontrollorganite otsuseid;
3.3.3. seisma Liidu eesmärkide ja põhimõtete eest;
3.3.4. täitma oma jahipiirkonnas korrektselt kõiki õigusaktidest tulenevaid kohustusi;
3.3.5. käituma ja suhtlema Liidu ja selle teiste liikmetega austusega ning järgides head
tava ja eetikat;
3.3.6. hoidma ja kaitsma Liidu liikmete head nime ja mainet;
3.3.7. tasuma õigeaegselt Liidu liikmemaksu ja sisseastumismaksu;
3.3.8. kasutama heaperemehelikult ja säästlikult Liidu vara.
3.4. Liidu liikmeks astuda soovija peab esitama kirjaliku avalduse Liidu liikmeks võtmiseks
juhatusele. Liidu liikmeks astuda soovija peab avaldusele lisama oma organisatsiooni kirjaliku
otsuse Liidu liikmeks astumise kohta ning nimekirja oma füüsilistest isikutest liikmetest.
Juhatus edastab avalduse üldkoosolekule otsustamiseks.
3.5. Liidu liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise otsustab üldkoosolek 90 päeva jooksul alates
kirjaliku avaluse laekumisest.
3.6. Liidu liikmel on õigus kirjaliku avalduse alusel Liidust välja astuda ühekuulise
etteteatamise tähtajaga, mille jooksul peab üldkoosolek tegema otsuse väljaastumise avalduse
kohta, tehes eelnevalt kindlaks Liidust väljaastuva liikme ning Liidu vastastikused varalised
õigused ja kohustused. Liidu liige loetakse Liidust väljaastunuks üldkoosoleku poolt vastavas
otsuses määratud päevast.
3.7. Liidu liikme väljaarvamise otsustab Liidu üldkoosolek põhjendatud otsusega ning teavitab
kirjalikult sellest väljaarvatavat liiget 5 päeva jooksul.
3.8. Üldkoosolekul on õigus oma otsusega Liidu liige Liidust väljaarvata järgmistel juhtudel:
3.8.1. Liidu liige ei vasta põhikirjas, eelkõige p-s 3.1 Liidu liikmetele esitatud tingimustele;
3.8.2. Liidu liige ei täida põhikirjas sätestatud kohustusi, sh käitub Liidu eesmärkidega
vastuolus;
3.8.3. Liidu liige põhjustab oma tegevuse või tegevusetusega mistahes kahju Liidule ja
selle tegevusele, sh Liidu ja selle tegevuse moraalne kahjustamine;
3.8.4. Liidu liige on jätnud tähtaegselt tasumata Liidu liikmemaksu või
sisseastumismaksu;
3.8.5. Liidu liige ei täida Liidu juhtorgani(te) otsuseid kohaselt.
3.9. Liidu juhatus peab Liidu liikmete registrit, millesse kantakse järgmised andmed:
3.9.1. liikme nimi ja registrikood;
3.9.2. liikme asukoht;
3.9.3. liikmeks vastuvõtmise kuupäev;
3.9.4. liikme füüsilistest isikutest liikmete arv;
3.9.5. liikmelisuse lõppemise kuupäev ning selle põhjus;
3.9.6. muud Liidu tegevuseks vajalikud andmed Liidu liikme kohta.

4 Juhtimine

4.1. Liidu juhtorganid on juhatus ja üldkoosolek.
4.2. Liidu juhtorganid võivad Liidu tegevuse juhtimiseks:
4.2.1. moodustada alalisi või ajutisi töörühmi, komisjone ja teisi tööorganeid;
4.2.2. asutada äriühinguid ja Liidu majanduslikke struktuuriüksusi.

Üldkoosolek

4.3. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus. Üldkoosolek kutsutakse kokku vähemalt korra aastas hiljemalt kuus kuud pärast majandusaasta lõppu ning üldkoosoleku kutse koos päevakorraga esitatakse kirjalikult vähemalt 14 päeva enne üldkoosoleku toimumist.
4.4. Juhatus peab kutsuma kokku üldkoosoleku, kui seda nõuavad Liidu huvid või 1/10 Liidu liikmetest on esitanud kirjaliku ja põhjendatud nõude.
4.5. Igal liikmel on õigus üldkoosolekul ühele esindajale. Igal esindajal on üldkoosolekul üks hääl.
4.6. Üldkoosolek on pädev otsuseid vastu võtma, kui sellel on esindatud või osaleb üle poole liikmetest.
4.7. Liikme esindaja võib üldkoosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab esindajal eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada.
4.8. Üldkoosoleku pädevuses on:
4.8.1. järelevalve juhatuse tööle ja sellele hinnangu andmine. Selle ülesande täitmiseks võib üldkoosolek määrata revisjoni või audiitorkontrolli;
4.8.2. eelarvete kinnitamine;
4.8.3. liikmemaksu ja sisseastumismaksu suuruse kinnitamine jooksva kalendriaasta kohta;
4.8.4. juhatuse liikmete arvu määramine;
4.8.5. Liidu liikmeks vastuvõtmine või Liidu liikme väljaarvamine;
4.8.6. Liidu igapäevase tegevuse raamest väljuvate toimingute, investeeringute ja tehingute tegemise ning Liidu kinnisasjade või registrisse kantud vallasasjade
võõrandamise või asjaõigusega koormamise otsustamine ning vastavate tingimuste kehtestamine.
4.9. Kui üldkoosolek ei ole põhikirja punktis 4.6 sätestatu kohaselt pädev otsuseid vastu võtma, kutsub juhatus mitte varem kui 14 päeva pärast ja mitte hiljem kui 21 päeva pärast kõnealust koosolekut kokku uue üldkoosoleku sama päevakorraga. Uus üldkoosolek on pädev otsustama, sõltumata koosolekul osalenud või esindatud liikmete arvust, kuid üksnes juhul, kui üldkoosolekul osaleb või on esindatud vähemalt kolm liiget.
4.10. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole koosolekul osalenud liikmetest.
4.11. Üldkoosoleku ja juhatuse koosolekute käik ja vastuvõetud otsused protokollitakse. Protokolli õigsust kinnitavad oma allkirjaga koosoleku juhataja ja protokollija. Protokolli lahutamatuks lisaks on koosolekust osavõtnute nimekiri koos igaühe allkirjaga. Liidu liikmetel on võimalik üldkoosoleku protokolliga tutvuda Liidu asukohas.

Juhatus

4.12. Juhatus on Liidu alaliselt tegutsev juhtimis- ja esindusorgan. Juhatusse kuulub kokku 3-5 liiget.
4.13. Juhatus valitakse üldkoosoleku poolt 2 aastaks.
4.14. Juhatus on pädev ja kohustatud:
4.14.1. andma Liidu liikmetele vajalikku teavet juhtimise kohta;
4.14.2. esitama üldkoosolekule järgneva aasta tegevuskava ja eelarve kinnitamiseks;
4.14.3. viima ellu üldkoosoleku otsuseid ning tegelema Liidu asjaajamisega;
4.14.4. haldama Liidu vara;
4.14.5. korraldama liikme- ja sisseastumismaksude arvestust.
4.15. Juhatus võib Liidu kinnisasju või registrisse kantud vallasasju võõrandada või asjaõigusega koormata üldkoosoleku otsusega ja selles otsuses ettenähtud tingimustel.
4.16. Juhatus võtab vastu otsuseid koosolekul. Juhatuse koosolek on pädev vastu võtma otsuseid, kui sellel osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsuse vastuvõtmiseks on vajalik koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälte enamus.
4.17. Juhatuse liige võib juhatuse koosolekul osaleda ja teostada oma õigusi elektrooniliste vahendite abil ilma koosolekul füüsiliselt kohal olemata, reaalajas toimuva kahesuunalise side abil või muul sellesarnasel elektroonilisel viisil, mis võimaldab juhatuse liikmel eemal viibides koosolekut jälgida ja sõna võtta ning otsuste vastuvõtmisel hääletada.
4.18. Juhatus võib vastu võtta otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

5. Vara ja liikmemaks

5.1. Liidu vara tekib tema liikmete liikme- ja sisseastumismaksudest, sihtotstarbelistest maksetest, Liidu tegevusest saadavast tulust ja muudest laekumistest.
5.2. Liit vastutab oma kohustuste eest kogu oma varaga.
5.3. Liidu omandis võib olla igasugune vara, mis on vajalik tema põhiülesannete elluviimiseks.
5.4. Liidu vara kuulub Liidule ning seda hallatakse, kasutatakse ja käsutatakse heaperemehelikult Liidu eesmärkide saavutamiseks vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja põhikirjale.
5.5. Liit võib oma vara ja vahendeid võõrandada, rentida, laenata või anda tasuta kasutusse lepingu alusel.
5.6. Liidu lõpetamisel antakse peale võlausaldajate kõigi nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist allesjäänud vara vastavalt üldkoosoleku otsusele üle samalaadsete eesmärkidega mittetulundusühingule või sihtasutusele, avalik-õiguslikule juriidilisele isikule, riigile või kohalikule omavalitsusüksusele seadusega ettenähtud korras.

6. Ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

6.1. Liidu ühinemine, jagunemine, lõpetamine ja põhikirja muutmine toimub mittetulundusühingute seaduses sätestatud korras.
6.2. Liidu lõpetamise otsustab üldkoosolek. Liidu lõpetamisel toimub selle likvideerimine. Liidu likvideerijateks on juhatuse liikmed. Sundlõpetamise korral määrab likvideerijad kohus. Likvideerijate tegevuse tulemused vormistatakse aktiga.

JAGA