VIDEO! Veterinaar- ja Toiduametis toimus kliendinõukoja istung

VIDEO! Veterinaar- ja Toiduametis toimus kliendinõukoja istung

2103
Istungi avas VTA peadirektor Indrek Halliste, kes tegi ülevaate VTA töökorralduse muudatustest. Foto: EJS

18. detsembril toimus Veterinaar- ja Toiduametis (VTA) kliendinõukoja istung, kus arutati ülevaadet VTA töökorralduse muudatustest 2019. aastal, toidu valdkonna järelevalve korraldust ja järgmise aasta kliendinõukoja teemasid.

EJSist osales istungil tegevjuht Tõnis Korts, kes on VTA kliendinõukoja liige. Nõukoda on kokku kutsutud, et tagada VTA töö parem kvaliteet läbi klientide tagasiside. Ka EJS on üks VTA klientidest. Jahindusega on seotud nii liha esmane ja edasine töötlemine, ulukite haigused ja nende diagnoosimine, erinevate analüüside kogumine, nii haiguste diagnostikaks kui ka järelekontrolliks jmt. EJSil on VTAga mitu suur lepingut, nt SAKi ja marutaudi järele kontrolliks vajaliku materjali kogumise leping. Samuti kogume linnugripi proove ja hirvlastelt ajuproove kurtumustõve võimaliku leviku uurimiseks.

Kliendinõukoja liikmetel oli eelnevalt võimalik teha ettepanekuid VTA töö korralduseks. Istungi avas VTA peadirektor Indrek Halliste, kes tegi ülevaate VTA töökorralduse muudatustest 2019. aastal. Jätkub valitsemiskulude kokkuhoid piirkondade lõikes. Peadirektori sõnul peab teenus maakondades säilima. Tugiteenused on juba tsentraliseeritud. VTA kujundab välja 4-5 regiooni ja seda kooskõlas partnerinstitutsioonidega nagu Keskkonnainspektsioon ja Keskkonnaamet.

Ülevaate toidu valdkonna järelevalve korraldusest tegi peadirektori asetäitja Olev Kalda. Ta kõneles valdkondlikust riskihindamisest, järelevalve plaani koostamisest, ettevõtete riskihindamisest ja  ettevõtete kontrolli sagedusest. Nii näiteks oli seisuga 1. jaanuar k.a. toidujärelevalve all 15 107 toidu käitlemisega tegelevat ettevõtet. Ettevõtete arvu keskmine kasv aastas on 7,5% ning kokku tehti 1219 kontrolli ja võeti 4734 proovi.

Üks osa järelevalve tööst on kaebuste ja vihjete menetlemine. Näiteks oli enim kaebusi (toidu käitlemise osas) nõuetele mittevastava toidu kohta (39%), hügieeni ja käitlemisnõuete rikkumise kohta (26%), seejärel puuduliku märgistamise ja tarbija eksitamise (17%) ning toiduga kokku puutuvate materjalide ja esemete kohta (10%).

VTA visioon on koostööasutuse rolli järjepidev loomine ja hoidmine usaldusväärseima toiduohutuse süsteemi loomisel. VTA missioon on seista tarbimisväärse toidu ja tervete loomade eest.