Valitsus moodustas Kikepera looduskaitseala

Valitsus moodustas Kikepera looduskaitseala

2559
Foto: Olavi Hiiemäe/Flickr

Kikepera looduskaitseala hõlmab Pärnu- ja Viljandimaal endist Kikepera hoiuala, kaitsealuste liikide metsise, kaljukotka, must-toonekure ja kanakulli püsielupaikasid ning nendega piirnevaid väärtuslikke metsa-, soo- ja niidukooslusi.

Looduskaitseala moodustatakse, et koondada üksteisele suhteliselt lähestikku paiknevad erinevate liikide kaitseks loodud püsielupaigad ja nendega piirnev hoiuala üheks terviklikuks kaitsealaks.

Tegemist on üle-euroopalise tähtsusega linnualaga, kus pesitseb 30 kaitsealust ja ohustatud linnuliiki, nende hulgas must-toonekurg, kaljukotkas, karvasjalg-kakk, habekakk, väike kärbsenäpp, valgeselg kirjurähn. Tegemist on kõige esinduslikuma metsise alaga Eestis, kus mängib 65–80 metsisekukke. Samuti mängib alal 62–70 tedrekukke, ala kuulub ka Eesti kümne olulisima must-toonekure pesitsusala hulka ning seal asub ka kaks kaljukotka pesapaika. Kikepera ala kuulub metsalinnustiku väärtuste poolest viie kõige olulisema kaitseala hulka.

Looduskaitseala moodustamisega suureneb kaitsealuse ala pindala varasemaga võrreldes riigimaa arvel 1042 hektari võrra. Laiendusalale jäävad väärtuslikud metsa- ja sookooslused, mis on elupaigaks alal kaitstavatele linnuliikidele ja nende liitmine on vajalik liikide elupaiga soodsa seisundi saavutamiseks.

Kaitsealale on kehestatud täiendavad piirangud

Kaitse-eeskirja kohaselt on inimestel lubatud kaitsealal viibida, korjata marju, seeni ning muid metsa kõrvalsaadusi ja püüda kala, välja arvatud sihtkaitsevööndites, kus häirimistundliku liigi jaoks on kehtestatud liikumispiirang. Tulenevalt olemasolevatest püsielupaikade määrustest kehtivad liikumispiirangud valdavas osas juba praegu.

Kaitseala valitseja nõusolekul on lubatud tehnovõrgurajatise püstitamine ja kaitseala või kaitsealal paikneva kinnistu tarbeks tootmisotstarbeta ehitise püstitamine. Piiranguvööndis on lubatud metsa majandada ka väikese langiga uuendusraietega, kuusikutes ja hall-lepikutes kuni 1 hektari suuruse langina ja 2 hektari suuruse aegjärkse raiega. Raiete puhul tuleb säilitada puistu liikide ja vanuse mitmekesisus ning elustiku mitmekesisuse säilitamiseks jätta raielangile hektari kohta alles vähemalt 40 tihumeetrit puid, mis jäävad metsa alatiseks.

Suurenenud sihtkaitsevööndiga ala

Kaitseala pindala on 10 732,8 ha, millest sihtkaitsevööndisse jääb 5800,5 ha ja piiranguvööndisse 4932,3 ha. Võrreldes kehtiva kaitsekorraga suureneb sihtkaitsevöönd 3837,7 hektari võrra, sellest eramaid on 9,6 ha. Kokku jääb sihtkaitsevööndisse eramaid 83,2 ha.

Kaitseala asub Pärnu maakonnas Saarde vallas Kanaküla, Oissaare ja Sigaste külas, Surju vallas Kikepera, Saunametsa ja Kalda külas ning Paikuse vallas Põlendmaa külas, Viljandi maakonnas Kõpu vallas Tipu ja Iia külas.