Valgamaa Jahimeeste Ühistu kodukord

Valgamaa Jahimeeste Ühistu kodukord

815

Valgamaa Jahimeeste Ühistu

KODUKORD

§ 1. Kodukorra reguleerimisala
Kodukord reguleerib Valgamaa Jahimeeste Ühistu (edaspidi Ühistu) sisemist töökorraldust ning Ühistu kasutuses olevate jahipiirkondade kasutusõiguse teostamist.

§ 2. Liikmete nimekiri
Juhatus peab liikmete nimekirja, millesse kantakse:
1) liikme nimi, isikukood ja elukoht;
2) liikme osamaksu suurus ja tasumise aeg;
3) andmed osamaksu tagastamise ja liikmesuse üleandmise kohta;
4) liikmeks vastuvõtmise, ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev;
5) liikme jahiseltsiline kuuluvus;
6) liikme postiaadress, elektronposti aadress ja telefon;
7) liikme jahitunnistuse number.

§ 3. Liikme jahiseltsiline kuuluvus
(1) Liige võib kuuluda ühte jahiseltsi. Liikme jahiseltsiline kuuluvus määratakse liikmete nimekirjas.
(2) Isiku Ühistu liikmeks vastuvõtmisel hakkab ta kuuluma sellesse jahiseltsi, mis andis juhatusele isiku liikmeks vastuvõtmise soovituse.
(3) Liikme jahiseltsilise kuuluvuse muutmiseks on nõutav liikme senise jahiseltsi ja taotletava jahiseltsi nõusolek.

§ 4. Ühistu teadete avalikustamine liikmetele
(1) Ühistu teated avalikustatakse liikmetele elektroonilise andmesidevõrgu (veebileht, intranet) kaudu.
(2) Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile liikmetele. Teade saadetakse jahiseltsi esimehe kaudu liikmete nimekirja kantud aadressil. Kui Ühistu teab või peab teadma, et liikme aadress erineb liikmete nimekirja kantust, tuleb teade saata ka sellel aadressil. Kui liige soovib kirjaliku teate saamisest loobuda, esitab ta vastava avalduse juhatusele ning edaspidi saadetakse talle teade elektronposti teel.
(3) Liikmele kättetoimetamist vajav muu Ühistu teade saadetakse liikmele tema poolt juhatusele avaldatud viisil elektronposti teel või jahiseltsi esimehe kaudu.

§ 5. Ühistu majandamine
(1) Ühistu majandamine toimub eelarve alusel, mille koostab juhatus ja kinnitab nõukogu. Eelarve avalikustatakse liikmetele.
(2) Kui eelarvet ei ole majandusaasta alguseks kinnitatud, võib juhatus teha väljaminekuid 1/12 ulatuses eelmise majandusaasta lõpliku eelarve vastavast väljaminekust.
(3) Ühistu poolt liikmetele ja kolmandatele isikutele pakutavate teenuste osutamise tingimused ja teenushinnad kehtestab nõukogu, arvestades jahiseltside poolt tehtud ettepanekuid.
(4) Maksude kogumist korraldab juhatus jahiseltside esimeeste kaudu.

§ 6. Iga-aastane maks
(1) Iga-aastane maks on nõukogu poolt kehtestatud maks Ühistu tegevuseks vajalike püsikulude katmiseks.
(2) Iga-aastane maks tasutakse Ühistu arveldusarvele hiljemalt 31. märtsiks jooksva aasta eest. Maksu tasunud isikute nimekirja esitab jahiseltsi esimees juhatusele hiljemalt 10. aprilliks.

§ 7. Erimaks
(1) Erimaks on üldkoosoleku/volinike koosoleku poolt kehtestatud maks Ühistu erakorraliste kulutuste (investeeringud, garantiid) katmiseks.
(2) Erimaksu kehtestamise ettepaneku teeb nõukogu, arvestades jahiseltside poolt tehtud ettepanekuid.

§ 8. Ulukikahjustuste reservfond
(1) Maaomanikule uluki tekitatud kahjust tulenevate nõuete katmiseks moodustatakse ulukikahjustuste reservfond, mille vahenditeks on liikmetelt kogutud maksed, toetused ning muud tulud.
(2)Liikmetelt ulukikahjustuste reservfondi kogutav makse määratakse hektaripõhiselt või ulukipõhiselt arvutatuna. Aastase makse suuruse jahiseltside kaupa kehtestab nõukogu, lähtudes jahiseltsi kasutuses oleva jahipiirkonna pindalast või kütitud ulukite arvust. Red.25.03.2017 ÜK

(3) Ulukikahjustuste reservfondi kasutamise korra kehtestab nõukogu.

§ 9. Ühistu jahipiirkond
(1) Ühistu jahipiirkond on jahipiirkonna kasutusõiguse loa alusel Ühistu kasutuses olev suurulukijahi pidamiseks moodustatud ala.
(2) Ühistu jahipiirkonna kasutusõigust teostatakse jahiseltsi kaudu. Ühes ühistu jahipiirkonnas võib olla mitu jahiseltsi.

§ 10. Jahiselts
(1) Jahiselts koosneb ühistu jahipiirkonda kasutavatest liikmetest.
(2) Ühistu jahipiirkondades tegutsevad järgmised jahiseltsid:
Jahiselts Ühistu jahipiirkond
1) Rulli jahiselts Rulli
2) Põdrala jahiselts Riidaja
3) Palupera jahiselts Hellenurme
4) Nõuni jahiselts Hellenurme
5) Otepää linna jahiselts Hellenurme
6) Helme jahiselts Karjatnurme
7) Tõrva jahiselts Tõrva
8) Pühajärve jahiselts Pühajärve
9) Vana-Otepää jahiselts Vana-Otepää
10) Hummuli jahiselts Hummuli
11) Õru jahiselts Uniküla
12) Uniküla jahiselts Uniküla
13) Tõlliste jahiselts Tõlliste
14) Sooru jahiselts Tõlliste
15) Kaagjärve jahiselts Kaagjärve
16) Pühaste jahiselts Puka
17) Puka jahiselts Puka
18) Sangaste jahiselts Sangaste
19) Keeni jahiselts Sangaste
20) Laatre jahiselts Laatre
21) Vähero jahiselts Laatre
22) Karula jahiselts Lüllemäe
23) Koikküla jahiselts Koikküla
24) Hargla jahiselts Hargla

§ 11. Jahiseltsi kohustused ühistu jahipiirkonna kasutusõiguse teostamisel
Ühistu jahipiirkonna kasutusõigust teostav jahiselts on kohustatud:
1) täitma jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi (sh seadusest või kaitstava loodusobjekti kaitse-eeskirjast tulenevate piirangute ja tingimuste täitmine; jahiulukite seire korraldamine; jahiulukitelt teadusuuringute korraldamisega seotud piirangute ja tingimuste täitmine);
2) korraldama kinnisasjal jahipidamiseks maaomanikuga lepingu sõlmimise;
3) esitama Ühistule jahipiirkonna kasutusõiguse loaga seotud aruandluseks vajalikud andmed;
4) täitma muid Ühistu juhtorganite poolt määratud ülesandeid sõltuvalt jahipiirkonna kasutusõiguse teostamise iseloomust.

§ 12. Jahiseltsi esimehe pädevus ühistu jahipiirkonna kasutusõiguse teostamisel
Jahiseltsi esimehe pädevuses ühistu jahipiirkonna kasutusõiguse teostamisel on:
1) küttimisloa andmine ja küttimislubade registri pidamine, arvestades jahindusnõukogu poolt ühistu jahipiirkonnas määratud jahiulukite küttimismahtu ja –struktuuri;
2) kirjaliku loa väljastamine jahikoera jooksutamiseks ilma jahiulukit laskmata väljaspool jahikoeraga jahipidamiseks lubatud aega.

KODUKORD

JAGA