Valgamaa Jahimeeste Ühistu kodukord

Valgamaa Jahimeeste Ühistu kodukord

1387

 

VJÜ KODUKORD 06.09.2023

Valgamaa Jahimeeste Ühistu kodukord
§ 1. Kodukorra reguleerimisala
Kodukord reguleerib Valgamaa Jahimeeste Ühistu (edaspidi Ühistu) sisemist töökorraldust ning
Ühistu kasutuses olevate jahipiirkondade kasutusõiguse teostamist.
§ 2. Liikmete nimekiri
Juhatus peab liikmete nimekirja, millesse kantakse:
1) liikme nimi, isikukood ja elukoht;
2) liikme osamaksu suurus ja tasumise aeg;
3) andmed osamaksu tagastamise ja liikmelisuse üleandmise kohta;
4) liikmeks vastuvõtmise, ühistust väljaastumise või väljaarvamise kuupäev;
5) liikme jahiseltsiline kuuluvus;
6) liikme postiaadress, elektronposti aadress ja telefon;
7) liikme jahitunnistuse number.
§ 3. Liikme jahiseltsiline kuuluvus
(1) Liige võib kuuluda ühte Ühistu liikmeid koondavasse jahiseltsi. Liikme jahiseltsiline kuuluvus
fikseeritakse liikmete nimekirjas.
(2) Isiku Ühistu liikmeks vastuvõtmisel hakkab ta kuuluma sellesse jahiseltsi, mis andis juhatusele
isiku liikmeks vastuvõtmise soovituse.
(3) Liikme jahiseltsilise kuuluvuse muutmiseks on nõutav taotletava jahiseltsi kirjalik nõusolek.
§ 4. Ühistu teadete avalikustamine liikmetele
(1) Ühistu teated avalikustatakse liikmetele elektroonilise andmesidevõrgu (veebileht, e-post)
kaudu.
(2) Üldkoosoleku toimumise teate saadab juhatus kõigile liikmetele. Teade saadetakse
jahiseltsiesimehe kaudu liikmete nimekirja kantud aadressil. Üldkoosoleku teade avaldatakse lisaks
vähemalt ühes üleriigilise levikuga päevalehes ning Ühistu kodulehel. Teade tuleb avaldada
vähemalt üks nädal enne üldkoosoleku toimumist.
(3) Liikmele kättetoimetamist vajav muu Ühistu teade saadetakse liikmele tema poolt juhatusele
avaldatud viisil elektronposti teel või jahiseltsi esimehe kaudu.
§ 5. Ühistu majandamine
(1) Ühistu majandamine toimub eelarve alusel, mille koostab juhatus ja kinnitab nõukogu. Eelarve
avalikustatakse liikmetele.
(2) Kui eelarvet ei ole majandusaasta alguseks kinnitatud, võib juhatus teha väljaminekuid 1/12
ulatuses eelmise majandusaasta lõpliku eelarve vastavast väljaminekust.
(3) Ühistu poolt liikmetele ja kolmandatele isikutele pakutavate teenuste osutamise tingimused ja
teenushinnad kehtestab nõukogu, arvestades jahiseltside poolt tehtud ettepanekuid.
(4) Maksude kogumist korraldab juhatus jahiseltside esimeeste kaudu.
§ 6. Iga-aastane maks
(1) Iga-aastane maks on nõukogu poolt kehtestatud maks Ühistu tegevuseks vajalike püsikulude
katmiseks.
(2) Iga-aastane maks tasutakse Ühistu arveldusarvele hiljemalt 31. märtsiks jooksva aasta eest.
Maksu tasunud isikute nimekirja esitab jahiseltsi esimees juhatusele hiljemalt 10. aprilliks.
§ 7. Erimaks
(1) Erimaks on üldkoosoleku/volinike koosoleku poolt kehtestatud maks Ühistu erakorraliste
kulutuste (investeeringud, garantiid) katmiseks.
(2) Erimaksu kehtestamise ettepaneku teeb nõukogu, arvestades jahiseltside poolt tehtud
ettepanekuid.
§ 8. Ulukikahjustuste reservfond
(1) Maaomanikule uluki tekitatud kahjust tulenevate nõuete katmiseks moodustatakse
ulukikahjustuste reservfond, mille vahenditeks on liikmetelt kogutud maksed, toetused ning muud
tulud.
(2) Liikmetelt ulukikahjustuste reservfondi kogutav makse määratakse hektaripõhiselt või
ulukipõhiselt arvutatuna. Aastase makse suuruse jahiseltside kaupa kehtestab nõukogu, lähtudes
jahiseltsi kasutuses oleva jahipiirkonna pindalast ja kütitavate suurulukite arvust.
(3) Ulukikahjustuste reservfondi kasutamise korra kehtestab nõukogu.
§ 9. Ühistu jahipiirkond
(1) Ühistu jahipiirkond on jahipiirkonna kasutusõiguse loa alusel Ühistu kasutusse antud
suurulukijahi pidamiseks moodustatud ala.
(2) Ühistu jahipiirkonna kasutusõigust teostatakse jahiseltsi kaudu. Ühte ühistu jahipiirkonda võib
kasutada mitu Ühistu liikmetest koosnevat jahiseltsi.
§ 10. Jahiselts
(1) Jahiselts koosneb Ühistu jahipiirkonda kasutavatest Ühistu liikmetest.
(2) Ühistu jahipiirkondades tegutsevad järgmised jahiseltsid:
Jahiselts Ühistu jahipiirkond
1) Rulli jahiselts Rulli
2) Riidaja jahiselts Riidaja
3) Nõuni jahiselts Hellenurme
4) Otepää linna jahiselts Hellenurme
5) Helme jahiselts Karjatnurme
6) Pühajärve jahiselts Pühajärve
7) Tõlliste jahiselts Valga
8) Sooru jahiselts Valga
9) Kaagjärve jahiselts Kaagjärve
10) Pühaste jahiselts Puka
11) Puka jahiselts Puka
12) Sangaste jahiselts Sangaste
13) Laatre jahiselts Laatre
14) Lüllemäe jahiselts Lüllemäe
15) Koikküla jahiselts Koikküla
16) Hargla jahiselts Hargla
§ 11. Jahiseltsi kohustused ühistu jahipiirkonna kasutusõiguse teostamisel.
Ühistu jahipiirkonna kasutusõigust teostava jahiseltsi iga liige on kohustatud:
1) täitma jahipiirkonna kasutusõiguse loas sätestatud kohustusi (sh seadusest või kaitstava
loodusobjekti kaitse-eeskirjast tulenevate piirangute ja tingimuste täitmine; jahiulukite seire
korraldamine; jahiulukitelt teadusuuringute korraldamisega seotud piirangute ja tingimuste
täitmine);
2) korraldama kinnisasjadel jahipidamiseks maaomanikega lepingute sõlmimise Ühistu nimel.
3) esitama Ühistule jahipiirkonna kasutusõiguse loaga seotud aruandluseks vajalikud andmed;
4) täitma muid Ühistu juhtorganite poolt määratud ülesandeid sõltuvalt jahipiirkonna kasutusõiguse
teostamise iseloomust.
§ 12. Jahiseltsi esimehe pädevus ühistu jahipiirkonna kasutusõiguse teostamisel
Jahiseltsi esimehe pädevuses ühistu jahipiirkonna kasutusõiguse teostamisel on:
1) küttimisloa andmine ja küttimislubade registri pidamine, arvestades jahindusnõukogu poolt
ühistu jahipiirkonnas määratud jahiulukite küttimismahtu ja –struktuuri;
2) kirjaliku loa väljastamine jahikoera jooksutamiseks ilma jahiulukit laskmata väljaspool
jahikoeraga jahipidamiseks lubatud aega;
3) jahipiirkonna kasutusõiguse loaga seotud toimingute (pikendamine) koordineerimine ja
kommunikatsiooni tagamine jahiseltsi liikmete hulgas.Ü KODUKORD 06.09.2023

JAGA