Uuringud ja aruanded

Uuringud ja aruanded

Jahindusteemalised uuringud ja aruanded.

Uuringud | Aruanded 

Uuringud

Haneliste kevadise heidutusjahi uuring 2020 

Rakendusuuringu vahearuanne “Põdra asustustihedus, elupaigakasutus ja sesoonsed ränded” (2020)

Rakendusuuring “Suurlindude poolt tekitatud kahjustustest Eesti põllumajanduskõlvikutel” (2020)

Uuring “Maaspesitsevate lindude pesarüüste rannaniidu elupaigas:
2019. aasta uuringu tulemused ja 2015.-2019 aasta uuringute kokkuvõte” (2019)

Põtrade liikuvusuuring GPS/GSM kaelustega riigi põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Mäo (km 40,0-85,0) lõigu piirkonnas (2018)

Põtrade liikuvusuuring GPS/GSM kaelustega riigi põhimaantee 2 Tallinn-Tartu-Võru-Luhamaa Kose-Mäo (km 40,0-85,0) lõigu piirkonnas (2017)

Rakendusuuring “Kährikkoera ja teiste liikide kiskluse mõju kahepaiksetele ja rannaniidul pesitsevatele lindudele” (2017)

Bakalaureuse töö “Põdra elupaigavalik ja ruumikasutus antropogeenses keskkonnas” (2015)

Uuringu aruanne “Metssea karja tegevuspiirkond, elupaigakasutus ja mõju teistele liikidele eritevate lisasöötmisrežiimide tingimustes” (2012) 

Uuring “Ehhinokoosi tekitajate Echinococcus granulosus ja E. multilocularis esinemine rebase, hundi ja kährikkoera populatsioonides Eestis” (2011)

Kährikkoera raadiotelemeetrilised uuringud (2010)

Ilvese telemeetrilised uuringud (2009)

Metskitsede uurimine kõhulahtisust tekitavatele viirustele, bakteritele ja parasiitidele (2009)

Hirveasurkonna uuringud ja parasitoloogiline seisund: parasitoloogilised uuringud (2008)

Karu telemeetrilised uuringud (2006)

Aruanded

Ulukiseirearuanded: