LIFE SIP AdaptEst

LIFE SIP AdaptEst

2618

Tartu Jahindusklubi osaleb LIFE integreeritud projektis „Kliimamuutustega kohanemise tegevuste elluviimine Eestis“ (Implementation of national climate change adaptation activities in Estonia), LIFE21-IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst/101069566. Perioodil 01.01.2023-31.03.2032 elluviidava projekti kogueelarve on 18,8 miljonit eurot.

Projekti partnereid on kokku 17: Kliimaministeerium (endine Keskkonnaministeerium), Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Eesti Keskkonnauuringute Keskus, Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Loodusmuuseum, Eesti Geoloogiateenistus, Tartu Ülikool, Eesti Maaülikool, Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Eestimaa Looduse Fond, Eesti Loodushoiu Keskus, Eesti Erametsaliit, Tartu Jahindusklubi, OÜ Ilvesmaa. 

Eesmärgid
Projekti peamine eesmärk on suurendada erinevate ökosüsteemide vastupanuvõimet muutuvas kliimas, parandada ühiskonna valmisolekut kliimamuutustega kohanemiseks (ilmaprognoosimudelite ja kliimastsenaariumide ajakohastamise kaudu) ning tagada sotsiaalmajanduslik positiivne mõju ressursside säästva kasutamise kaudu, kasutades selleks mitmeid häid tavasid, näidis- ja katseprojekte ning suutlikkuse suurendamise meetmeid.

Alameesmärgid:

  • Liikide, elupaikade ja maastike mitmekesisuse säilitamine.
  • Eesti jaoks jätkusuutlikkuse seisukohalt oluliste biomajanduse sektorite toetamine.
  • Majandussektori toetamine kohanemisprotsessis.
  • Valmistada ametiasutusi ja kodanikke ette kliimamuutustega kaasnevate ohtude ja võimalustega toimetulekuks.

Tartu Jahindusklubi roll projektis:

  • Väikekiskjate ja kopra ohjamiskava koostamine Alam-Pedja piirkonnale (Alam-Pedja looduskaitseala ja lähiümbrus). Tartu Jahindusklubi teostab vajalikud välitööd ja annab sellega ohjamiskava koostamiseks sisendi, Keskkonnaamet juhib ohjamiskavade väljatöötamist.
  • Tartu Jahindusklubi viib ellu Alam-Pedja piirkonna väikekiskjate ja kopra ohjamiskavas ettenähtud tegevused (arvukuse piiramine ja seire).

Detailsema info leiab projekti kodulehelt LIFE SIP AdaptEst

 

 

JAGA