SAK-i teenuste osutamise leping on sõlmitud

SAK-i teenuste osutamise leping on sõlmitud

711
Foto: Pixabay

2023. aastal on taas sõlmitud sigade Aafrika katku (SAK) teenuste vahendamise leping Põllumajandus- ja Toiduameti ning Eesti Jahimeeste Seltsi vahel, mis on mõeldud SAK-i ennetamiseks ja leviku tõkestamiseks.

Eesti Jahimeeste Selts vahendab teenuse osutamist jahiseltside ning Põllumajandus- ja Toiduameti vahel. Teenuseid osutatakse ajavahemikul 1. jaanuarist 31. detsembrini.

SAK-i leping käsitleb kaht peamist liiki teenust:

 • kütitud ja sigade Aafrika katku suhtes positiivseks osutunud ning hukkununa leitud metssigade kõrvaldamise teenust, ning
 • üle ühe aasta vanuste metssea emiste küttimise ja kütitud emise organmaterjali veterinaaresindusse toimetamise teenust.

SAK-i suhtes positiivseks osutunud ning hukkununa leitud metssigade kõrvaldamise teenus koosneb kolmest etapist:

 • hukkununa leitud metssea leiukohast või kliiniliste tunnustega kütitud metsseast maakonna kohaliku veterinaaresinduse või sigade Aafrika katku valvetelefonile teavitamine;
 • hukkunud või kütitud metssealt vereproovi kogumine;
 • hukkunud või kütitud metssea korjuse/rümba kõrvaldamine.

Hukkununa leitud metssea leiukohast või kliiniliste tunnustega kütitud metsseast tuleb teavitada sigade Aafrika katku valvetelefoni numbrile +372 605 4767 või lähimasse veterinaarkeskusesse.

Kogumismahud ja proovi võtmine

2023. aastaks on SAK lepingu raames sätestatud maakonniti kogumismahud hukkunud või kütitud metssigade vereproovide uurimisele, mille sätestamisel on arvestatud 2022. aastal maakondadest leitud või kütitud SAK tunnustega sigade hulka. Kuni sätestatud mahu täitumiseni uuritakse kõiki kütitud metssigu järgevatest maakondadest: Ida-Virumaa, Lääne-Virumaa, Põlvamaa, Tartumaa, Valgamaa ja Võrumaa. Kogutavate proovide arvu määramisel on lähtutud ühtlasi 2022/2023. jahiaasta küttimismahtudest. Maakondades, kus ei ole eelmisel aastal SAK-i tunnustega metssigu tuvastatud, uuritakse vaid nende kütitud metssigade verd, mille rümbad viiakse lihatööstusesse.

Kütitud metssea puhul peab jahimees võtma SAK-i kindlaks tegemiseks vajaliku proovi või võimaldama proovi võtta Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalveametnikul. Kui proovi on võtnud jahimees, peab ta selle toimetama vastava maakonna esindusse või otse riigi laboriuuringute ja riskihindamise keskusesse. Proovide võtmisel tuleb lähtuda laboriuuringute ja riskihindamise keskuse kodulehel avaldatud proovide võtmise juhendist.

Lepingu sõlmimine

EJS sõlmib Põllumajandus- ja Toiduameti esindajana maakondlike katusorganisatsioonide ja jahiseltsidega SAK-i teenuste osutamise lepinguid. Otselepinguid Põllumajandus- ja Toiduametiga jahindusorganisatsioonid sõlmida ei saa. Kõik lepingud, sõltumata liikmelisusest, sõlmitakse Eesti Jahimeeste Seltsiga. Kõiki lepingupartnereid koheldakse võrdsetel alustel, sõltumata nende liikmelisusest või mitteliikmelisusest. Maakonnas sõlmitakse leping eelistatult maakondliku katusorganisatsiooniga, kes suhtleb edasi teiste maakondlike organisatsioonidega ja vahendab teenuse osutamist.

Lepingu sõlmimine on vabatahtlik, aga selle olemasolu on eelduseks riigilt kompensatsiooni saamisel. Lepingu sõlmimise ja täiendava info soovi korral palun pöörduge EJS-i lepingute koordinaatori Kristel Zilenski poole (e-post: kristel@ejs.ee)

Lepingute haldamise kulu on kuni 10% hüvitise summast ja jaguneb võrdses osas keskuse ning kohaliku katusorganisatsiooni vahel.

Taudi tõkestamine

Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku leviku tõkestamiseks saab iga kodanik omalt poolt järgida alljärgnevaid nõudeid:

 • Keeld loomakasvatushoonesse sisenemiseks 48 h jooksul pärast metssea või selle korjusega kokkupuudet. See nõue kehtib nii loomapidajatele kui ka jahimeestele;
 • Keeld metssea lihakeha tükeldamiseks ja käitlemiseks (sh naha eemaldamiseks) enne seakatku uurimistulemuste saabumist. Rümpa tuleb hoiustada selleks ettenähtud temperatuuril.
 • Kohustus seakatku diagnoosiga kütitud metssigade rümpade ja rümbast pärinevate loomsete saaduste nõuetekohaseks kahjutustamiseks (vajalik on toimetada rümp ja rümbast pärinevad saadused vastavasse konteinerisse);
 • Kohustus pakendi lekkekindluse tagamiseks leitud metssea korjuse ja kütitud metssea ning temalt pärinevate loomsete kõrvalsaaduste veol (mahutid ja kastid, millega rümpa ja loomseid kõrvalsaadusi veetakse peavad olema terved ning neist ei tohi midagi ümbritsevasse keskkonda lekkida);
 • Kohustus jahipidamisel jälgida, et kütitud metssea siseelundite ja pea eemaldamisel saastataks minimaalselt ümbritsevat keskkonda ning et kõik loomsed kõrvalsaadused kõrvaldataks ja kahjustustataks nõuetekohaselt;
 • Kohustus metsatööde ajal maapinnaga otseses kontaktis olnud metsamasina veermiku ja selle mootorsõiduki veoks kasutatava haagise puhastamiseks enne selle transportimist taudivabasse piirkonda.