Relvaseaduse muudatused läbisid Riigikogus esimese lugemise

Relvaseaduse muudatused läbisid Riigikogus esimese lugemise

1612
Helisummuti. Foto: Flickr

11. jaanuaril arutati riigikogu täiskogu istungil relvaseaduse muutmist, mis võtab Vene kodanikelt õiguse tulirelva omada ning teeb muudatusi helisummuti kasutamise osas. Riigikogus läbis esimese lugemise õiguskomisjoni algatatud eelnõu.

Tulenevalt Venemaa Föderatsiooni agressioonist Ukrainas, muutunud geopoliitilisest olukorrast ning vajadusest ennetada ja tõkestada võimalikku kriisi ülekandumist Eesti Vabariigi territooriumile, on vajalik täpsustada relvaseaduse regulatsioone.

Eelnõu eesmärk on teha relvaseaduses muudatused, millega tagatakse vaid eesti keelt heal tasemel valdavatele välismaalastele relvaloa taotlemise võimalus. Relvaloa taotlejad peavad valdama eesti keelt sellisel tasemel, mis võimaldaks neil aru saada relvade käitlemise või kasutamisega seotud eestikeelsetest kirjalikest juhistest ja suulistest selgitustest. Selle saavutamiseks on igati mõistlik muuta relvaloa taotlemisel sooritatav relvaeksam täies mahus vaid eestikeelseks. Selle muudatusega anname ühiskonnale selge sõnumi, et välismaalased võivad küll Eestis relvaluba taotleda ja omada, kuid selle eelduseks on ka eesti keele valdamine.

Eksam muutub eesti keelseks

Eelnõu järgi muudetakse relvaeksami sooritamise korda ning loobutakse võimalusest kasutada relvaeksami teooriaosa läbimisel tõlgi abi. Kavandatav muudatus avaldab mõju eesti keelt piisaval määral mitte valdavatele isikutele, kes peavad relvaloa saamiseks sooritama relvaeksami. Eestis on ligikaudu 1800 relvaluba omavat välismaalast. Praegusi relvaloa omajaid kavandatav muudatus ei mõjuta, sest teooriaeksam sooritatakse üksnes esmasel relvaloa taotlemisel. Kui isikule on relvaluba väljastatud ja selle kehtivus lõppema hakkab, ei tule tal eksamit uuesti sooritada (teatud juhul tuleb sooritada laskekatse, kuid mitte kunagi teooriaeksamit).

Muudatused helisummuti osas

Lisaks täiendas komisjon eelnõu muudatustega, mis laiendavad jahipidamisel helisummuti kasutamise võimalusi.

Paragrahvi 201 lõige 3 muudetakse ja sõnastatakse järgmiselt: „(3) Helisummuti on tulirelvaga tulistamisel tekkiva heli summutamiseks ettenähtud seade, mida on lubatud tulirelvale kinnitada ja kasutada vaid lasketiirus, laskepaigas, jahipidamisel ning jahiseaduse § 23 lõike 3 punktides 2 ja 3 nimetatud juhtudel. Helisummuti omamise õiguse annab relvaluba.“

Paragrahvi 201 täiendatakse lõikega 31 järgmises sõnastuses: „(31) Helisummuti tulirelvale kinnitamise piirang ei kehti käesoleva seaduse § 28 lõike 1 punktides 1 või 2 ning § 31 lõike 1 punktides 2 või 6 nimetatud otstarbel registreeritud püssi kohta tingimusel, et seda püssi kantakse vaid jahipidamisel, lasketiirus või laskepaigas.“

Seadus peaks jõustuma märtsis.