President kuulutas välja mitu seadust

President kuulutas välja mitu seadust

899
Foto: EJS

President Alar Karis andis täna heakskiidu seadustele, mis puudutavad Riigilaevastiku moodustamist, relvaloa taotlemist ja menetlust, finantsvaldkonna väärteokaristuste määrasid ja keskkonnakaitselubade menetlust.

Samuti puudutavad välja kuulutatud seadused maakatastri andmete kogumist, üle-euroopalist personaalset pensionitoodet (PEPP) ning sobimatute kohanimede muutmist, seisab presidendi kantselei kodulehel.

Relvaseaduse ja riigilõivuseaduse muutmise seadus võimaldab üle minna täisdigitaalsele relvaloamenetlusele ning võtta kasutusele uue teenistus- ja tsiviilrelvade registri, mis on liidestatud teiste loamenetluses vajalike andmekogudega. Elektrooniliseks muutub ka relvaloa omaja järelevalvetoimik. Samuti sätestatakse EL-is relvade alase infovahetuse täpsem kord. Muuhulgas vahetavad EL liikmesriigid omavahel infot relvaloa väljastamisest keeldumisest.

Relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse järgi saab relvaluba taotleda vaid eesti keelt heal tasemel valdav välismaalane, sest relvaeksam on edaspidi täies mahus eestikeelne. Samuti täiendatakse seadusega relvaloa väljastamisest keeldumise aluseid ja nähakse muu hulgas ette, et teatud raske kuriteo toime pannud inimene ei saa kunagi relvaluba. Edaspidi väljastatakse Eestis relvalube vaid Euroopa Liidu ja NATO liikmesriikide kodanikele, kellel on Eesti elamisluba või kes elavad Eestis elamisõiguse alusel. Määratlemata kodakondsusega inimestele väljastatud load kehtivad loal märgitud kuupäevani ehk maksimaalselt viis aastat. Teiste välismaalaste load kehtivad ühe aasta. Seadusega kehtestatakse ka võimalus maksta hüvitist kohalikele omavalitsustele, kelle territooriumil on Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväli või kes peavad harjutusväljadega kaasnevat müra, vibratsiooni ja suurenenud liikluskoormust taluma. Politsei- ja Piirivalveametile ning Kaitsepolitseiametile antakse lõhkematerjali käitlemisõigus ning laiendatakse nende kasutatavat relvastust.

Keskkonnaseadustiku üldosa seaduse ja teiste seaduste muutmise seadusega korrastatakse keskkonnakasutust reguleerivate keskkonnakaitselubade süsteemi. Jahiseadust puudutavate sätetega piiratakse pliisisaldusega laskemoona kasutamist märgaladel ja seadus hakkab lubama kasutada hallhülge jahil mootorsõidukit. Täpsustati ka ulukite jahiloa väljastamise korra sõnastust.