Moodustatakse Käntu-Kastja looduskaitseala

Moodustatakse Käntu-Kastja looduskaitseala

1326
Foto: Flickr

Kaitseala asub Lääne maakonnas Lääne-Nigula vallas Kastja, Üdruma ja Keskküla külas, Pärnu maakonnas Lääneranna vallas Jõeääre ja Rumba külas, Rapla maakonnas Märjamaa vallas Teenuse ja Läti külas.

Eelnõukohase määrusega muudetakse looduskaitseseaduse § 13 lõike 1 alusel olemasolevate hoiualade ja püsielupaiga kaitsekorda, kaitstava loodusobjekti tüüp looduskaitsealaks, laiendatakse kaitstavat ala ning tagatakse siseriiklik kaitse kogu loodusalale. Kaitstava loodusobjekti tüüpi ja kaitsekorda muudetakse, et tagada paremini alal elavate kaitsealuste liikide, nende pesitsus- ja toitumispaikade ning kaitsealuste elupaigatüüpide, eelkõige ulatuslike lamminiitude, soode ja väärtusliku metsamassiivi kaitse. Moodustatav kaitseala hõlmab osaliselt Natura 2000 võrgustikku kuuluva Käntu-Kastja linnu- ja loodusala.

Kaitseala eesmärk on kaitsta eluslooduse mitmekesisust, looduslikke ja poollooduslikke kooslusi ning kaitsealuseid liike ja nende elupaiku. Nende hulgas näiteks saarmas, jõesilm, kaljukotkas, väike-konnakotkas, jäälind, metsis jt.

Lisaks eespool nimetatud loodusväärtustele on Käntu-Kastja looduskaitseala kaitse all hoidmine oluline teistegi haruldaste ja ohustatud taime- ja loomaliikide kaitseks. Samas pole nende kõikide eraldi kaitse-eesmärgina nimetamine vajalik, kuna eesmärgiks seatavate katusliikide, nende elupaikade ja koosluste kaitseks kehtestatav kaitsekord tagab kaudselt ka nende kaitse.

Käntu-Kastja looduskaitseala kaitse-eesmärgiks on seatud viie ohustatud ja nelja haruldase liigi ja nende elupaikade kaitse. Ohustatud liigid on kaljukotkas, suur-konnakotkas, rohunepp, metsis ja aasnelk, haruldased liigid on väike-konnakotkas, kanakull, jäälind ja eesti soojumikas.

Käntu-Kastja looduskaitseala (kokku 3081,5 ha) moodustatakse valdavalt olemasolevate hoiualade ja püsielupaikade põhjal. Seega ei ole tegemist uue kaitsealaga, vaid ebapiisava kaitsekorraga alale optimaalse kaitsekorra kehtestamisega.

Määruse eelnõud näeb siit.