Kliimaministeeriumi määrusega tahetakse muuta jahieeskirja

Kliimaministeeriumi määrusega tahetakse muuta jahieeskirja

581
Foto: Pixabay

Määrusega tahetakse muuta jahiseaduse § 4 lõike 3 ja § 24 lõike 3 alusel kehtestatud keskkonnaministri 28. mai 2013. a määrust nr 32 „Jahieeskiri“, kus
soovitakse muuta kopra ja haneliste jahiaegasid ning võtta jahiulukite loetelust välja seitse linnuliiki.

Lisaks on soov ümber teha keskkonnaministri 28. mai 2004. a määrust nr 56 „III kaitsekategooria loomaliikide nimekiri, kuhu kuuluva liigi isendi surmamine väljaspool liigi kaitseks piiritletud ala on lubatud“, kuna jahieeskirja väikeulukite loetelust võetakse välja nurmkana.

Arvukuse jätkuva vähenemise tõttu plaanitakse võtta jahiulukite nimekirjast välja seitse linnuliiki: soopart, rägapart, tuttvart, lauk ehk vesikana, tikutaja, laanepüü ja nurmkana. Muudatus toetab ka EL-i elurikkuse strateegia aastani 2030 eesmärkide elluviimist.

Lisaks on ministeeriumil soov muuta suur-laukhane, kanada lagle, valgepõsk-lagle ja rabahane jahiaega. Muudatusega lubatakse lisaks sügisesele jahiajale jahti ka kevadel, 15. märtsist 31. maini – nende lindude tekitatud põllukahjustustega põllumassiividel kahjustuste vältimise eesmärgil Keskkonnaameti kehtestatud tingimustel ja korra kohaselt.

Määrusega soovitakse ära kaotatada kopra aastaringne jahiaeg kahjustuste ärahoidmise eesmärgil maaparandussüsteemides (põllumajandus- ja metsakuivenduskraavid, eesvoolud alla 25 km2 valgalaga). Muudatus on vajalik, et vältida tiinuse lõppfaasis või poegadega emasloomade küttimist. Edaspidi on koprajaht 16. aprillist 31. juulini lubatud vaid kopra tekitatud kahjustuste korral Keskkonnaameti nõusolekul.

Loe määruste muutmise kohta siit (PDF). Määruse muutmise eelnõu saad lugeda siit (PDF) ning seletuskirja siit (PDF).