Kiideti heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikuteatise kohta

Kiideti heaks Eesti seisukohad Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika tulevikuteatise kohta

1810
Foto: Pixabay

Valitsus kiitis heaks maaeluminister Tarmo Tamme esitatud seisukohad Euroopa Komisjoni poolt Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide Komiteele saadetud teatise „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ kohta.

„Euroopa Komisjoni poolt eelmise aasta lõpus Eesti eesistumise ajal esitatud teatis „Toidutootmise ja põllumajanduse tulevik“ on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) tulevikuarutelude oluline verstapost, sest see annab esialgsed suunised tulevikupoliitika kujundamiseks ja mõjutab seeläbi lähikümnendil ka meie põllumajandussektorit,“ sõnas maaeluminister Tarmo Tamm. Tamme sõnul on Eesti huvitatud, et põllumajanduspoliitika oleks Euroopa Liidus jätkuvalt ühine, tagaks võrdsed konkurentsitingimused ning säiliksid poliitika põhialused – ühine otsustusprotsess ja õigusraamistiku kujundamine Euroopa Liidu tasandil.

Arvestades põllumajandussektori ja maapiirkondade uusi väljakutseid, toetab Eesti teatises Euroopa Komisjoni poolt esitatud ÜPP järgmise perioodi eesmärke – aruka ja vastupanuvõimelise põllumajandussektori toetamine, keskkonnahoiu ja kliimameetmete edendamine ja EL-i keskkonna- ja kliimaeesmärkidesse panustamine ning maapiirkondade sotsiaalmajandusliku olukorra edendamine. Samas on aga endiselt olulised ka Euroopa Liidu toimimise lepinguga ÜPP-le seatud aluseesmärgid – näiteks sektoris tegutsejatele sissetulekute ning toiduga kindlustatuse tagamine.

Jätkuvalt on Eesti prioriteet, et poliitikat rahastataks ka edaspidi Euroopa Liidu eelarvest. Seejuures on oluline jätkata otsetoetuste tasemete ühtlustamisega liikmesriikide vahel, et tagada Euroopa Liidu siseturu tõrgeteta toimimine ning võrdsed konkurentsitingimused kõikidele liidu põllumajandustootjatele.  Samuti  toetame teatises välja toodud uut ÜPP rakendusmudelit, kus Euroopa Liidu tasemel kehtestatakse poliitika peamised eesmärgid,  kuid liikmesriigid peaksid omama suuremat paindlikkust ja kandma suuremat vastutust nende täitmisel. See võimaldab senisest paremini arvestada regionaalsete eripärade ja kohalike oludega.

Lisaks oleme seisukohal, et kuivõrd maaelu arengu poliitikale seatavad ootused ja nende ulatus suurenevad, tuleb seda arvestada ÜPP eelarves. Maaelu arengu poliitika aitab lahendada põllumajanduse ja maapiirkondade arengu väljakutseid – näiteks tugevdada põllumajandustootja positsiooni tarneahelas, innustada noori põllumajandustootmisega tegelema, tõhustada teadmussiiret ja kiirendada innovatsiooni.

Teatise jätkutegevustena peaks Euroopa Komisjon suve alguses välja tulema juba seadusandlike ettepanekutega. Samuti on ÜPP tuleviku teatist ja tulevikku käsitlevad arutelud plaanis ülejärgmisel nädalal Brüsselis toimuval põllumajandus- ja kalandusnõukogu istungil. 

Vaata lähemalt SIIT