Juhatus võttis vastu uusi liikmeid ja jagas tunnustusavaldusi

Juhatus võttis vastu uusi liikmeid ja jagas tunnustusavaldusi

2508
Fotod: EJS

Juhatuse märtsi korraline koosolek algas Eesti Suurulukikoerte Tõuühingu ja Eesti Jahimeeste Seltsi vahelise hea tahte koostöölepingu allkirjastamisega.

Selle piduliku toimingu viisid läbi tõuühingu esindaja Anneli Lints ja EJSi president Margus Puust.

Edasi vaadati läbi liikmeks astumise avaldused, mille esitasid MTÜ Suislepa Jahiselts Viljandimaalt, MTÜ Leva Jahiselts Harjumaalt ning OÜ Döner Hunt Ida-Virumaalt. Suislepa jahiseltsi juhatuse liige Andrus Henga tegi oma seltsi tutvustava sisuka ja professionaalse ettekande.

Leva jahiseltsi tutvustasid juhatuse liikmed Tiit Tammsaar ja Oliver Leif. Döner Huntist rääkis volituse alusel tegevjuht Tõnis Korts. Juhatus rahuldas ühehäälselt kõik avaldused.

Arutleti kindlustusühistute üle

Edasi arutleti kindlustusühistute teemal. Seda juhtis kindlustusekspert Tarmo Lääne. Ta tutvustas kindlustusühistu ja kindlustamisega seonduvat. Eelmisel kokkusaamisel EJSi esindajatega räägiti sellest, millised huvid võiksid jahimeestel olla seoses kindlustusega. Ekspert tutvustas Soome ja Saksamaa jahimeeste kindlustusi.

Juhatuse liikmed esitasid küsimusi ja arutlesid selle üle, kas ja kuidas võiks selline kindlustamine läbi kindlustusühistute jahimeestele huvi pakkuda. Otsustati, et ekspert võiks koostöös EJSi esindajatega koostada eelarvestamise mehhanismi ja siis saaks edasi arutada ja koostöökohti leida.

Vaadati üle tunnustusavaldused

Lisaks vaadati läbi liikmete poolt esitatud tunnustusavalduste taotlused, mida oli esitatud rohkelt. Juhatus rahuldas 31 teenetemärgi „Ilves“ ja 2 vapimärgi „Metsis“ taotlust. Enamik tunnustusi annab EJSi president Margus Puust kätte volinike koosolekul 18. aprillil.

Vaadati üle aasta- ja tegevusaruanne ja kinnitati volikogu

Juhatus oli läbi vaadanud 2018. a. aasta- ja tegevusaruande ning kinnitati esitamiseks volikogule. 2019. a majandusaasta eelarvele oli juhatuse liige Priit Vahtramäe esitanud hulga parandusettepanekuid. Need vaadati ja arutati läbi ning enamik viidi täiendustena eelarvesse.

Kinnitati 18. aprillil Põltsamaal toimuva volikogu päevakord. Lisaks aastaaruandele ja 2019. aasta majandusaasta eelarvele on päevakorras jahiohutuse aasta tegevused, EJSi IT arendused, info kokkutuleku kohta jm teemad.

Räägiti ka esmatöötluskohtade meetmest

Esmatöötluskohtade meetmest rääkis juhatuse liige Tiit Tammsaar. Ta tutvustas töödokumenti ja EJSi ettepanekuid nii kvalifitseerimise kui ka kriteeriumide osas. EJS esitab ettepanekud meetmesse omapoolse sisendina. Lisatud on ka liikmesorganisatsioonide juhtide nõupidamisel tehtud ettepanekud.

Järgmine juhatuse koosolek toimub Tallinnas 23. mail.