Jõustub relvaseaduse muutmise seadus

Jõustub relvaseaduse muutmise seadus

1383
Foto: Keskkonnaamet

President on kinnitanud relvaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse. Selles on selgelt ära näidatud relvakandmisõiguse muudatused kodanike suhtes, kes ei ole Euroopa liidu või NATO liikmesriikide kodanikud.

Paragrahvi 91 täiendatakse lõigetega 39–45 järgmises sõnastuses:

„Enne 2023. aasta 15. märtsi käesoleva seaduse alusel füüsilisele isikule, kes ei ole Euroopa Liidu või NATO liikmesriigi kodanik, väljastatud relvaluba, soetamisluba, paralleelrelvaluba, relvakandmisluba, kollektsioneerimisluba, Euroopa tulirelvapass ning käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 ja § 624 lõike 1 punktides 1 ja 2 nimetatud luba kehtib kuni 2024. aasta 15. märtsini, välja arvatud, kui loal märgitud kehtivusaeg on lühem või ilmneb mõni loa kehtetuks tunnistamise alus. Loa kehtivuse lõppemisel tuleb lähtuda käesoleva seaduse §-s 44 sätestatud nõuetest, välja arvatud relva ja laskemoona võõrandamiseks ettenähtud tähtaeg“.

Paragrahvi lõiget 39 ei kohaldata määratlemata kodakondsusega isiku suhtes, kellele on enne 2023. aasta 15. märtsi käesoleva seaduse alusel väljastatud relvaluba, soetamisluba, paralleelrelvaluba, relvakandmisluba, kollektsioneerimisluba, Euroopa tulirelvapass või käesoleva seaduse § 59 lõikes 4 või § 624 lõike 1 punktis 1 või 2 nimetatud luba. Määratlemata kodakondsusega isikule väljastatud luba kehtib loal märgitud kehtivusaja lõpuni või kuni ilmneb mõni loa kehtetuks tunnistamise alus. Loa kehtivuse lõppemisel tuleb lähtuda käesoleva seaduse §-s 44 sätestatud nõuetest, välja arvatud relva ja laskemoona võõrandamiseks ettenähtud tähtaeg.

See seadus ei puuduta küttimist lõksude, püüniste ja jahikoeraga, kui kodanikul on olemas kehtiv jahitunnistus.