Jahikoerte toomisest Euroopa Liidu liikmesriikidest Eestisse treenimise või jahipidamise eesmärgil (täiendatud)

Jahikoerte toomisest Euroopa Liidu liikmesriikidest Eestisse treenimise või jahipidamise eesmärgil (täiendatud)

903
Foto: erakogu

Lugupeetud EJS liikmed! Saime täna Põllumajandus- ja Toiduametilt alljärgneva sisuga kirja, mille Teile koheselt edastame.

PTA poolt paluti jahimeestel informeerida allpool olevatest nõuetest ka jahikorraldajaid ja eriti majutusasutusi, kus külalised oma koertega majutuvad (vt. ko teavituse eelviimast lõiku).

Käesoleva kirjaga soovib Põllumajandus- ja Toiduamet selgitada jahikoerte transpordiga seotud nõudeid, kui loomad tuuakse Eestisse teistest EL riikidest ja külastuse eesmärgiks on kas treenimine või jahipidamine.

Jahipidamise mõiste defineerib Jahiseaduse 4. peatükk. Vastavalt Jahiseaduse § 23 sätestatule ei saa jahipidamist pidada osalemiseks võistlustel, näitustel, spordiüritustel või eelnevalt nimetatud sündmuste jaoks treenimiseks. See tähendab, et jahipidamise või selleks treenimise eesmärgil Eestisse toodavate loomade puhul ei ole võimalik kasutada Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse EL nr 576/2013 artiklis 5 esitatud erandit. Jahikoeraga reisimine kvalifitseerub mittekaubandusliku liikumisena ainult siis, kui omaniku või omaniku poolt volitatud isikuga on kaasas kuni 5 koera. Sellisele liikumisele kehtivad lemmikloomaga reisimise nõuded:

–           Koerad peavad olema märgistatud mikrokiibiga või selgelt loetava tätoveeringuga, mis on tehtud enne 3. juulit 2011.

–           Koerad peavad olema vaktsineeritud marutaudi vastu. Reisi ajal peab vaktsineerimine olema kehtiv. Vaktsineerimise ajal peab lemmikloom olema vähemalt 12 nädalat vana. Marutaudi vastane vaktsineerimine peab toimuma pärast mikrokiibi/tätoveeringu paigaldamise või näidu lugemise kuupäeva. Vaktsineerimise kehtivusaeg algab kaitsva immuunsuse saavutamisega, mis algab vähemalt 21 päeva pärast esmast vaktsineerimist ja kestab kuni kuupäevani, mille veterinaararst on märkinud lemmikloomapassi.

–           Loomadega peab kaasas olema Euroopa Liidu lemmikloomapass.

Rohkem infot reisimise kohta leiate meie kodulehelt: https://pta.agri.ee/tarbijale-ja-eraisikule/lemmikloomad/lemmikloomaga-reisimine#reisimine-eestist-te

Kui isikuga on kaasas üle 5 koera, ei ole võimalik antud liikumist käsitleda mitte-kaubandusliku liikumisena. Sellisel juhul peavad koerad lisaks eelpool nimetatud nõuetele  läbima 48 tunni jooksul enne lähetamist kliinilise ülevaatuse, mille käigus tuvastatakse, et neil puuduvad taudisümptomid. Lisaks lemmikloomapassile peab loomadega kaasas olema ka loomatervisesertifikaat, mille väljastab lähteriigi pädev asutus läbi TRACES NT süsteemi.

Kaubanduslikul eesmärgil loomi vedaval ettevõttel peab olema veoluba. Ka  veovahend peab olema loomade veoks sobivaks tunnustatud ja selle tõenduseks peab olema väljastatud veovahendile vastavussertifikaat. Nimetatud dokumendid väljastab samuti päritoluriigi pädev asutus.

Vaatamata veo liigile peavad olema täidetud ka loomade heaolu nõuded. Loomade kaitset vedamise ja sellega seotud toimingute ajal reguleerivad Nõukogu määrus (EÜ) nr 1/2005 ja Loomakaitseseadus. Loomi ei ole lubatud vedada viisil, mis võib neile põhjustada vigastusi või tarbetuid kannatusi. Loomad peavad olema veovalmis ning veovahendite konstruktsioon, ehitus ja käitus peavad vältima loomade vigastumist. Loomadel peab olema piisavalt põrandapinda ja ruum peab olema piisavalt kõrge, arvestades loomade suurust ja kavandatavat teekonda. Sobivate ajavahemike tagant antakse loomadele piisava kvaliteediga ja piisavas koguses juua ja süüa. Vajadusel võimaldatakse loomadele puhkust.

Majutusasutused, mis pakuvad loomadele ajutist majutust, peavad vastavalt Loomatervisemäärusele teavitama oma tegevusest ja olema registreeritud PRIA süsteemis ning omama unikaalset registreerimisnumbrit. Loomapidamiskoha eest vastutav isik peab registreerimisjärgselt teavitama Põllumajandus- ja Toiduametit ning taotlema ettevõtte lisamist TRACES NT süsteemi.

PRIA süsteemis registreeritud loomapidamiskoha eest vastutav isik vastutab loomapidamiskohas loomade eest, rakendab vajaduse korral nende vastutusel olevate peetavate loomade suhtes bioturvameetmeid, omab loomatervisealaseid teadmisi ning peab arvestust peetavate loomade kohta.

Rohkem infot leiate meie kodulehelt: https://pta.agri.ee/koerad-kassid-ja-valgetuhkrud#teatamis-ehk-regist

EJS

JAGA