Hundijaht on osaliselt peatatud

Hundijaht on osaliselt peatatud

6430
Foto: Mario Storch/Flickr

Seoses MTÜ Eesti Suurkiskjad kaebuse esitamisega kohtusse hundi küttimismahu tühistamiseks on hundijaht osaliselt peatatud.

MTÜ Eesti Suurkiskjad esitas kaebuse Tallinna Halduskohtule Keskkonnaameti 29.10.2020 käskkirja nr 1-1/20/192 ” Hundi küttimismahu kehtestamine 2020/2021 jahiaastaks“ tühistamiseks.

Kaebaja esitas kohtule esialgse õiguskaitse taotluse, milles palub peatada hundijaht seniks kuni kaebuse sisu on uuritud ja kaebuse menetlus ametlikult lõppenud. Tallinna Halduskohtu 02.12.2020 määrusega otsustas kohus võtta kaebuse menetlusse ja viia läbi eelmenetluse toimingud.

Arvestades eeltoodut peatab kohus alates 7. detsembrist kohtumäärusega nr 3-20-2368 esialgse õiguskaitse korras käesolevas haldusasjas tehtava lõpplahendi jõustumiseni Keskkonnaameti 29.10.2020 käskkirja nr 1-1/20/192 “Hundi küttimismahu kehtestamine 2020/2021 jahiaastaks“ kehtivuse osaliselt. Igal ohjamisalal, millele küttimismaht määrati võib küttida pooled isendid v.a. ohjamisalad, kus sätestati kütitavate isendite arvuks 3, 5, 15 ja 15 (Ida-Viru, Viru, Lääne-Viru ja Pärnu-Rapla). Nimetatud ohjamisaladel võib küttida vastavalt 2, 3, 8 ja 8 isendit.

Kohtumääruse nr 3-20-2368 alusel õiguskaitse korras küttida lubatud huntide arv alates 7. detsembrist on seega 140 asemel 72. Nendest on seni kütitud 29 isendit, mistõttu tohib hetkel Eestis küttida kokku 44 hunti. Vaata lähemalt tabelist.