Hundijahi osas kehtestati täiendav küttimismaht

Hundijahi osas kehtestati täiendav küttimismaht

264
Foto: Keskkonnaagentuur

15. veebruaril kehtestas Keskkonnaamet hundijahi korraldusega täiendava küttimismahu Valga-Tartu ohjamisalal.

Kui hundijahi algul novembris oli lubatud küttida 144 hunti, siis 22. detsembril lisandus sellele 13 isendit. Hundijahi korralduse kolmanda lisana määrati nüüd täiendavalt 7 hundijahiluba.

Sarnaselt varasemate aastatega määratakse hundi küttimismaht vähemalt kahes osas: küttimismahu esimene osa hundi jahiaja alguseks ning teised osad jahiaja jooksul vastavalt kogunenud informatsioonile hundikarjade tegeliku arvu, leviku ja suuruse kohta ning küttimismahu esimese osa realiseerimisele. Vastavalt Keskkonnaagentuuri ulukite seire aruande lisas „Ettepanek hundi küttimisekorraldamiseks 2023. aastal” esitatud ettepanekule teeb Keskkonnaagentuur küttimismahu teiste osade määramise operatiivsuse huvides ettepaneku otse Keskkonnaametile. Küttimismahu teiste osade määramine erinevatele ohjamisaladele võib toimuda sõltuvalt olukorrast eri aegadel.

Lisandunud jäljevaatlustest huntide arvukuse, leviku ja paiknemise kohta lumega perioodil on selgunud, et liigi arvukus Valga-Tartu ohjamisalal on peale esialgse küttimismahu ammendamist (10 isendit) endiselt kõrge. Eeltoodud põhjustel tegi Keskkonnaagentuur ettepaneku lubada Valga-Tartu ohjamisalal küttida täiendavalt 7 isendit (hundijahti võivad pidada kõik ohjamisala jahipiirkonnad).

Alates püsiva lumikatte saabumisest on tehtud jäljevaatlustest ning kütitud isendite kohta kogutud andmetest lisandunud info põhjal on Mandri-Eestis tuvastatud vähemalt 35 hundi pesakonna olemasolu käesoleval aastal (sigimishooaja algusest alates). Praeguste teadmiste juures jääb 164 isendi küttimisel alles vähemalt 25 (maksimaalne kõikumine ±5) hundipesakonda, mis on piisavalt turvaline arvestades kehtivas suurkiskjate kaitse ja ohjamise tegevuskavas (edaspidi tegevuskava) toodud arvukuse soovitud vahemikku, milleks on 20-30 hundipesakonda.

Olemasoleva küttimismahu ümber jagamine ja küttimisvõimaluse võimaldamine laiemale alale (Ida-Harju ohjamisala arvelt lisaks ka Harju ohjamisalale) ja täiendavate isendite küttimine (Valga-Tartu ohjamisalal) on Keskkonnaameti sõnul vajalik põhjusel, et jooksval aastal vähendada hundikahjustuste tekkimise tõenäosust nendes piirkondades.

Suur osa 2023. aasta ulukikahjustustest on toimunud just eelmainitud piirkondades. Harju ohjamisalal on kariloomi rünnatud 2023. aastal vähemalt 59 korral ja Valga-Tartu ohjamisalal vähemalt 50 korral. Rünnakute tagajärjel on hukkunud või vigastatud lammaste koguarvuks hinnatud Harju ohjamisalal 214 ja Valga-Tartu ohjamisalal 396 isendit.

Keskkonnaameti korraldusega saab tutvuda siin (PDF).