FACE ja Euroopa Komisjon arutlesid looduskaitse poliitikat

FACE ja Euroopa Komisjon arutlesid looduskaitse poliitikat

1798
FACE ja Euroopa Komisjoni nõupidamine. Foto: FACE

27. novembril toimus Brüsselis Euroopa jahindusorganisatsiooni FACE ja Euroopa Komisjoni vahel produktiivne nõupidamine, kus teemaks oli rändlinnud, sh haned, põllumajanduspoliitika ja suurulukid.

Esmalt kinnitas FACE oma kohustust aidata edendada linnu ja nende elupaikade direktiivi paremat rakendamist, mis on kooskõlas Euroopa Liidu tegevuskavaga. FACE rõhutas, et tegevuskava puhul on oluliseks verstapostiks ka selle aasta juunis nõukogus vastuvõetud otsused ning hiljutine Europarlamendi otsus.

Mõlemad dokumendid viitasid sellele, et Euroopa turteltuvi puhul on oluline toetuda rahvusvaheliste liikide tegevuskava plaanile (ISSP), mis võetakse liikmesriikides vastu 2018. aastal ning mis peaksid toetama Euroopas ebasoodsate looduskaitse tingimustes jahiulukite ökoloogilisi tingimusi ning võimaldama jätkusuutlikku jahipidamist.

Euroopa Komisjoni volinik Carmenu Vella rõhutas, et isegi kui maakasutuse muutused on peamiseks teguriks turteltuvi arvukusele Euroopas, on kaheldav kas üldise arvukuse langemisel oleks jahipidamine enam jätkusuutlik. Seetõttu on tähtis, et FACE järgiks ulukite tegevuskava, et tagada liikide püsimine ka tulevikus.

Samuti kinnitati, et rändveelindude kaitseks oleks vaja kasutada rändeteede meetodit. Lisaks arutati hetkel aktuaalset teemat, mis on Euroopa jahimehi ärritanud. Nimelt on Hollandi näitel gaasitamist erinevates riikides arutatud, ent hetkel tekitab see rohkem pahameelt. Euroopa Komisjon rõhutas, et ELis on vajalik hane populatsiooni majandamisel järgida , et see oleks linnudirektiivi õiguslike nõuete ja teaduslike uuringutega kooskõlas.

Nõupidamisel osalejad leppisid kokku, et loodusdirektiivi ja põllumajandus- ning maaelu arengu tegevuskava (CAP) oleks tarvis rohkem ühtlustada. FACE esitas oma seisukoha põllumajandus- ning maaelu arengu tegevuskava kohta ja kutsus üles võtma bioloogilise mitmekesisuse edendamiseks kasutusele tõhusaid keskkonnameetmeid ning toetama väikeulukite populatsioonide taastamist.

Suurulukite puhul viitas FACE hiljuti vastu võetud Europarlamendi tegevuskava otsusele, mis rõhutab vajadust hinnata populatsioone, et saaks kohaldada õigesti elupaikade direktiivi artiklit 19 ja tagada suurem paindlikkus suurulukite majandamisele ja looduskaitsele. Volinik rõhutas, et hetkel on oluline tegevuskava laiendada ning teha jõupingutusi riigi ja Euroopa tasandiliste konfliktide lahendamiseks.

FACE ja Euroopa Komisjoni liikmed nõustusid, et ELi looduskaitse strateegiate rakendamiseks ja paremaks mõistmiseks on vaja teha tihedamat koostööd. Lepiti kokku, et taolisi nõupidamisi hakatakse sagedamini korraldama. Lisaks kutsuti Euroopa Komisjoni volinik osalema 2018. aastal toimuvale jahindusmessil.