Euroopa Parlament kinnitab jätkusuutliku trofeejahi rolli

Euroopa Parlament kinnitab jätkusuutliku trofeejahi rolli

2311

Pressiteade FACE-lt 12.07.2016 Brüsselis

Euroopa Parlamendi liikmed avaldasid toetust Euroopa Liidu
ettepanekule seada rahvusvahelised suunised jahitrofeedega kauplemisele
ja nende liikumise jälgitavusele. Samas lükkasid nad tagasi ettepaneku keelustada
trofeejaht ning jahitrofeede müük.

Europarlamendi Keskkonna-, rahvatervise ja toiduohutuse komisjon
(ENVI) võttis vastu EL-i strateegiliste eesmärkide eelnõu korraldada
suur rahvusvaheline konverents globaalse metsloomade kaubanduse kohta,
mis toimub Johannesburgis (Lõuna-Aafrika) 24.09-05.10.

Europarlamendi liikmed avaldasid toetust EL-i ettepanekule eesmärgiga
pakkuda julgustust, et trofeejahti kontrollitakse piisavalt nii
jätkusuutlikkuse kui seaduslikkuse mõttes. Tähtis on ka, et see
ettepanek tunnistab, et „hästi hallatud ja jätkusuutlik
trofeejaht on tähtis loodushoiu vahend, mis pakub nii sissetuleku
võimalusi maakogukondadele kui ka motivatsiooni asualade säilitamiseks
ning tekitab kasumit, mida saab investeerida loodushoidu.”

Karl-Heinz Florenz (europarlamendi liige) ütles, et „jätkusuutlik ja
legaalne trofeejaht on kindlustatud. Europarlamendi liikmed võtsid
vastu ka täiendused, mis rõhutavad kohalike kogukondade rolli, kes
jäävad otsustusprotsesside osaks ja saavad eluslooduse haldamisest
kasu.”

Eelnõu tekst, mille Keskkonnakomitee ühehäälselt heaks kiitis, läheb
viimasele hääletusele täiskogusse septembris.

JAGA