Erametsaliit koostas soovitused linnusõbralikumate metsatööde planeerimiseks

Erametsaliit koostas soovitused linnusõbralikumate metsatööde planeerimiseks

1034
Foto: Flickr

Eesti Erametsaliit kutsub metsaomanikke üles olema lindude pesitsusperioodil tähelepanelik ja töid planeerides tegutsema vastutustundlikult. Teadlikkuse tõstmiseks ja heade praktikate jagamiseks on liit koostanud soovitused, mis on leitavad SIIT.

Erametsaliidu juhatuse esimees Ando Eelmaa tõdeb, et suur osa metsaomanikke on vabatahtlikult otsustanud kevadel metsatöödes pausi pidada. Nii tehaksegi kevadperioodil metsas töid minimaalselt, vaid siis, kui nende edasilükkamine pole võimalik. Erametsaliidu koostatud soovitused kevadel metsas toimetajale sisaldavad kasulikku infot kevadsuviste metsatööde planeerimiseks. Juhendmaterjal toob välja aspektid, millele erinevat tüüpi metsades tähelepanu pöörata ning jagab omanikele ja metsa majandajatele nõuandeid, kuidas linde võimalikult vähe häirida. Metsatööde planeerimisel nõu pidamiseks tasub omanikul ühendust võtta oma piirkonna metsaühistuga.

“Kevadine pesitsusperiood on lindude eluringis oluline aeg,” ütleb Ando Eelmaa. Totaalsete piirangute kehtestamine pole tema sõnul siiski mõistlik lahendus. “Kevade ja lindude saabumist ei ole võimalik seadusesse kirja panna. Mõni aasta tuleb kevad varem, mõnikord hiljem. Kõige parem olukorra hindaja on inimene, kes metsas igapäevaselt toimetab,” selgitab Eelmaa. Samuti rõhutab metsamees, et pole õiglane panna kogu keskkonnavastutust maal elavate inimeste õlgadele. ”Mingil perioodil raiete täielik keelamine tooks endaga kaasa töökohtade ja sissetulekute vähenemise just maapiirkondades,” sõnab Eelmaa ja lisab, et liigne ülereguleerimine võib tõsta ka puidu ning toasooja hinda. “Peame suutma leida tasakaalu erinevate huvide vahel ning keelamise asemel vajalikke metsatöid paremini planeerima,“ leiab ta.

Eesti Erametsaliidu poolt metsaomanikele saadetud soovitustes tuuakse välja, et inimtegevusele on kevadisel ajal kõige tundlikumad lehtpuumetsad, kus tuleks võimalusel lageraiete tegemisest lindude pesitsusperioodil hoiduda. Lindude arvukuselt järgnevad segametsad, kus samuti on lageraied suurimaks pesitsemise häiringute põhjustajaks. Neis metsades tuleks Eesti Erametsaliidu soovitusel lindude pesitsuse kõrgajal raiete tegemist vältida. 

Samas tuletab Eelmaa meelde, et lindude arvukust mõjutavad paljud tegurid. “Üleeuroopalise uuringu kohaselt on metsalindude arvukus püsinud viimasel kümnendil üsna ühtlasel tasemel, kuid märkimisväärselt on vähenenud põllulindude arvukus.” Linde mõjutavad näiteks väikekiskjate arvukuse tõus läbi marutaudivaktsiini tõhususe, autode arvu kasv, lindude küttimine lõunapoolsetes riikides, metsaalade raadamine, intensiivne põllumajandus ja väetiste kasutamine, putukate vähenemine ja mitmed muud tegurid. “Vastutus looduse hoidmise ja püsimise eest lasub meil kõigil,” lisas Eelmaa.

Eesti Erametsaliit on erametsaomanike esindusorganisatsioon, kelle liikmeteks on metsaomanike kohalikud ühingud metsaühistud. Erametsaliit esindab metsaomanike huve metsapoliitikas ning teeb selleks konstruktiivset koostööd riigi ja kolmanda sektori esindajatega.