EJS tegevjuht 2017. aasta SAK lepingutest ja uutest nõuetest.

EJS tegevjuht 2017. aasta SAK lepingutest ja uutest nõuetest.

3228
EJS tegevjuht Tõnis Korts. Foto: erakogu

Lugupeetud jahindusjuhid ja jahimehed.

Vastavalt Veterinaar- ja Toiduameti ettepanekule sõlmiti SAKi alane leping Eesti jahimeeste katusorganisatsiooniga EJS.  See oli sarnaselt ka 2015 aastal. Eesti Jahimeeste Seltsi juhatus kiitis selle ettepaneku oma viimasel koosolekul heaks.  

Lepingu sisuks on kütitud ja sigade Aafrika katku suhtes positiivseks osutunud ning hukkununa leitud metssigade kõrvaldamise teenus ja üle ühe aasta vanuste metssea emiste küttimise ja kütitud emise organmaterjali lähimasse veterinaarkeskusesse toimetamise teenus. Leping kirjutati alla 2016. aasta lõpus ja jõustus 1. jaanuar 2017 ning kehtib kuni 31. detsember 2017.a.

Eesti Jahimeeste Selts VTA esindajana hakkab maakondlike katusorganisatsioonidega ja seltsidega lepinguid sõlmima alates käesoleva aasta algusest. NB! VTA ei sõlmi jahindusorganisatsioonidega otse lepinguid. Kõik lepingud sõltumata liikmelisusest sõlmitakse EJS-ga. Kõiki lepingu partnereid koheldakse võrdselt sõltumata liikmelisusest.  Maakonnas sõlmitakse leping eelistatult maakondliku katusorganisatsiooniga, kes suhtleb edasi teiste maakondlike organisatsioonidega. Lepingute sõlmimise protsess võtab veidi aega, kuid enamus lepinguid loodame sõlmida ära jaanuarikuu jooksul. Esmalt sõlmime arusaadavatel põhjustel lepingud nn SAKi rindejoone organisatsioonidega, kus tegevus on kõige aktiivsem. Loomulikult on lepingute sõlmimine vabatahtlik. Lepingu olemasolu aga on eelduseks riigilt kompensatsiooni saamiseks.

Lepingute mitteolemasolu 1. jaanuaril ei takista elu normaalset kulgemist. Jahimehed saavad uuel aastal proove viia veterinaarkeskustesse tavapäraselt. Kõik registreeritakse ja kui lepingute sõlmimisega jõutakse valmis, saavad ka kulud kompenseeritud.

Vastavalt lepingule on ette nähtud ka lepingute haldamise kulu. See on kuni 10% hüvitise summast ja jaguneb võrdses osas keskuse ja kohaliku katusorganisatsiooni vahel. See kulu oli ka algselt läbirääkimiste käigus kokku lepitud, aga kui riik osutas 2016. aastal teenust ise, siis seda ei rakendatud. Küll aga rakendati haldamise kulu 2015. aastal.

Palume kõigilt jahimeestelt mõistvat suhtumist ja anname enda poolt parima, et asjad laabuksid.

Eelmise aastal muudeti ka „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskirja“. Muutused jõustusid 7. novembril eelmisel aastal ja on kõigile kohustuslikuks täitmiseks. Olulisemad täpsustatud nõuded sigade Aafrika katku tõrje-eeskirjas on:

  • Keeld loomakasvatushoonesse sisenemiseks 48 h jooksul pärast kokkupuudet metssea või korjusega – nõue nii loomapidajatele kui jahimeestele;
  • Keeld metssea lihakeha tükeldamiseks või käitlemiseks (s.h. naha eemaldamiseks) enne seakatku uurimustulemuste saabumist (uurimata rümpa tuleb hoiustada selleks ettenähtud temperatuuril);
  • Kohustus seakatku diagnoosiga kütitud metssigade rümpade ja rümbast pärinevate loomsete saaduste nõuetekohaseks kahjutustamiseks (konteinerisse toimetada);
  • Kohustus lekkekindluse tagamiseks leitud metssea korjuse ja kütitud metssea ning neilt pärinevate loomsete kõrvalsaaduste veol (mahutid ja kastid, millega rümpa ja loomseid kõrvalsaadusi veetakse peavad olema terved ning neist ei tohi midagi keskkonda pääseda);
  • Kohustus jälgida jahipidamisel, et kütitud metssea siseelundite ja pea eemaldamisel saastataks ümbritsevat keskkonda võimalikult vähe ning, et kõik loomsed kõrvalsaadused kahjutustataks ja kõrvaldataks nõuetekohaselt;
  • Kohustus metsatööde ajal maapinnaga otseses kontaktis olnud metsamasina veermiku ja selle mootorsõiduki veoks kasutatava haagise puhastamiseks enne selle viimist taudivabasse piirkonda.

Määruse leiab: https://www.riigiteataja.ee/akt/821454?leiaKehtiv

 

i

JAGA