EJS-i juhatuse avalik pöördumine võimaliku ebaseadusliku jahi osas Pärnumaal

EJS-i juhatuse avalik pöördumine võimaliku ebaseadusliku jahi osas Pärnumaal

1156
Foto: EJS

14. märtsil toimus EJS-i juhatuse korraline koosolek, kus muuhulgas kuulati ära ka olemasolev informatsioon võimaliku ebaseadusliku jahi osas Pärnumaal.

Meile kättesaadavatel andmetel on Keskkonnaamet avastanud ulatusliku ebaseadusliku jahipidamise toimumise Pärnumaal. Kahtlustuse järgi on tegemist jahitunnistust omavate jahimeestega.

Tunnustame Keskkonnaametit hea töö eest. Kuigi valdav osa Eesti jahimeestest on seaduskuulekad ja jahindus on hästi reguleeritud valdkond, on hea kui selleks volitatud ametkonnad regulaarselt kõigi seaduste ja eeskirjade täitmist kontrollivad.

Juhtunu šokeeris meie kogukonda. Sellise mahuga õiguserikkumise kahtlustust ei mäleta ka meie vanemad liikmed. Toimepandud tegude üksikasjad selgitatakse välja ja selleks teeme ise ja palume kõigil liikmetel teha Keskkonnaametiga koostööd.

Sõltumata sellest, missugused on selle juhtumi üksikud detailid, on tegemist pretsedenditu teoga, mis ei sobitu kuidagi kokku kaasaegse jahinduse ja jahimehe kuvandiga.

Vastuolus nii jahiseaduse, tavade kui kogukonna huvidega

Eesti Jahimeeste Seltsi volikogu on kinnitanud eesti jahinduse hea tava. Selle tava järgi tuleb alati küttida säästlikult ja arvestada ulukite asurkondade jätkusuutlikust. Oma jahindusliku tegevusega toetame elurikkust, mitte ei hävita seda. Toimepandud teoga on rikutud mitte ainult õigusakte vaid ka jahimeeste kirjutamata seadusi ja head tava.

Kõik Eesti jahimehed peavad endas kandma ühiseid väärtushinnanguid olenemata soost, vanusest ja ühiskondlikust taustast. Vanem generatsioon annab oma teadmisi, oskuseid ja õigeid tõekspidamisi edasi noortematele. Siis seisab Eesti jahindus tugevalt avatud ja ulukipopulatsioone austaval alustaladel. 

EJS toetab kogukondlikku jahinduse korraldust. See lähtub meie põhiseaduse paragrahvist viis, kus on kirjas, et Eesti loodusvarad ja -ressursid on rahvuslik rikkus, mida tuleb kasutada säästlikult. Kogukonnas ei ole kohta sellisele tegevusele, kus ühist rikkust üksikute isikute poolt vääralt kasutatakse. Kogukond ei tolereeri tegevust, mis läheb kogukonna huvidega vastuollu. Sellest tulenevalt on antud teoga vastuollu mindud kogukonnas käitumise reeglitega ja kodukorraga.

Selline tegevus on väga tugevalt kahjustunud ka ausate jahimeeste mainet ja tugevalt puudutanud nende õiglustunnet. Loodame siiralt, et ühiskond mõistab, et juhtunu ei peegelda tänast jahindust tervikuna, vaid on üksikute indiviidide omavoliline tegevus ja nende arusaam. Sellegi poolest oleme katusorganisatsioon kõikidele Eesti jahimeestele ja seeläbi tunneme ka omapoolset vastutust antud juhtumi valguses. Täna võib tunduda paljudele lause “mõistame hukka” lihtsalt tühipalja sõnakõlksuna, aga mõistamegi, sest tänasest õppetunnist peavad edaspidi kõik õppima ja selgelt mõistma, et sellisele tegevusele pole eesti jahinduses kohta ja sellistel jahimeestel pole jahimeeste kogukonnas kohta. 

Olukorra analüüs

EJS-i juhatus arutas teemat oma märtsikuu korralisel koosolekul ja otsustas ühiselt ja ühehäälselt ebaseadusliku küttimise hukka mõista. Jahinduse mainet on tõsiselt rikutud. Sellised rikkumised toovad endaga kaasa ka organisatsioonisisese asjade korralduse üle vaatamise ja olukorra analüüsi.

Ootame ära uurimise täpsemad tulemused ja siis saame otsustada, mida saame meie teha ja kuidas edasi minna. Selge on aga juba praegu, et sellised teod ei lähe kokku meie väärtustega.

EJS-i juhatuse nimel
Margus Puust