SAK-i teenuste osutamise leping on sõlmitud

SAK-i teenuste osutamise leping on sõlmitud

1924
Foto: EJS

Lugupeetud jahindusjuhid ja jahimehed!

Sellel aastal on taas sõlmitud SAK-i teenuste vahendamise leping Veterinaar- ja Toiduameti ning Eesti jahimeeste katusorganisatsiooni EJS-i vahel. Leping kirjutati alla 7.04.2020 ning see hõlmab tehtud teenuseid 1.jaanuarist kuni 31.detsembrini 2020.   

Lepingu sisu on analoogne eelmise aasta sõlmituga ning käsitleb kahte teenust:

  1. kütitud ja sigade Aafrika katku suhtes positiivseks osutunud ning hukkununa leitud metssigade kõrvaldamise teenust:
    Teenuse osutamine koosneb kolmest etapist: 1) surnuna leitud metssea leiukohast või kliiniliste tunnustega maha lastud metsseast maakonna kohaliku veterinaarkeskuse teavitamine; 2) hukkunud või kütitud metssealt vereproovi kogumine; 3) hukkunud või kütitud metssea korjuse/rümba kõrvaldamine.
  2. üle ühe aasta vanuste metssea emiste küttimise ja kütitud emise organmaterjali lähimasse veterinaarkeskusesse toimetamise teenus.

Teenuse osutamine koosneb kahest etapist: 1) emise küttimine ja organmaterjali kogumine ning veterinaarkeskusesse toimetamine; 2) metssea emise kõrvaldamine.

Teavitamise eest makstakse kompensatsiooni ainult juhul, kui jahimees saadab vormikohase teate surnuna leitud metsseast või kütitud/hukatud SAK kliiniliste tunnustega metsseast vastava maakonna kohalikule veterinaarkeskusele. Teavitamine toimub e-maili teel. Selleks on vaja täita vastav vorm (lepingu lisa), mis peab sisaldama järgmist teavet: leidmise või küttimise kuupäev, kütitud metssea puhul küttimisloa number, info esitaja nimi ja telefoninumber, jahiseltsi nimi, leidmise või küttimise maakond ning surnuna leitud metssea korjuse asukoha GPS-koordinaadid.

Eesti Jahimeeste Selts VTA esindajana sõlmib maakondlike katusorganisatsioonidega ja seltsidega lepinguid. VTA ei sõlmi jahindusorganisatsioonidega otse lepinguid. Kõik lepingud sõltumata liikmelisusest sõlmitakse EJS-iga. Kõiki lepingu partnereid koheldakse võrdselt sõltumata liikmelisusest. Maakonnas sõlmitakse leping eelistatult maakondliku katusorganisatsiooniga, kes suhtleb edasi teiste maakondlike organisatsioonidega. Loomulikult on lepingute sõlmimine vabatahtlik. Lepingu olemasolu aga on eelduseks riigilt kompensatsiooni saamiseks. Lepingut  ja selle täitmise küsimustes palun pöörduge EJS lepingu koordinaator Kristel Zilenski poole (kristel@ejs.ee).

Vastavalt lepingule on ette nähtud ka lepingute haldamise kulu. See on kuni 10% hüvitise summast ja jaguneb võrdses osas keskuse ja kohaliku katusorganisatsiooni vahel.

Tuletame meelde ka „Sigade klassikalise katku ja sigade Aafrika katku tõrje eeskirja“, mis on kõigile kohustuslikuks täitmiseks. Olulisemad täpsustatud sigade Aafrika katku tõrje-eeskirjas on:

  • Keeld loomakasvatushoonesse sisenemiseks 48 h jooksul pärast kokkupuudet metssea või korjusega – nõue nii loomapidajatele kui jahimeestele;
  • Keeld metssea lihakeha tükeldamiseks või käitlemiseks (s.h. naha eemaldamiseks) enne seakatku uurimustulemuste saabumist (uurimata rümpa tuleb hoiustada selleks ettenähtud temperatuuril);
  • Kohustus seakatku diagnoosiga kütitud metssigade rümpade ja rümbast pärinevate loomsete saaduste nõuetekohaseks kahjutustamiseks (konteinerisse toimetada);
  • Kohustus lekkekindluse tagamiseks leitud metssea korjuse ja kütitud metssea ning neilt pärinevate loomsete kõrvalsaaduste veol (mahutid ja kastid, millega rümpa ja loomseid kõrvalsaadusi veetakse peavad olema terved ning neist ei tohi midagi keskkonda pääseda);
  • Kohustus jälgida jahipidamisel, et kütitud metssea siseelundite ja pea eemaldamisel saastataks ümbritsevat keskkonda võimalikult vähe ning, et kõik loomsed kõrvalsaadused kahjutustataks ja kõrvaldataks nõuetekohaselt;
  • Kohustus metsatööde ajal maapinnaga otseses kontaktis olnud metsamasina veermiku ja selle mootorsõiduki veoks kasutatava haagise puhastamiseks enne selle viimist taudivabasse piirkonda.

Määruse leiab SIIT.