Riigikogu keskkonna- ja maaelukomisjon arutas jahipiirkondade kasutamisõiguse lepingute pikendamist

Riigikogu keskkonna- ja maaelukomisjon arutas jahipiirkondade kasutamisõiguse lepingute pikendamist

747
Riigikogu keskkonna- ja maaelukomisjoni ühisistung arutas jahindusteemal

Riigikogu keskkonna- ja maaelukomisjoni ühine istung toimus 10. juunil 2021 kell 14.00 MS Teamsi vahendusel. Arutati jahipiirkondade kasutamisõiguse lepingute pikendamist.

Riigikogu keskkonnakomisjon kutsus kokku erinevate sihtgruppide esindajad, et maaelukomisjoniga korraldatud ühisistungil arutada Eesti Jahimeeste Seltsi pöördumist jahimaade kasutusõiguste lepingute (KÕL) pikendamist.

EJS juhatus on leidnud, et seadusega reguleeritud KÕL pikendamiste protsess on takerdunud ja seepärast otsustati pöörduda Riigikogu keskkonnakomisjoni poole.   Eelnevalt on toimunud keskkonnaministri poolt korraldatud läbirääkimised erinevate osapoolte vahel, mis hetkel veel ei ole selgete lahendusteni viinud.

Koosolekut juhtis Riigikogu keskkonnakomisjoni aseesimees Andres Metsoja. EJS seisukohad avaldas Margus Puust, kes selgitas 12.mail saadetud kirja saatmise mõtet ja eesmärki.(Kirja saad lugeda siit). Sõna said kõikide huvigruppide esindajad: KeA peadirektor tegi näitliku ettekande, kus oli näha, kuidas on KÕL pikendamise protsess reguleeritud õiguslikult  ning kuidas ja miks kavatseb KeA oma vastavat töökorda kaasajastada. EJS toetab KeA seisukohti lepingute pikendamise protsessi seaduse alusel läbiviimisel. KeM- i esindaja, asekantsler Marku Lamp tõdes, et läbirääkimised on olnud konstruktiivsed ja osapooltel on olnud positiivne suund. Ka keskkonnaminister on soovinud olla inforuumis ning on osalenud mitmel KÕL pikendamist käsitleval nõupidamisel. Lamp tõdes, et jahiseadus on oma olemuselt väga hea, küll on aga diskussioon näidanud, et kõik seaduse mehhanismid ei ole veel käivitunud ja samas pole olnud ka vajadust kasutusõiguse lepingu omanikke välja vahetada. RMK esindaja Kalev Männiste, suurima metsamaa haldajana, ütles, et RMKl on olemas 100%lised lepingud ning kiitis koostööd EJSiga nende ettevalmistamisel 2013. aastal. RMK on seisukohal, et niikaua kui lepinguid täidetakse, pole RMKl soovi neid lõpetada. Edasi said sõna arvamusavalduseks mõlema komisjoni liikmed ja ka külalised.

Koosolekut juhtinud Andres Metsoja tegi kokkuvõtte, et edasine omavaheline suhtlemine ja koostöö on olulised. Samas väljendas ta komisjoni liikmete arusaama, et tänane KÕL pikendamise küsimus ja selle lahendamine ei ole seaduse muutmise teema. Ta tänas kõiki osalemise eest ning soovis jõudu ja taluvust.

EJS on komisjoni arutelu ja selle tulemusega rahul. Saadikute väljaütlemistest jäi kõlama, et probleem ei ole regulatsioonides. Meie ettepanek ja soov on, et liiguksime edasi olemasoleva õigusruumi raames ning kõik ametkonnad saaksid vabalt ja takistamatult teha oma tööd. Kindlasti toonitame, EJS presidendi välja öeldut, et lepingute sõlmimine maaomanikega on olnud ja on meile äärmiselt oluline. Siit soovitus liikmetele: tuleb aktiivselt tegeleda maaomanikega kokkulepete sõlmimisega, et jahindusnõukogudes heakskiidu saamiseks oleks olemas piisav hulk lepinguid.

EJS

JAGA