Millal tohib jahitulirelvale kinnitada helisummutit?

Millal tohib jahitulirelvale kinnitada helisummutit?

4164
Helisummitute väljapanek Riihimäe messil Soomes. Foto: EJS

EJS-i poole on meie liikmed korduvalt pöördunud selle sama küsimusega.

Vastamisel palusime abiks oma ala eksperdi Sven Põierpaasi Siseministeeriumist.

Relvaseaduse § 201 tulirelva osad sätestab:

3) Helisummuti on tulirelvaga tulistamisel tekkiva heli summutamiseks ettenähtud seade, on tulirelvale lubatud kinnitada ja kasutada jahipidamisel või lasketiirus või laskepaigas. Helisummuti omandamise õiguse annab relvaluba.

Nimetatud seaduse muudatus võeti Riigikogu poolt vastu 14.02.2018 ja jõustus 1.07.2018. Antud sätte muutmise ettepanek lisati relvaseaduse muutmise eelnõule nr 494 SE Riigikogus Eesti Konservatiivse Erakonna fraktsiooni poolt eelnõu teise lugemise käigus. Ettepanek ja seda saatevad selgitused ja põhjendused on leitavad Riigikogu kodulehelt.

Terminit „jahipidamisel“ relvaseadus ei sisusta.

Relvaseaduse § 50 lg 1 sätestab relvakandmisena relva endaga kaasaskandmist väljaspool hoiukohta. Sama paragrahvi lõike 6 kohaselt reguleerib jahitulirelva ja jahiseaduse § 27 lõike 1 mõistes jahivibuna kasutatava sportvibu kandmist jahil jahiseadus ja selle alusel väljaantud õigusaktid. Selline säte on relvaseaduses alates 2008 aastast ja sellele eelnevalt oli relvaseaduses vastav viide jahikorralduse seadusele.

Jahiseaduse § 23 lõige 1 ja  2 kohaselt loetakse jahipidamiseks:

  (1) Jahipidamine ehk küttimine on uluki jälitamine, püüdmine, tabamine või surmamine.
  (2) Jahipidamisega on võrdsustatud jahisaaduse, jahitulirelva, jahikoera, koos lõikurotsikuga nooltega jahivibu või püünisega looduses viibimine.

Samas relvaseaduse § 54 relva ja laskemoona edasitoimetamise lõige 1 defineerib relva edasitoimetamist:

Relva ja laskemoona edasitoimetamise all mõistetakse käesolevas seaduses relva ja laskemoona endaga kaasaskandmist nende ühest kohast teise toimetamise vajaduse korral ilma relva vahepealse kasutamise eesmärgita ja sõltumata asjaolust, kas sellega kaasneb sõiduki kasutamine või mitte.

§ 55. Relva ja laskemoona edasitoimetamine füüsilise isiku poolt:

  (2) Edasitoimetatav relv peab olema tühjaks laetud ja lahti võetud või pakitud viisil, mis ei võimalda relva kohest kasutuselevõttu.
  (3) Relva või laskemoona edasitoimetamisel tuleb järgida käesoleva seaduse § 50 lõigetes 1–3 sätestatud nõudeid.

Seega vastus küsimusele on: helisummuti võib tulirelvale kinnitada jahiseaduses sätestatud jahipidamise ajal ning see ei tohi olla relvale kinnitatud relva hoiustamisel ega ka relva edasitoimetamisel.