Mida lubavad erakonnad jahimeestele?

Mida lubavad erakonnad jahimeestele?

1721
Foto: EJS

Anname ülevaate erakondade programmides olevatest jahinduse teemadest. Eestis on valimispäev 3. märtsil.

Vabaerakond: Toetame jahi- ja kalameeste selgelt piiritletud ning headele tavadele tuginevat harrastus- ja elustiili majandustegevust. Selleks on vajalik ulukite ja kalavarude populatsiooni pideva ja sõltumatu seire ning küttimis- ja kalastusmahtude täpne piiritlemine, mis tagab loodusliku mitmekesisuse ja piisava juurdekasvu.

Peame oluliseks elektrooniliste peibutusvahendite kasutamisel ja muude jahieeskirjade rikkumisel veelinnujahil rangemate karistuste sisseseadmist. Reguleerime külalisjahtide mõistet ja vastutust ning kaalume selle litsentseerimise otstarbekust.

Elurikkuse Erakond: „Metsamajandus on meie laiuskraadil hooajaline majandusharu samamoodi nagu põllumajandus, loomakasvatus, tee-ehitus, kalandus, jahindus jm. See on alati nii olnud”.

Sotsiaaldemokraatlik Erakond: Tagame vastutustundliku jahipidamise. Seisame selle eest, et jahipidamise korraldamine toetuks ka edaspidi koostööle maaomanikega, loodust säästvale ja loodusest lugupidavale hoiakule. Toetame jahiseltse metsloomade käitlemisega seotud investeeringute soetamisel.

Keskerakond: Toetame eetilise jahipidamise võtete ja traditsioonide propageerimist, jahinduseetika teadvustamist ning sellega seonduva pärandkultuuri edendamist. Edendame fotojahti, vaatlusjahti ja muid eluslooduse väärtustamisega seonduvaid harrastustegevusi, eesmärgiga luua uusi töökohti maapiirkondades ning tagada meie looduse mitmekesisus ning eetiline suhtumine jahindusse. Peame oluliseks riiklike institutsioonide ja kohalike omavalitsuste tihedamat koostööd
loodus- ja loomakaitseorganisatsioonidega.

Eesti 200: Toetame kogukonnapõhist jahinduse arengut, algatame jahinduse arengukava arutelu ja tagame läbipaistvuse ulukite arvukuse ja kahjude kohta sõltumatu osapoole poolt.

Mets ei ole ainult puit: väärindame metsa süstemaatiliselt teiste funktsioonide kaudu: jahindus, põllumajandus, erinevate liikide elupaik, muud saadused (seened, marjad jms), puhkealad, turismi sihtkohad jne.

Jätkusuutlik tööstus põhineb ressursside säästlikul kasutamisel. Metsamehed hoiavad metsa, põllumehed hoiavad maad, jahimehed hoiavad ulukeid. Usaldame eksperte, kes on tegelikud ressursi hoidjad.

Toetame ja finantseerime vabatahtlikku ja kogukondlikku initsiatiivi elanikkonna kaitse tagamisel. Kaasame olemas olevad ühendused ja organiseerunud võrgustikud (näiteks jahiseltsid) aktiivselt toetama laia riigikaitse elluviimist nii tsiviilkui ka sõjalise valdkonna toetuseks.

Isamaa erakond: uuendab jahinduse arengukava ja suurkiskjate ohjamiskava, lähtudes ühiskonna arengust.

Eestimaa Konvervatiivse Rahvaerakonna ja Reformierakonna programmis jahindust ei mainita ning Eestimaa Roheliste erakond pole programmi avalikustanud. 

Allikas: erakondade kodulehed, Huntloc

JAGA