Matsalu kaitse-eeskirja eelnõule laekus sadu ettepanekuid 

Matsalu kaitse-eeskirja eelnõule laekus sadu ettepanekuid 

498
Foto: Pixabay

8. veebruarini ootas Keskkonnaamet maaomanike, ekspertorganisatsioonide ja teiste huvirühmade ettepanekuid Matsalu rahvuspargi kaitse-eeskirja eelnõule. 

Tagasiside kogumise eesmärk oli kaitse-eeskirja eelnõus välja pakutu põhjalikumalt läbi arutada ja seda vajadusel muuta nii, et kaitse-eeskiri oma eesmärke paremini täidaks.  

Väga palju ettepanekuid jõudis Keskkonnaametini alles viimasel hetkel. “Saame juba öelda, et avalikkuse huvi oli väga suur: kokku laekus meile üle 40 kirja, millest enamik sisaldas mitmeid ettepanekuid. Lisaks esitati ettepanekuid ka kohtumistel maaomanike ja teiste huvirühmade, nt ornitoloogide ning rannakalurite esindajatega. Meil kulub ettepanekute analüüsimisele nädalaid, sest paljud ettepanekud olid väga mahukad. Esialgsed seisukohad kujundame avaliku arutelu ajaks 22. märtsil,” ütles Keskkonnaameti looduskaitse planeerimise osakonna spetsialist Kätlin Kurg. 

Matsalu kaitse-eeskirja eelnõu koostamisel on lähtutud põhimõttest, et rahvuspargi loodusväärtused oleksid kaitstud ja säiliks traditsiooniline kultuur. Need väärtused, mille kaitset saab tagada ainult range kaitsekorraga, on planeeritud sihtkaitsevööndisse ja need, mille kaitseks piisab leebemast kaitsekorrast, on arvatud piiranguvööndisse. Kaitsekord arvestab ka sellega, et säiliks traditsiooniline ehitusstiil ja kalapüügiviis.  

Suurem osa laekunud ettepanekuid puudutasid liikumispiiranguid ja kalastamist, aga ka metsandust, jahipidamist, biotsiidide kasutamist. Oli nii piirangute leevendamist pooldavaid kui ka piirangute karmistamist pooldavaid ettepanekuid. 

Kaitse-eeskirja koostamise protsess on alles poole peal ja arutelud eelnõu sisu ja sõnastuse üle jätkuvad. Kätlin Kurg selgitas, et kuna kaitsealade kaitsekord mõjutab väga paljusid – eelkõige muidugi kohalikke elanikke, aga samamoodi soovivad neil teemadel kaasa rääkida ka kohalikud omavalitsused ja kodanikeühendused, siis ongi sellistes protsessides kaasamise ja läbi rääkimiste periood pikk ja põhjalik. “Nüüd seisab ees esitatud ettepanekute analüüsimine ja ka nendest lähtuvate võimalike alternatiivsete lahenduste kaalumine,” ütles Kurg. 

Rahvuspargi kaitse-eesmärke on vaja oluliselt täiendada, et tagada kõikide liikide ja koosluste kaitse. Praegu kehtivas kaitse-eeskirjas on kaitstavad väärtused nimetatud üldsõnaliselt ja välja ei ole toodud konkreetseid kooslusi ja liike. Mõned praegu kehtivad kaitsekorra punktid ei taga piisavalt hästi väärtuste kaitset. Näiteks ei ole piiranguvööndis keelatud linnujaht.   

22. märtsiks on planeeritud kaitse-eeskirja eelnõu avalik arutelu Lihula rahvamajas, kus laekunud ettepanekuid lähemalt tutvustatakse. Täpsemat teavet avaliku arutelu toimumise kohta saab Keskkonnaameti kodulehelt, sest ürituse korralduses võib tulla muudatusi seoses COVID-19 viiruse levikuga.  

Matsalu kaitse-eeskirja eelnõust saab lähemalt lugeda Keskkonnaameti kodulehelt. Sellele lehele jõuavad järk-järgult ka avalikustamise perioodil laekunud ettepanekud. Organisatsioonide ja kohalike omavalitsuste ettepanekud leiab kodulehelt täismahus, eraisikute ettepanekud on kokkuvõtvalt koondatud eraldi dokumenti.