Kohtumine Keskkonnakomisjonis

Kohtumine Keskkonnakomisjonis

2832
Selgitusi komisjoni liikmetele ja külalistele jagab Margus Puust
Selgitusi komisjoni liikmetele ja külalistele jagab Margus Puust (paremal)

26. oktoobril toimus Riigikogu Keskkonnakomisjoni istung, kuhu olid kutsutud
ka jahimeeste esindajad Margus Puust ja Tõnis Korts. Peale jahimeeste
osalesid Erametsaliidu ja mitme põllumeeste organisatsiooni esindajad.
Arutati jahiseaduse muudatusi seoses SAK-iga. EJS on eelnevalt komisjonile
esitanud nii erakorralise kui ka korralise juhatuse koosoleku seisukohad aga
samuti ettepanekud peale esimest lugemist 14.10.2015. Vahepeal on toimunud
hulga erinevaid kohtumisi väga erinevate huvi- ja mõjugruppidega, kus on
kõne all olevaid muudatusi arutatud. Esialgne pakutud tekst on tänu EJS
selgitavale tööle muutunud ja praegune tööversioon on keskendunud eelkõige
seakatkust tulenevate probleemide lahendamisele. Suurimaid vaidlusi ja
vastuseisu leidis EJS poolt seaduseelnõu regulatsioon, mis puudutas
paragrahvi 40 lõige 4 muutmist. Pakutud algne sõnastus oli järgmine:

„(4) Jahipiirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva jahitunnistuse alusel
andma oma kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule või tema määratud isikule
väikeulukite ja metssigade küttimiseks tasuta jahiloa.“

EJS ei näinud siin seost seakatkuga ja nägi soovi muuta jahikorraldust ja
seetõttu oli sellele vastu. Eile arutati tööversioonina seda, et asja peaks
reguleerima Keskkonnaamet ja tegema seda tauditõrje komisjoni ettepanekul.
Töövariandina leidis kompromissina toetust järgmine sõnastus:
„Keskkonnaametil on õigus riikliku tauditõrjekomisjoni ettepanekul
kehtestada sigade aafrika katku tõrjumise eesmärgil ajavahemik ja piirkond,
mille jooksul ja kuhu jahipiirkonna kasutaja on kohustatud kehtiva
jahitunnistuse alusel andma tasuta jahiloa metssigade küttimiseks oma
kinnisasjal jahti pidavale maaomanikule.“ Selline sõnastus aitab osapoolte
sõnul tegeleda vajadusel probleemiga seal, kus see on ka tegelikult olemas.

Missugune saab olema täpne sõnastus, see selgub üsna pea, kui vajalikud
protseduurid on tekstil läbitud. Endiselt lubab eelnõu kasutada kunstlikku
valgusallikat ja seisvat sõiduvahendit. EJS on siin rõhutanud ohutustehnika
olulisust ja seda on lubatud arvestada regulatsiooni kehtestamisel ja
jahieeskirjades.

JAGA