Keskkonnaagentuur: Millal pole vaja hunti karta?

Keskkonnaagentuur: Millal pole vaja hunti karta?

1730
Foto: Flickr

Keskkonnaagentuur avaldas Euroopa suurkiskjate algatuse (LCIE) seisukoha, mille eesmärk on anda ülevaade headest tavadest erinevaid suurkiskjate liigikaitselisi tegevusi puudutavate aspektide osas.

Euroopa suurkiskjaid puudutav algatus LCIE (Large Carnivore Initiative for Europe) on Rahvusvahelise Looduskaitseliidu (IUCN) liigikaitsekomisjoni spetsialistirühm. Erinevate Euroopa riikide tippspetsialistide abiga on nad koostanud juhendi, mis peaks olema abiks hundi ohu ning tema käitumise hindamisel. 

Viimasel ajal on hundid hakanud end taas sisse seadma sellistes Euroopa piirkondades, kust nad on pikalt eemal olnud. Piirkondades, kuhu hundid tagasi tulevad, pole elanikud ega kohalikud võimud aga kindlad, millist käitumist võib hundi puhul pidada „normaalseks“ ning mis võib probleeme tekitada. Hundid on intelligentsed, nad kohanevad kiiresti ning olenevalt hundi iseloomust, olukorrast ja eelnevatest kogemustest võib nendelt oodata erisugust käitumist.

Olukorrad, kus hundi käitumine tekitab inimestes hirmu, võib üldistavalt jagada kaheks:

I olukorrad, kus hundi käitumine on tõepoolest erakordselt julge, ja
II olukorrad, kus inimese arusaam hundi tavapärasest käitumisest on väär. Teist varianti esineb hoopis sagedamini kui esimest.

Inimeste teadmised selle kohta, millal võib hunt osutuda ohtlikuks ning millal peaks inimene sekkuma, põhinevad enamasti üksikutel lugudel ning isiklikul arvamusel. Sama kehtib erinevate võimalike sekkumisviiside tõhususe koha, näiteks püüd muuta hundi käitumist tema hirmutamise kaudu. Ametlikke teadusuuringuid on selles valdkonnas tehtud vähe, sest huntide käitumine ei kujuta tavaliselt inimeste turvalisusele ohtu. Ülejäänud harvasid juhtumeid pole väga üksikasjalikult fikseeritud, samuti puudub üheselt mõistetav terminoloogia huntide „julge“ või „ohtliku“ käitumise kohta.

Seetõttu kasutame üheselt mõistetava terminoloogia loomiseks olemasolevaid andmeid inimeste ja huntide kokkupuudetest, üldisi teadmisi huntide ökoloogiast ning sarnastest olukordadest teiste loomaliikidega (koiotid, dingod, karud), samuti loome esmase hinnangu selle kohta, millist käitumist võib pidada ohutuks ning milline käitumine on inimestele ohtlik ja vajab sekkumist (vt tabelit). Kirjeldame, kuidas tuleks käituda julge käitumisega huntidega ning kuidas peaks koguma andmeid, mis võimaldaksid läbi viia edasisi analüüse ning langetada võimalikult sihipärasemaid ja tõenduspõhisemaid otsuseid. Viimaks võtame kokku uurimise peamised eesmärgid, et saada paremat arusaama sellest, kui tihti esineb Euroopa huntide hulgas julget käitumist ning kuidas tuleks tegutseda, et takistada hunte arendamast selliseid soovimatuid käitumismustreid.

Käitumine Hinnang Soovituslik tegevus
Hunt möödub öösel asulast lähedalt. Pole ohtlik. Pole tarvis sekkuda.
Hunt läheneb asulale või üksikutele majadele päeval. Pole ohtlik. Pole tarvis sekkuda.
Hunt ei jookse sõiduki või inimese eest kohe ära, vaid jääb vaatama. Pole ohtlik. Pole tarvis sekkuda.
Hunti nähakse mitu päeva järjest inimeste majadest vähem kui 30 m kaugusel (mitu sarnast juhtumit pikema aja jooksul). Nõuab tähelepanu.
Probleem võib olla liigses inimesega harjumises või positiivses kinnistamises.
Olukorra analüüsimine.
Tuleb otsida peibutisi ning need võimalusel eemaldada. Tasub kaaluda negatiivset kinnistamist.
Hunt lubab inimesed korduvalt endale lähemale kui 30 meetrit. Nõuab tähelepanu.
Viitab liigsele inimesega harjumisele. Probleemi põhjus võib olla positiivses kinnistamises.
Olukorra analüüsimine.
Tasub kaaluda negatiivset kinnistamist.
Hunt tuleb korduvalt inimesele lähemale kui 30 meetrit. Paistab inimestest huvituvat. Nõuab tähelepanu / olukord võib olla ohtlik.
Positiivne kinnistamine ja liigne inimesega harjumine võivad viia järjest julgema käitumiseni. Oht viga saada.
Tasub kaaluda negatiivset kinnistamist.
Kui negatiivne kinnistamine ei ole edukas või mõistlik, tuleb hunt kõrvaldada.
Hunt ründab ja vigastab inimest ilma teda provotseerimata. Ohtlik Kõrvaldamine

Tabel. Hinnang huntide käitumisele ja riskile, mida see võib kujutada inimeste ohutusele (koos soovitustega).

Täpsemat ülevaadet vaata Keskkonnaagentuuri kodulehelt.