Juhatuse novembrikuu koosolek

Juhatuse novembrikuu koosolek

3418
Priit Vahtramäe. Foto: EJS

24. novembril toimus Tallinnas EJS peamajas korraline novembrikuu juhatuse koosolek. Koosoleku avas ja seda juhtis EJS president Margus Puust. Päevakorras oli seitse sisulist punkti. 19 juhatuse liikmest osales 17, kaks puudus mõjuva põhjusega.

Kõigepealt õnnitleti sünnipäevalapsi, keda oli seekord kolm: Tiit Tammsaarel täitus 65 ja Roland Pulleritsil 45 aastat. Kolmas sünnipäevalaps oli Oliver Leif.

Esimese punktina andis Margus Puust ülevaate kokkusaamisest maaomanike esindusorganisatsioonidega. Maaomanike sõnum oli, et kahjustused on metsas suured, lepingute sõlmimine ei toimi ja jahiseadus pole oma eesmärki täitnud. EJSi esindajad olid seisukohal, et seadus toimib ja ka lepingute sõlmimine läheb järjest paremini. Osapooled möönsid, et kahjustuste teema on see, mida peaks koos arutama, et leida lahendusi. Otsustati luua koostöö komisjon. Sama päevakorra punkti all toimus EJSi poolsete esindajate määramine komisjoni. Komisjoni töös hakkavad osalema: Toomas Kõuhkna, Margus Puust, Raivo Aeg, Tiit Tammsaar, Jaanus Põldmaa, Rein Rosenberg, Jaak Volmer, Priit Vahtramäe.

Teise päevakorrapunkti jahitrofeede hindamine ja näituste korraldamine avas juhatuse liige Jaanus Põldmaa, kes selle teema ka juhatusse tõi. Eesmärk kinnitada juhatuse poolt trofeede hindamise ja näituste korraldamise kord. Kord töötati välja trofee-ekspert Kaarel Rohti poolt ja ette kandis Andres Lillemäe, kes on samuti rahvusvahelise kategooria ekspert. Juhatus kiitis korra projekti põhimõtteliselt heaks ja lubas selles suunas tööd jätkata. Lõplik kinnitamine jäi järgmise juhatuse koosoleku päevakorda. Siis viiakse sinna sisse kõik esitatud ettepanekud.

SAKi lepingu sõlmimisest rääkis tegevjuht Tõnis Korts. VTA on EJSi poole pöördunud ettepanekuga sõlmida SAKi koondleping katusorganisatsiooniga. Lepingu projekt on VTAs ettevalmistamisel ja kui see saabub EJSi, siis edastatakse kohe juhatuse liikmetele läbivaatamiseks ja seisukoha võtmiseks. Lepingu sõlmimise kiitis juhatus heaks ja volitas tegevjuhti selle teemaga edasi tegelema ja lepingu projekti koostöös VTAga ette valmistama. Tähelepanu tuleb pöörata uue määruse regulatsioonidele, mis nõuab, et alates 1. jaanuarist tuleb kõik kütitud ja positiivsed metssead paigutada konteinerisse. Juhatuse liikmete sõnul võib probleemiks saada asjaolu, et konteinerid on suurte metssigade jaoks liiga väiksed. Samas ei tohi positiivseid metssigu tükeldada. Sellel teemal suheldaks VTA-ga.

Koljunuki sadamas toimunud juhatuse koosolekul (26. mail) otsustas juhatus, et koondatakse kokku informatsioon liikmetelt reservfondide osas ja informeeritakse nii juhatust kui ka liikmeid. Selle punkti esitluse tegi tegevjuhi asetäitja Andres Lillemäe. Juhatuse liikmetele esitleti ka vastavat tabelit. Esitati mitmeid küsimusi ja tähelepanekuid ning soovitati reservfondide analüüsiga edasi tegeleda.

Sõraliste edasise uurimise teemal kõneles juhatuse liige Priit Vahtramäe. Ta mõtestas lahti jahimeeste mure, et riik muutub õhemaks ja vähendatakse ka ulukiuurijaid. Samas EJS pöörab üha enam tähelepanu teaduspõhisele lähenemisele. Vahtramäe esitas ka illustreeritud ettekande. Teema tekitas juhatuse liikmetes väga aktiivse arutelu, mille sisuks oli EJSi edasised tegevused seoses teaduspõhise arenguga ja ressursi majandamisega.

Eelmisel juhatuse koosolekul otsustas juhatus, et tuleb teha jahimeeste ja ekspertide ühine pöördumine Riigikogule, keskkonna- ja majandusministeeriumile Rail Balticu trassi täiendavate uuringute teostamiseks ulukipopulatsioonide jätkusuutlikust silmas pidades ning võimalusel huvigruppide ja spetsialistide kaasamist ning teavitamist lahenduste leidmisel. Kirja projekt koostati ekspertide kaasabil. Teema ettekandjaks oli juhatuse liige Tiit Tammsaar, kes on läbi mitmete juhatuste selle probleemi eestkõneleja olnud. Tammsaare sõnul on meil kui jahimeestel vastutus, et teha kõik meist olenev selleks, et ulukipopulatsioonid saaksid võimalikult vähe kahju. Kirja otsustati juhatuse liikmete poolt täiendada ja saata nimetatud aadressidele.

Muude küsimuste all käsitleti jahirahu ja juubeliaasta korralduslikke küsimusi. Margus Puust pani juhatuse liikmetele südamele, et jahirahu väljakuulutamine on meile äärmiselt tähtis toiming ja seal on võimalusel palve kõigil liikmetel osaleda.

Järgmine juhatuse koosolek toimub 26. jaanuaril ja juba 2017. aastal.

 

 

JAGA