Juhatuse aprillikuu koosolek

Juhatuse aprillikuu koosolek

2129
Aprillikuu juhatus. Foto: Tõnis Korts

Juhatus kogunes 19. aprillil korralisele koosolekule Tallinnasse Kuristiku tänavale.

Koosolekut juhatas EJSi president Margus Puust. President andis sõna tegevjuhile Tõnis Kortsule ja viimane tutvustas juhatuse liikmetele seltsi uut ajakirja- ja veebitoimetajat Andra Hamburgi. Andra ütles mõne sõna ka enda kohta ja palus juhatuse liikmetelt informatsiooni piirkondades toimuvate põnevate sündmuste kohta, et seda siis nii veebis, FB-s kui ka ajakirjas kajastada. Seejärel õnnitles Margus Puust sünnipäevalapsi, kelledeks seekord olid juhatuse liige Rein Rosenberg Valgast ja külaline Järvamaalt Mati Hõbemägi.

Päevakorras käsitleti kaheksat sisulist punkti. Peale päevakorra kinnitamist jätkati eelmisel korral alustatud tunnustusavalduste läbivaatamisega. Kuna suur töö oli eelmisel juhatuse koosolekul tehtud, siis kulges töö kiirelt. Juhatuse poolt annetatud vapimärgid Metsis ja teenetemärgid Ilves antakse kätte volinike koosolekul ja sügisesel juubeligaalal Ugalas.

Järgmised kaks päevakorrapunkti käsitlesid raamatupidamise 2016. aasta aruande ja tegevusaruande esitamist volikogule ja 2017. aasta majandusaasta eelarve esitamist volikogule. Kuna ka majandusaasta tulemused ja uue eelarve projekt oli eelnevatel juhatuse koosolekutel läbi arutatud ja ettepanekud tehtud, läks ka siin kiiresti.

Esineb Mati Hõbemägi. Foto: Tõnis Korts

Juhatuses töötab maaomanikega koostöö töögrupp ja selle grupi poolt esitati päevakorda “Eesti jahimeeste hea tava” täiendamine maaomandit käsitlevate sätetena. Täiendused puudutavad ainult kitsalt maaomandi teemat ja selle hea tavaga kooskõlas kasutamist. Laiemat arutelu ja teiste teemade avamist heas tavas kavas ei olnud. Selleks on tava veel liiga vähe praktikas kasutusel olnud.

Tehakse ettepanek volikogule lisada järgmised read: “Austa maaomaniku õigust otsustada, millistel tingimustel tema maal jahti peetakse. Pea jahti selliselt, et see ei kahjustaks maaomaniku vara. Suhtle maaomanikuga, ole talle võrdväärseks partneriks. Toeta maaomanikku jahialastes küsimustes. Parim on maaomanikuga kokku leppida, koostöö on mõlemale osapoolele kasulik.” Täpsem sõnastus vaadatakse veel hea tava töögrupi poolt eesotsas Peeter Hussariga üle.

Järgnevalt oli päevakorras punkt jahinaiste esindaja määramiseks juhatuse liikmeks. Siin on eellugu selline, et juhatuses on reserveeritud üks koht jahinaiste esindajale. Jahinaiste esindaja on juhatuse liikmete poolt väga oodatud. Kuna meil on kaks jahinaiste organisatsiooni, siis ootas juhatus kandidaati, kes on mõlema organisatsiooni poolt kooskõlastatud. Seekord esitajate poolt kokkuleppele ei jõutud ja küsimus lükkub edasi järgmisele volikogule.

Kinnitati ka volikogu järgmine päevakord:

1. Päevakorra kinnitamine.
2. EJS tunnustusavalduste üleandmine.
3. EJS presidendi Margus Puusti ülevaade juhatuse tööst.
4. EJS 2016. a. majandusaasta aruande kinnitamine ja 2017.a. audiitori määramine.
5. 2017. a. eelarve kinnitamine.
6. EJS liikmemaksu kinnitamine alates 2018. aastast.
7. Eesti Jahimeeste Hea Tava täiendamine maaomandit puudutavate sätetega.
8. Loenda ulukit aasta tegevused.
9. Muud küsimused ja informatsiooni vahetamine.
9.1. Jahinduslik õiguspraktika.
9.2. EJSi IT lahendused.
9.3. Kokkutulek 2017.
9.4. Informatsioon.

Edasi täpsustati kokkutuleku juhendit jahisarve osas. Uus sõnastus sai järgmine:
Solistina võistleja peab omama jahitunnistust, duetis ja trios peab olema üks jahitunnistusega võistleja, kvartetis ja kvintetis kaks jahitunnistusega võistlejat jne. Nõue ei kehti kui võistleja on alla 16-aastane.

Arutati ka linnujahi korraldamist aga selles küsimuses otsuseid vastu ei võetud.

Järgmine juhatuse koosolek on 20. juuni ja volinike koosolek toimub 25. mail Kehtnas.