EJS on vastu ettepanekule rakendada põhjendamatult rangeid keelde jahipidamise ja kalastamise osas

EJS on vastu ettepanekule rakendada põhjendamatult rangeid keelde jahipidamise ja kalastamise osas

1060
Foto: Chris Kennedy/Flickr

Eesti Jahimeeste Selts on vastu Euroopa Komisjoni ettepanekule kehtestada keeld jahipidamisele ja harrastuskalapüügile kaitsealadel, mis hõlmavad vähemalt 10% Euroopa Liidu (EL) territooriumist.

Pöördusime Keskkonnaministeeriumi poole ettepanekuga mitte toetada sellises vormis piiranguid. Leiame, et sellel on negatiivsed tagajärjed jahindusele ja kalapüügile ning teistele sotsiaal-majandusliku, kultuurilise ja ökoloogilise tähtsusega tegevustele kogu EL-is.

Praegune Euroopa Komisjoni ettepanek kujutab endast EL-i tasandil põhimõttelist ja õigustamatut muutust lähenemisviisis kaitsealadele. Praeguse EL-i korra järgi ei ole Natura 2000 aladel jahipidamise ja kalapüügi vastast eeldust. Vastupidi, neid tegevusi peetakse sageli kasulikuks nii sotsiaalmajanduslike ja kultuuriliste väärtuste kui ka nende paikade ökoloogiliste nõuete osas. Seda silmas pidades on Euroopa Komisjon varasemalt rõhutanud, et jahipidamistegevus tuleks Natura 2000 aladel kindlaks määrata peamiselt kohalikul tasandil.

Jahinduse ja kalapüügi keelustamisel 10% EL-i pindalast võivad olla tõsised tagajärjed. See mõjutab negatiivselt eraomandit ja omandiõigusi, kaotab jahindusest ja kalapüügist tulenevad eelised ning toob kaasa lisakulusid (nt kui kohalik omavalitsus peab tegelema metsloomade ohjamisega), kuid ei aita samal ajal kaasa bioloogilise mitmekesisuse säilitamisele. On küsitav, kas mitte Euroopa Komisjon ei kiirusta oma ettepanekuga, ilma et hindaks põhjalikult mõju omandiõigustele, maaelu arengule, turismile, põlisrahva õigustele jne.

Peame oluliseks, et liikmesriikidel oleks jätkuvalt volitused ja pädevus otsustada ise kaitse- ja majandamiseesmärkide üle strateegias määratletavate kaitsealade raames ja et see oleks ka kooskõlas subsidiaarsuse ja proportsionaalsuse põhimõttega. Euroopa Komisjoni pakutud lähenemisviis ohustab bioloogilise mitmekesisuse konventsiooni kohaselt praegust kaitsealade poliitikat EL-is.

Keskkonnaministeeriumi vastus EJSi pöördumisele

Keskkonnaministeerium andis meie ettepanekuid arvestades oma sisendi kaitsealadel jahipidamise ja kalapüügi keelustamise kohta. Nende hinnangul on praegu komisjoni juhiste järgi kõik jahinduse ja kalastusega seotud tegevused keelatud isegi siis, kuigi need tegevused ei pruugi negatiivselt mõjutada kaitstavate alade kaitse-eesmärke. Kuna neid tegevusi viiakse tavaliselt läbi väikeses mahus, siis Keskkonnaministeerium leiab, et need ei kahjusta kaitsealade loomulikku toimimist.

Samuti on Keskkonnaministeerium seisukohal, et rangelt kaitstavatel aladel toimuva tegevuse piiranguid tuleks analüüsida ja hinnata üksikjuhtumite põhjal. Lisaks soovitasid nad säästvat kalandust ja jätkusuutlikku jahindust mitte rangelt kaitstavatel aladel koheselt keelata, vaid lähtuda eelkõige piirkonna kaitse-eesmärkidest.

Meie pöördumist Keskkonnaministeeriumile näeb SIIT. Keskkonnaministeeriumi vastust näeb SIIT.