EESTI JAHIMEESTE XXXIX KOKKUTULEKU VÕISTLUSALADE ÜLDJUHEND

EESTI JAHIMEESTE XXXIX KOKKUTULEKU VÕISTLUSALADE ÜLDJUHEND

1329

PDF

I EESMÄRK

1.1  Kokkutuleku traditsioonide jätkamine.

1.2  Läbi erinevate võistlusalade propageerida jahinduslikke tegevusi ja oskusi.

1.3  Olles eeskujuks kasvatada järelkasvu.

1.4  Selgitada kokkutuleku üldkokkuvõttes parimad jahindusorganisatsioonid ning maakonnad.

1.5  Läbi paljude üldarvestusse mittekuuluvate võistlusalade anda võimalus kokkutulekulistele meeldivaks ja aktiivseks ajaviitmiseks.

1.6  Läbi kõigi kokkutulekuliste koostegemiste tagada Eesti jahimeeste ühtsus ning arendada koostööd naabritega.

II AEG JA KOHT

2.1  Eesti jahimeeste XXXIX kokkutulek viiakse läbi 12.–14. juulini 2019 a. Kiltsi lennuväljal Läänemaal.

2.2  Vajadusel võib kokkutuleku Korraldaja kokkutulekule eelnevalt läbi viia eelvõistluse aladel, milledele on eelregistreerunud rohkem võistkondi kui kokkutuleku ajakava suudab mahutada.

III KORRALDAMINE

3.1  Kokkutuleku Korraldajaks on Eesti Jahimeeste Selts koostöös Läänemaa Jahindusklubi, Kaitseliidu ja Kuusk OÜga.

3.2  Võistlusalad viiakse läbi vastavalt käesolevale juhendile ja võistlusalade erijuhenditele.

3.3  Korraldajal on õigus vastavalt üleskerkinud küsimustele muuta ja täpsustada käesolevat juhendit ja/või võistlusalade erijuhendeid põhimõttel, et sellest on mõistliku eelnevusega teavitatud kõiki sellele võistlusalale registreerunud võistkondade esindajaid.

IV OSAVÕTJAD

4.1  Kokkutuleku üldarvestusse kuuluvatest võistlusaladest võivad osa võtta kõik jahindusorganisatsioonid, kes on eelnevalt läbinud registreerimisprotseduuri ja tasunud vajalikud osavõtumaksud.

4.2  Jahindusorganisatsioon käesoleva juhendi tõlgenduses on  jahindusklubi, jahiselts või jahtkond (osakond).

4.3  Üldarvestusse kuuluvate võistlusalade võistkondades osalevad isikud peavad omama kehtivat Eesti Vabariigi jahitunnistust. See nõue ei laiene üldarvestusse kuuluvatel aladel alla 18-aastastele isikutele.

4.4  Sõltumata sellest, et füüsiline isik võib kuuluda mitmesse jahindusorganisatsiooni, saab ta käesoleva kokkutuleku raames osaleda üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel ainult ühe jahindusorganisatsiooni esindajana.

4.5  Üldarvestusse mittekuuluvatel võistlusaladel võivad osaleda kõik kokkutulekulised.

4.6  Üldarvestusse mittekuuluvatel võistkondlikel võistlusaladel on kokkutulekulised võistkondade koostamisel vabad piirkondlikest ja jahindusorganisatsiooni põhistest printsiipidest.

V ÜLDARVESTUSSE KUULUVAD VÕISTLUSALAD

Kõikide alljärgnevate võistlusalade erijuhendid avalikustatakse EJS-i kodulehel.

5.1  Viktoriin
5.2  Kokandus
5.3  Peibutamine
5.4  Jahisarv
5.5  Jahijutt-taidlus
5.6  Juhtide võistlus
5.7  Haavlilaskmine
5.8  Kuulilaskmine
5.9  Kutse-mitmevõistlus
5.10          Stendivõistlus

VI ÜLDARVESTUSSE MITTEKUULUVAD VÕISTLUSALAD

6.1 Võrkpall
6.2 Põdravedu
6.3 Käesurumise lahtised meistrivõistlused

VII PROTESTID

7.1  Võistkondadel on õigus esitada proteste võistlusala juhendi nõuete rikkumise kohta kirjalikult 1 tunni jooksul peale protestitava võistlusala lõppu kokkutuleku staapi.

7.2  Protesti esitamise õigus on võistkonna esindajal.

7.3  Protesti esitamisel tasutakse tagatisraha 100 eurot.

7.4  Protesti mitterahuldamisel tagatisraha ei tagastata.

7.5  Protest vaadatakse läbi Korraldaja esindaja(te), kokkutuleku peakohtuniku ja võistlusala peakohtuniku poolt ning tehtud otsus on lõplik.

VIII KOKKUTULEKU ÜLDVÕITJA SELGITAMINE

8.1  Kokkutulekul selgitatakse paremusjärjestus kahes kategoorias:

–          jahiorganisatsioonide arvestuses
–          maakondade arvestuses.

8.2   Jahiorganisatsioonide vahelise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse jahiorganisatsiooni poolt üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel saavutatud seitsme (7.) parema ala kohapunktid.

8.3  Jahiorganisatsioon saab osaleda kõigil üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel ühe võistkonnaga, va. jahisarve puhumine.

8.4  Maakondade vahelise paremusjärjestuse selgitamiseks liidetakse igal üldarvestusse kuuluval võistlusalal kolme parima antud maakonda kuuluva jahiorganisatsiooni kohapunktid.

8.5  Kui mõnel üldarvestusse kuuluval võistlusalal osaleb ühest maakonnast rohkem kui kolm jahiorganisatsiooni, siis ülejäänud hoiavad kohti ja kohapunkte kinni.

8.6  Võistlusalade kohapunktide jagamise süsteemi avaldab Korraldaja pärast eelregistreerimise lõppu.

8.7  Korraldaja lähtub kohapunktide süsteemi väljatöötamisel alljärgnevast:

8.7.1        kõik üldarvestusse kuuluvad võistlusalad on võrdse kaaluga;

8.7.2        kõik üldarvestusse kuuluvatel aladel osalenud võistkonnad saavad punkte;

8.7.3        kohtade jagamise korral saavad kõik mingit kohtade vahemikku jagama jäänud võistkonnad esimese selle vahemiku kohapunktid.

IX AUTASUSTAMINE

9.1  Võistluste parimate autasustamine toimub jooksvalt pärast vastava võistlusala kokkuvõtete

tegemist terve kokkutuleku vältel. Autasustamiste ajagraafik avaldatakse kokkutuleku kavas.

9.2  Autasustamine toimub vastavalt võistlusalade erijuhenditele.

9.3  Kui auhinna saaja ei viibi autasustamisel, siis ta tagab selle, et keegi võistkonna esindajatest korraldab auhinna äraviimise.

9.4  Autasustamisel kätte andmata auhindu saab kätte kuni kokkutuleku lõpuni staabist.

X OSAVÕTUMAKSUD JA REGISTREERIMINE

10.1 Üldarvestusse kuuluval võistlusalal on osalemistasu 35 eurot võistkonna kohta, va. haavlilaskmine ning kuulilaskmine.

10.1.1    Haavlilaskmise osalemistasu on 60 eurot võistkonna kohta.

10.1.2    Kuulilaskmise osalemistasu on 80 eurot võistkonna kohta.

10.1.3    Osalemistasud laskmisalade individuaalvõistlejatele on haavlilaskmises 25 eurot ja kuulilaskmises 15 eurot.

10.2 Üldarvestusse mittekuuluvatel aladel on osalemine tasuta.

10.3 Üldarvestusse kuuluvatel võistlusaladel, va. haavli- ja kuulilaskmine, toimub registreerimine alade kaupa EJS-i kodulehe kaudu 29. maist kuni 28. juunini 2019. a.

Haavli- ja kuulilaskmisele registreerimine toimub ala võistlusjuhendile lisatud vormil.

10.4 Üldarvestusse mittekuuluvatel võistlusaladel toimub registreerimine vastavalt iga ala erijuhendile.

10.5 Kokkutuleku võistlusaladel osalejatele kehtivad kokkutulekul osalemisel kokkutulekulistele kehtestatud osavõtutasud.

XI ÜLDINE

11.1 Kõik kokkutulekul ja selle raames toimuvatel võistlustel osalejad kannavad individuaalset

vastutust enda tervisliku seisukorra ja ohutusnõuete täitmise eest.

11.2 Kõik juhendis määratlemata küsimused lahendab Korraldaja.

11.3 Informatsioon kokkutuleku kohta asub EJS-i koduleheküljel www.ejs.ee ja seda täiendatakse jooksvalt.

Olulised kontaktid:

  • korraldaja esindaja: Tõnis Korts – tonis.korts@ejs.ee, 511 8673
  • korraldaja esindaja: Andres Lillemäe – andres@ejs.ee, 565 1625
  • Läänemaa Jahindusklubi esindaja: Aarne Taal – aarne.taal@gmail.com, 502 2756
  • Kuusk OÜ esindaja: Indrek Sander – indrek@kuusk.ee, 5620 2242
  • kokkutuleku peakohtunik: Urmo Sitsi – urmo@sitsi.ee  56 692 696