Eesti Jahimeeste Seltsi avalik pöördumine (lisatud Reporteri uudis)

  4041
  Eesti Jahimeeste Seltsi president Margus Puust.

  Reporteri uudis samal teemal SIIT

  Oleme jätkuvalt sügavalt mures seakatku leviku pärast riigis. Meie senine tegevus on olnud suunatud sigade Aafrika katku tõkestamisele ja oleme seda teinud lähtuvalt oma võimalustest ja tihedas koostöös riigi institutsioonidega.

  Keskkonnaministeerium on SAKiga võitlemise raames Riigikokku esitanud ettepaneku Jahiseaduse muutmiseks, mille kohaselt suuruluk metssiga võrdsustatakse väikeulukiga.

  Selleks, et olla riigile vääriline partner ka edaspidi, on EJS juhatus jätkuvalt ja kindlalt seisukohal, et mitte mingil juhul ei tohi metssiga hakata võrdsustama väikeulukiga jahiseaduse mõistes.

  EJS kindel seisukoht on, et kavandatav muudatus ei aita mitte kuidagi kaasa seatud eesmärgile viia alla metssigade arvukus ja muudatuse tegelik eesmärk on ära kasutada SAKi ühe huvigrupi huvides.

  See ettepanek muudab kõigest 2 aastat tagasi kehtima hakanud jahiseaduse põhimõtteid, mis lepiti erinevate osapoolte vahel kokku pikkades vaidlustes ja diskussioonides. Selline seaduse kergekäeline muutmine ei taga õiguskindlust ja destabiliseerib olukorda elusressursi kasutamisel ja SAKi ohjamisel. Täna on MTÜdesse koondunud ja organiseeritud jahimehed EJSi juhtimisel võtnud ühiskonnas vastutuse suurulukite hea käekäigu ja säästliku kasutamise eest. Samuti metssea arvukuse alla viimise eest SAKi tingimustes. Selline seltsidele baseeruv ühistöö on euroopaliku Eesti riigi ja demokraatia üks alustaladest. EJS juhatus ei pea õigeks, et suuruluki, nagu metssea, saatuse üle saavad otsustada üksikud isikud oma erahuvidest lähtuvalt. Suurulukid peavad jääma ühiskondliku huvi ja kontrolli sfääri.

  Lisaks näeb EJSi juhatus kavandatavas muudatuses mitmeid muid ohte. Kavandatav muudatus tingib selle, et nii riigil kui ka jahindusorganisatsioonidel kaob kontroll nende üle, kes ka katku ajal soovivad hoida metssea arvukust kõrgel.  Samuti tekib muudatusega oht taudi leviku laienemiseks (seltsidesse mittekuuluvad isikud ei oma piisavalt informatsiooni, mida omavad organisatsioonid), tekib oht inimeste eludele (vintrelvadega toimub eri kinnistutel samaaegselt kontrollimatu küttimine) ja riigi võimaluste vähenemine seakatku ohjamisel.  

  Metssea võrdsustamine väikeulukiga tähendab, et jahimehed ei saa endale võtta vastutust plaanitud arvu metssigade küttimise osas ja nende poolt tekitatud kahjude eest. Õigused ja kohustused peavad olema proportsionaalsed. See vastutus jääb sellisel juhul maaomanikele.

  Margus Puust
  EJS president

  Loe ka
  keskkonnaministri arvamust: Minister: suurulukiks jääva metssea küttimisõigus laieneb

  keskkonnakomisjoni esimehe arvamust: Rainer Vakra: jahiseadust muudame ainult koostöös jahimeestega

  JAGA